Kaupunginhallitus, kokous 2.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 107 Kansanterveyden neuvottelukunta 1.4.2020 - 31.3.2023 , varajäsenten nimeämispyyntö

PRIDno-2020-838

Valmistelija

  • Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi

Perustelut

Sosiaali- ja terveysministeriö on 11.2.2020  päiväämässään kirjeessä VN/3643/2020 pyytänyt Porin kaupunkia nimeämään edustajansa kansanterveyden neuvottelukunnan varajäseneksi (1). 

Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan parhaillaan kansanterveyden neuvottelukunnan asettamista toimikaudeksi 1.4.2020- 31.3.2023. Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt Porin kaupunkia nimeämään edustajansa varajäseneksi mainittuun neuvottelukuntaan asettamispäätösluonnoksen mukaisesti. Jäseniä nimitettäessä tulee ottaa huomioon, että jäsenellä on mahdollisuus tiiviiseen työskentelyyn neuvottelukunnan toimikaudella. Jotta naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 §:n vaatimukset täyttyisivät, työryhmän jäseniksi pyydetään nimeämään sekä nais- että miesedustajia, joista muodostetaan lainmukainen kokoonpano.

Neuvottelukunnan tarkoituksena on tukea hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kehittämiseen tähtäävien toimenpiteiden toteuttamista yhteiskunnan eri lohkoilla myös sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuolella. Neuvottelukunta seuraa hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kehitystä sekä sosiaali- ja terveyspolitiikan toteutumista, kehittää valtakunnallista sosiaali- ja terveyspolitiikkaa, vahvistaa hyvinvointitalousajattelua sekä tekee hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävää yhteistyötä eri hallinnonalojen, jarjestöjen ja muiden tahojen kesken.

Kansanterveyden neuvottelukunnan tehtävistä määrätään asetuksessa kansanterveyden neuvottelukunnasta (67/1997). Asetuksen 2 §:n mukaan neuvottelukunnan tehtäviä ovat:
1. seurata hyvinvoinnin ja kansanterveyden kehitystä sekä sosiaali- ja terveyspolitiikan toteutumista;
2. kehittää valtakunnallista sosiaali- ja terveyspolitiikkaa ja rakentaa hyvinvointia ja terveyttä edistävää yhteistyötä eri hallinnonalojen, järjestöjen ja muiden tahojen kesken;
3. valmistaa yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa tautiryhmä- ja ongelmakohtaisia terveysohjelmia ja seurata niiden toimeenpanoa sekä
4. suorittaa muut asianomaisen ministeriön määräämät tehtävät.

Sosiaali- ja terveysministeriön nimeämispyyntökirje, joka sisältää asettamispäätösluonnoksen, on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää nimetä sekä mies- että naisehdokkaan sosiaali- ja terveysministeriön asettaman kansanterveyden neuvottelukunnan varajäseneksi toimikaudeksi 1.4.2010 - 31.3.2023. 

Pöytäkirja tämän asian kohdalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti nimetä varajäsenehdokkaiksi terveys- ja sairaalapalveluiden johtaja Anna-Liisa Koiviston ja ylilääkäri Juha Puustisen sosiaali- ja terveysministeriön asettamaan kansanterveyden neuvottelukuntaan.
Pöytäkirja tämän asian kohdalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Tiedoksi

Nimetyt, Sosiaali- ja terveysministeriö/28.2.2020

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi