Kaupunginhallitus, kokous 22.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 358 Työllisyyden kuntakokeilun käynnistyminen

PRIDno-2020-3711

Valmistelija

  • Juha Laine, työllisyyden hoidon päällikkö, juha.laine@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti 18.11.2019, että Porin kaupunki hakeutuu työllisyyden kuntakokeiluun yhdessä Kokemäen kaupungin kanssa.  Työ- ja elinkeinoministeriö vahvisti 5.12.2019 hakemusten perusteeella yhteensä 20 kokeilualuetta.  Pori ja Kokemäki vahvistettiin yhdeksi kuntakokeilun alueeksi.

Työllisyyden kuntakokeilujen piti alkuperäisen päätöksen perusteella käynnistyä keväällä 2020 ja kestää 31.12.2022 asti.  Korona-pandemian johdosta työllisyyskokeilujen ajankohtaa muutettiin.  Kokeilut alkavat 1.1.2021 ja kestävät 30.6.2023 asti.

Valtioneuvosto antoi lakiesityksen työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta eduskunnalle 4.6.2020 (HE 87/2020).  Kokeilulain perusteella kuntien vastuulle siirretään kaikki alle 30-vuotiat, kaikki Kelan työttömyysturvaetuuksia saavat ja kaikki vierakieliset työnhakijat, jotka ovat työttömiä tai työllisyyttä edistävissä toimenpiteissä.  Kunnat vastaavat kokeilun aikana pääosin kohderyhmän palveluista julkisen työvoima- ja yrityspalvelulain mukaisesti.  Kuntien päätösvaltaan eivät kuulu työttömyysturvalausunnot, työvoimakoulutusten valinnat ja hankintoihin liittyvät kilpailutukset.

Kuntakokeiluun on Porissa tammikuun 2020 tietojen mukaan siirtymässä yhteensä 4500 asiakasta.  Tammikuun asiakasmäärän perusteella TE-toimistosta olisi siirtymässä henkilöstöä kaupungin työnjohdon alaisuuteen yhteensä 21 henkilötyövuoden verran. Kevään aikana on työttömien määrä merkittävästi kasvanut.  Elokuussa päivitetään kuntiin siirtyvät henkilöresurssit sekä määrärahakiintiöt kuntien pääösoikeudesta valmennuksiin, koulutuksiin, starttirahoihin ja palkkatukiin.

Kuntakokeiluja on valmisteltu Porissa ja valtakunnallisesti useissa alatyöryhmissä.  Kokeiluhenkilöstön koulutuksesta tulee vastaamaan Keha-keskus.  Koulutukset alkavat syys-lokakuussa ja kestävät suunnitelman mukaan tammikuuhun 2021.  Kokeiluhenkilöstön tulee asiakastyössään käyttää työhallinnon URA-järjestelmää.  Tehtävät tulee hoitaa virkasuhteessa.

Kokeilun hakuehdoissa edellytettiin, että kunnat tuovat kokeiluun omia panoksia palvelutason nostamiseksi vuositasolla vähintään 15 % vuoden 2018 työmarkkinamaksujen määrästä.  Kaupungin hakemuksessa varauduttiin noin 10 määräaikaisen virkailijan palkkaamiseen, jotta asiakasmäärä/virkailija olisi kohtuullinen.  Nykyistä henkilökuntaa kokeiluun siirtyy työllisyyspalveluista sekä perusturvan sosiaali-, terveys-, kuntoutus- ja maahanmuuttajapalveluista.

Työllisyyspalvelut esittää, että kaupunginhallitus myöntää täyttöluvan 10 määräaikaisen viranhaltijan palkkaamiseen kokeilun ajaksi.  Pääsosa määräaikaisista työntekijöistä sijoittuu työllisyysasiantuntijan/oma-virkailijan tehtäviin.  Lisäksi palveluprosessien mukaisesti palkataan työntekijöitä yritysyhteys- ja valmennustehtäviin.  TE-toimistosta siirtyville työntekijöille järjestetään hakumenettely kokeiluun työhallinnon YT-menettelyn käynnistyttyä.  Määräaikaiset tehtävät täytetään ensisijaisesti sisäisenä hakuna ja täydentävästi julkisena hakuna.  Hakuprosessi on tarpeen käynnistää jo kesällä, jotta valitut henkilöt voivat osallistua Keha-keskuksen järjestämiin koulutuksiin lokakuusta lukien.

Työllisyyspalvelut esittää lisäksi, että kokeilun päälliköksi nimetään nyt TYP-päällikön tehtävää hoitava valtiotieteiden maisteri Jenni Ketonen.  TYP-lain mukaisesti tulee kuntien nimittää Satakunnan TYP-päällikön tehtävään uusi henkilö jäljellä olevaksi toimikaudeksi.  TYP-päällikkö toimii myös kuntakokeilussa monialaisten palveluiden esimiehenä.

Työllisyyden kuntakokeiluun siirtyvien kaupungin työntekijöiden palkkauksesta päättää HR-yksikkö.

Työllisyyspalveluiden vuoden 2020 talousarviossa ei osoitettu erillistä määrärahaa kuntakokeilun toteuttamiseen.  Mahdollinen määrärahaesitys tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn elokuussa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää

- myöntää täyttöluvan 10 määräaikaisen virkailijan palkkaamiseen kuntakokeiluun 

- nimittää Porin ja kumppanuuskuntien työllisyyden kuntakokeilun päälliköksi Jenni Ketosen

- myöntää täyttöluvan Satakunnan TYP:n päällikön määräaikaiseen virkaan 31.12.2021 asti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
 

Kokouskäsittely

Työllisyydenhoitopäällikkö Juha Laine kutsuttiin kokoukseen asiakohdan esittelyn ajaksi. 

Tiedoksi

Konsernihallinto/työllisyyspalvelut, HR-yksikkö

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi