Kaupunginhallitus, kokous 2.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 100 Kerrostalotontin Tiilinummi 609-10-2-1 vuokrasopimuksen uusiminen tai tontin myyminen

PRIDno-2020-400

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Asunto Oy Porin Kalevanpuisto 28:lle on vuokrattu kerrostalotontti Tiilinummi 609-10-2-1 osoitteessa Kalevanpuisto 28. Tontin pinta-ala on 609 m² ja rakennusoikeus 644 k-m². Tontin vuokra-aika päättyy 10.5.2020. Tontilla on kaksikerroksinen asuintalo. Tontin vuokra tänä vuonna on 933,71 euroa.

Lähtökohtaisesti tontin vuokrasopimus uusitaan. Tontti voidaan kuitenkin myös myydä vuokralaisen niin halutessa.

Tiilinummen kerrostalotonttien hinnoittelu

Tiilinummen kaupunginosan kerrostalotonteille ei ole vahvistettu yksikköhintaa. Kuntalain 130 §:ää noudattaen infrajohtaminen on hankkinut kaupungin lähivuosina päättyvistä kerrostalotonteista kaksi asiantuntija-arviota. Newsec Valuation Oy on 13.11.2019 arvioinut Tiilinummen kerrostalotonttien yksikköhinnaksi 130 €/k-m² ja Realia Management Oy 29.11.2019 vyöhykkeen, jolla Tiilinummen kerrostalotontit sijaitsevat, yksikköhinnalla 70-120 €/k-m². Arvioiden perusteella esitetään, että Tiilinummen kaupunginosassa sijaitsevien kerrostalotonttien yksikköhinnaksi vahvistetaan 112,50 €/k-m² sidottuna elinkustannusindeksin vuoden 2018 keskilukuun 1948.

Vuokrasopimuksen uusiminen

Vuokrasopimus uusitaan 60 vuodeksi eli ajaksi 11.5.2020-31.12.2080. Edellä esitetty hinnoittelu huomioon ottaen tontin vuosivuokraksi elinkustannusindeksin vuoden 2019 indeksin keskiluvun kohdalla saadaan (1968 : 1948 x 644 k-m² x 112,5 €/k-m² x 5 %=) 3.659,69 €.

Vuokrasopimuksen uusimisessa noudatettavien siirtymäsäännösten mukaan sopimuksen koko päättymisvuodelta peritään nykyisen sopimuksen perusteella laskettavaa vuokraa ja uusi vuokra otetaan käyttöön seuraavasta vuodesta lähtien viiden vuoden aikana 20 %:n porrastuksin kuitenkin niin, että vähintään periään vanhan sopimuksen mukaista vuokraa. Tässä tapauksessa nykyisen sopimuksen mukaista vuokraa peritään vuosilta 2020-2021 ja uuden sopimuksen mukaisesta vuokrasta 40 % vuonna 2022, 60 % vuonna 2023, 80 % vuonna 2024 ja 100 % vuodesta 2025 lähtien. Siirtymäsäännös koskee vain nykyisen sopimuksen vuokralaista. Mikäli uusi vuokrasopimus siirretään kolmannelle, uusi vuokralainen maksaa heti seuraavan vuoden alusta lukien täyden vuokran.

Tontin myyminen

Edellä esitetyn hinnoittelun perusteella tontin myyntihinta on elinkustannusindeksin vuoden 2019 keskiluvun 1968 kohdalla 73.193 euroa. Tontti voidaan myydä tällä hinnalla 31.1.2021, jonka jälkeen vuonna 2021 käytetään vuoden 2020 keskilukua.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta esittää kaupunginvaltuuston päätettäväksi, että Tiilinummen kerrostalotonttien yksikköhinnaksi vahvistetaan 112,50 €/k-m² sidottuna elinkustannusindeksin vuoden 2018 keskiluvun 1948 kohdalle ja että tontti Tiilinummi 609-10-2-1 vuokrataan tai myydään Asunto Oy Porin Kalevanpuisto 28:lle edellä esitetyn mukaisesti.

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallituksen päätettäväksi hallintosäännön 153 §:n nojalla, että kaupungin puolesta vuokrasopimuksen tai kauppakirjan allekirjoittaa tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Tela käsitteli asiaa kokouksessaan 04.02.2020. Päätösote on oheen liitettynä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää, että tontin 609-10-2-1 vuokrasopimusta jatketaan 60 vuodella 31.12.2080 saakka kerrostalotonttien vuokrasopimusmallin mukaisesti. Vuokran määrä vahvistetaan myöhemmin ja uutta vuokraa peritään uusittavan sopimuksen voimaantulosta lähtien viiden vuoden siirtymäsäännöstä noudattaen. Hinnoittelun osalta asia palautetaan valmisteluun. Hinnoittelun vahvistuttua tontti voidaan vuokralaisen pyynnöstä myydä vuokralaiselle vahvistettujen hintojen mukaisesti.

Kaupunginhallitus päättää hallintosäännön 153 §:n nojalla, että kaupungin puolesta vuokrasopimuksen tai kauppakirjan allekirjoittaa tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Vuokralainen, infrajohtaminen/maapolitiikka (Laine, Lehti, Pikkusaari, Sankman, Valkonen, Puputti, Huhtamäki)

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi