Kaupunginhallitus, kokous 22.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 359 Työllisyyden kuntakokeilun täydennyshaku

PRIDno-2020-3735

Valmistelija

  • Juha Laine, työllisyyden hoidon päällikkö, juha.laine@pori.fi

Perustelut

Työ- ja elinkeinoministeriö on kirjeellään 12.5.2020 julistanut työllisyyden kuntakokeiluun täydentävän haun.  Täydentävä haku on kohdistettu kunnille jotka eivät varsinaisella hakukierroksella hakeneet tai tulleet valituiksi. Haku on voimassa 26.6.2020 asti.

Täydentävässä haussa noudatetaan samoja valintaehtoja kuin varsinaisessa haussa syksyllä 2019.  Valinnoissa kiinnitetään huomiota siihen, että kokeiluun saadaan mukaan riittävästi eri kokoisia kuntia ja myös kaksikielisiä kuntia.  Kokeilujen reunaehtoja ovat vähintään 30 000 asukaspohja ja ettei kokeiluun siirtyvien asiakkaiden kokonaismäärä ylitä 40 % TE-toimiston koko asiakasmäärästä.  Täydennyshaussa valittavien kuntien osalta kokeilu käynnistyy 1.3.2021 ja kestää myös 30.6.2023 asti.

Työ- ja elinkeinoministeriöstä saadun tiedon mukaan voi uusia kuntia hakeutua jo päätettyihin kokeiluihin, mikäli kokeilukunnat antavat siihen hyväksyntänsä.

Työllisyyspalveluita on täydennyshaun osalta lähestynyt Merikarvia, Ulvila ja Kankaanpää.  Ulvilan kaupunginhallitus teki 15.6.2020 päätöksen hakeutumisesta työllisyyden kuntakokeiluun.

Työllisyyspalvelut katsoo, että Ulvilan kaupungin liittyminen työllisyyden kuntakokeiluun mahdollistaa palvelujen kehittämisen yhtenäisesti Porin perusturvan alueella.

Työllisyyspalvelut esittää, että kaupunginhallitus hyväksyy Porin ja Kokemäen työllisyyden kuntakokeilun täydentämisen Ulvilan kaupungilla sekä niillä satakuntalaisilla kunnilla, jotka 26.6.2020 mennessä ovat tehneet päätöksen hakeutumisesta kuntakokeiluun täydennyshaussa ja allekirjoittaneet Porin ja Kokemäen kokeilun sisältöä koskevan aiesopimuksen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Porin ja Kokemäen kuntakokeilun täydentämisen Ulvilan kaupungilla ja niillä satakuntalaisilla kunnilla, jotka 26.6.2020 mennessä ovat tehneet päätöksen hakeutumisesta ja allekirjoittaneet Porin ja Kokemäen kokeilun sisältöä koskevan aiesopimuksen.

Pöytäkirja tarkistetaan tämän asian kohdalta kokouksessa. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian osalta tarkistettiin välittömästi kokouksessa.

Kokouskäsittely

Työllisyydenhoitopäällikkö Juha Laine kutsuttiin kokoukseen asiakohdan esittelyn ajaksi. 

Tiedoksi

Ulvilan kaupunki, muut satakuntalaiset kunnat, Konsernihallinto/työllisyyspalvelut, Porin perusturva

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi