Kaupunginhallitus, kokous 22.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 357 Visma Numeron -järjestelmän hankinta Varhaiskasvatukseen

PRIDno-2020-3739

Valmistelija

  • Osmo Leppäniemi, vs. yksikön päällikkö ICT-yksikkö, osmo.leppaniemi@pori.fi

Perustelut

Varhaiskasvatus järjesti Visman asiantuntijoiden johtamana vuonna 2019 esiselvitys- ja pilotointiprojektin liittyen työvoiman hallintaan Visma Numeron järjestelmän avulla. Myös henkilökunnan edustajat olivat mukana alusta lähtien. Projektissa käytiin läpi mm. työvuorosuunnittelua, henkilöstömäärän optimointia, sekä kustannusvertailua nykyisin käytössä oleviin työprosesseihin ja järjestelmiin. Tällä hetkellä työvuorosuunnittelua tehdään käsin ja isona ongelmana ovat toistuvat väärät tulkinnat. Työprosessin jatkaminen nykyisellään ei ole järkevää. Keskitetyllä työvuorosuunnittelulla on mahdollisuus saada tasapuolinen suunnitteluratkaisu henkilökunnalle. Projektin loppupäätelmänä todettiin tarve kehittää toimintaprosesseja ja tarve Visma Numeron -järjestelmän hankintaan Varhaiskasvatuksen käyttöön tätä työtä tukemaan. Keskeisiä perusteita loppuraportissa ovat henkilöresurssien hyödyntämisen tehostuminen, ajantasaisen tilannekuvan parantuminen ja näistä aiheutuvat kustannus- ja toiminnalliset säästöt.

Sarastia on kilpailuttanut Visma Numeron järjestelmän ja Porin kaupungilla on mahdollisuus heidän kauttaan hankkia järjestelmä suorahankintana. Sarastialta on saatu tarjous Numeron -järjestelmästä. Järjestelmän käyttöönottoprojektin hankintahinnan arvio on 49 350 € ja jatkuvat kustannukset (sisältäen pääkäyttäjäpalvelut ja SaaS-palvelun hinnan) sopimuksen voimassaolon ajalta (kolme vuotta) ovat yhteensä 237 846,96 €. Kolmen vuoden jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana 6 kk irtisanomisajalla Porin kaupungin puolelta ja 12 kk irtisanomisajalla toimittajan puolelta.

Hankintaa on valmisteltu Varhaiskasvatuksen ja ICT-yksikön yhteistyönä. Käyttöönottoprojektin kustannukset on varattu ICT-yksikön investoinneista ja jatkuvat kustannukset Varhaiskasvatuksen käyttöpuolen rahoista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää edellä mainittujen kokonaistaloudellisten ja toiminnallisten kriteerien perusteella, että Varhaiskasvatukselle hankitaan käyttöön Visma Numeron -järjestelmä ja valtuutetaan ICT-yksikön vt. päällikkö Osmo Leppäniemi allekirjoittamaan hankintasopimus. Sopimuskausi alkaa, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman ja sopimus on allekirjoitettu.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti

Tiedoksi

Sarastia

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi