Kaupunginhallitus, kokous 2.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 108 Edustajan nimeäminen asumisneuvonnan lakisäästeistämistä valmistelevaan työryhmään, VN/13719/2019-YM-24

PRIDno-2020-941

Valmistelija

  • Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi

Perustelut

Ympäristöministeriö on 20.2.2020 lähettämässään kirjeessä VN/13719/2019  pyytänyt  Porin kaupunkia nimeämään ehdokkaansa ympäristöministeriön asettamaan työryhmään valmistelemaan asumisneuvonnan  lakisääteistämistä. Työryhmä toimii ajalla 16.3. - 31.12.2020. 

Ympäristöministeriö pyytää nimeämään sekä nais- että miesehdokkaan. Jos sekä nais- että miesehdokkaan nimeäminen ei ole mahdollista, pyydetään se perustelemaan nimeämisehdotuksessa.  Sosiaali- ja terveysministeriö nimeää kaksi ehdokasta.

Hallituksen asuntopolitiikkaa koskevissa kirjauksissa tavoitteena on poistaa asunnottomuus kahdessa vaalikaudessa. Hallitusohjelmassa asetetaan tavoitteeksi kiinnittää erityistä huomioita asumisneuvonnan saatavuuden parantamiseen sekä asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn, painopistealueena nuoret ja maahanmuuttajat. Asumisneuvonnasta tehdään lakisääteistä sen saatavuuden parantamiseksi ja siihen osoitetaan riittävät resurssit. Asumisneuvonnan riittävyys turvataan yhdessä kuntien kanssa ja asumisneuvontaa on oltava tarjolla asumismuodosta riippumatta. Toimivaksi todetusta Asunto ensin -periaatteesta pidetään kiinni.

Suomessa on tällä hetkellä noin 4 600 yksinelävää asunnotonta. Alueellisesti asunnottomuus keskittyy pääkaupunkiseudulle ja suurimpiin kaupunkeihin. Hallitusohjelmassa asetetaan tavoitteeksi, että asunnottomuus puolitetaan kuluvalla hallituskaudella. Tavoite on kunnianhimoinen, ja sen tueksi hallitusohjelmassa on määritelty kaksi keinoa: asunnottomuuden ehkäisyn yhteistyöohjelma ja asumisneuvonnan lakisääteistäminen. Yhteistyöohjelma käynnistyi kuluvan vuoden tammikuussa.

Ympäristöministeriö asettaa työryhmän valtionhallinnon, kuntien ja järjestöjen edustajista valmistelemaan asumisneuvonnan lakisääteistämistä. Työryhmän puheenjohtajana toimii johtaja Jarmo Lindén Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAsta. Työryhmän tehtävänä on valmistella asumisneuvonnan lakisääteistämistä koskevat ehdotukset huomioiden lakisääteistämisen asumispoliittiset ja muut mahdolliset tavoitteet. Työryhmä tekee ehdotuksen siitä, miten asumisneuvonnan lakisääteisyys on tarkoituksen mukaista toteuttaa. Työryhmä kuulee työnsä aikana laajasti alan asiantuntijoita sekä sidosryhmiä. Lisäksi työryhmä voi kutsua pysyviä asiantuntijoita.

Nimeämispyyntökirje on asian liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää nimetä sekä mies- että naisehdokkaan  ympäristöministeriön asettamaan työryhmään valmistelemaan asumisneuvonnan lakisääteistämistä toimikaudeksi 16.3. - 31.12.2020.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti nimetä ehdokkaiksi asumisneuvoja Petri Ahosen ja aikuissosiaalityön päällikkö Krista Virtanen-Olejniczakin ympäristöministeriön asettamaan työryhmään toimikaudeksi 16.3. - 31.12.2020 valmistelemaan asumisneuvonnan lakisääteistämistä.

Tiedoksi

Nimetyt henkilöt, Ympäristöministeriö/11.3.2020

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi