Kaupunginhallitus, kokous 2.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 105 Markkinaoikeuden päätös/ hoitajakutsujärjestelmää koskeva hankintapäätös

PRIDno-2019-235

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Perusturva ja tekninen toimiala yhdessä Ulvilan kaupungin kanssa ovat ilmoittaneet kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta hoitajakutsujärjestelmän hankinnasta.

Teknisen toimialan tilayksikön päällikkö on 27.11.2018 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut Oy Everon Ab:n tarjouksen.

Vivago Oy on valittanut päätöksestä markkinaoikeudelle ja vaatinut hankintapäätöksen väliaikaista keskeyttämistä markkinaoikeuden käsittelyn ajaksi. Tämä vaatimus on kaupungin puolelta vaadittu hylättäväksi.

Markkinaoikeus on antanut 7.1.2019 väliaikaisen päätöksen hankintamenettelyn väliaikaisesta keskeyttämisestä ja hylännyt väliaikaista kieltämistä koskevan hakemuksen.

Hankinnan kohteena on hoitajakutsujärjestelmä, jolla on merkitystä potilasturvallisuuden kannalta. Ellei järjestelmää uusita, potilaspaikat vähenevät. Kyseessä on järjestelmä, jonka mahdollisimman laaja käyttöönotto ja toimivuus ovat tärkeitä yleisen edun kannalta. Ratkaisevana tekijänä on kuitenkin ollut se, että vanhuspalvelun yksikössä on hoitajakutsuna järjestelmä, johon ei saa enää huoltoa eikä varaosia, ja että kaikilla asukkailla ei ole toimivaa hoitajakutsua. Hoitajakutsujärjestelmä on luonteeltaan sellainen hankinta, jonka laajentaminen uusiin yksiköihin väliaikaisena ei ole ongelmatonta. Mahdollisimman laaja kattavuus on potilasturvallisuuden kannalta tärkeää. Markkinaoikeus katsoo, ottaen huomioon hankintayksikön asiassa esittämät seikat sekä valittajan mahdollisuus vaatia asiassa hyvitysmaksua, että täytäntööpanon kieltämisestä aiheutuisi suurempaa haittaa kuin mitä toimenpiteen edut olisivat.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Teknisen toimialan tilayksikön päällikkö on 27.11.2018 tehnyt päätöksen hoitajakutsujärjestelmän hankkimisesta Noormarkun lähipalvelukeskukseen sekä Mäntylinnaan ja valinnut toimittajaksi Everon Oy:n.

Vivago Oy on valittanut päätöksestä markkinaoikeudelle, koska tarjous ei valittajan mielestä ole täyttänyt tarjouspyynnön vaatimuksia ja hankintasopimus on tehty liian aikaisin.

Teknisen toimialan tilayksikkö, perusturvakeskus ja hankintapäällikkö ovat antaneet asiassa lausuntonsa, joiden perusteella on laadittu vastineluonnos markkinaoikeudelle.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää markkinaoikeudelle kaupunginlakimiehen laatiman luonnoksen mukaisen vastineen Vivago Oy:n valituksen johdosta hoitajakutsujärjestelmän hankintaa koskevassa asiassa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin perusturva ja tekninen toimiala (yhdessä Ulvilan teknisen toimen kanssa) ilmoittivat 10.9.2018 kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta hoitajakutsujärjestelmän tavarahankinnasta.

Teknisen toimialan tilayksikön päällikkö on 27.11.2018 päättänyt valita Oy Everon Ab:n tarjouksen. Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on ollut yhteensä 150.000 euroa, josta Porin osuus on ollut 100.000 euroa ja Ulvilan osuus 50.000 euroa.

Markkinaoikeus on 7.1.2019 hylännyt Vivago Oy:n vaatimuksen hankintapäätöksen täytäntöönpanon väliaikaisesta kieltämisestä. Hankintapäätös on pantu täytäntöön.

Vivago Oy on valituksessaan vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa hankintapäätöksen ja toissijaisesti vaatinut, että hankintayksikkö velvoitetaan maksamaan hyvitysmakua 108.892 euroa. Valittaja on perustelunaan esittänyt, että voittanut tarjous ei ole ollut tarjouspyynnön mukainen, koska tarjouspyynnössä oli edellytetty, että tuotteet täyttävät terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain ja asetuksen vaatimukset. Voittaneen tarjoajan tarjoamilla laitteilla ei ole CE-merkintää eikä niitä ole merkitty Valviran lääkinnällisten laitteiden rekisteriin.

Markkinaoikeus on antanut asiassa päätöksensä 12.2.2020. Markkinaoikeus on katsonut, että valittajan käsitys hankintamenettelyn mahdollisesta virheestä tai oikeudellisesta luonteesta ei sido tuomioistuinta.

Markkinaoikeus on todennut, että terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annettu laki (1994) on kumottu 1.7.2010 voimaan tulleella terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetulla lailla ja sen nojalla annetulla asetuksella.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksiköllä on harkintavaltaa sen suhteen, miten se määrittelee hankinnan kohteen ja valintaan vaikuttavat seikat. Em. asiat tulee kuitenkin kuvata sellaisella tarkkuudella, että tarjoajat tietävät tarjousta laatiessaan, millä seikoilla on merkitystä tarjouskilpailua ratkaistaessa, ja että tarjouspyyntö tuottaa yhteismitallisia ja vertailukelpoisia tarjouksia. Viittaus jo kumoutuneeseen lakiin ja asetukseen ei ole ollut omiaan osoittamaan, millaisia vaatimuksia hankintayksiköllä on ollut tarkoitus asettaa tarjottaville laitteille.Tarjouspyyntöasiakirjojen perusteella ei myöskään ole ollut selvää, mitä CE-merkintää koskevalla vaatimuksella on tarjouspyynnössä tarkoitettu sekä se, mitä kolmella vastaavalla referenssikohteella on tarkoitettu.

Em. perusteella markkinaoikeus on katsonut, että tarjouspyyntö on ollut hankinnan kohteen ja sitä koskevien vaatimusten määrittelyn osalta siinä määrin epäselvä, ettei tarjouspyyntö ole ollut omiaan tuottamaan keskenään vertailukelpoisia tarjouksia eikä tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu ole tullut turvatuksi. Näin ollen hankintayksikkö on menetellyt hankinnassa julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Muista hankintamenettelyn virheistä ei ole ollut tarpeen lausua.

Hankintasopimus on allekirjoitettu ja sopimus pantu täytäntöön. Ainoana seuraamuksena voi näin ollen tulla kysymykseen hyvitysmaksun määrääminen. Hyvitysmaksua voi hankintalain mukaan saada asianosainen, jolla olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä menettelyssä.

Kysymyksessä olevassa tarjouskilpailussa virheetön hankintamenettely olisi merkinnyt sitä, että hankintayksikkö olisi laatinut tarjouspyynnön niin selvästi, että tarjoajien olisi ollut tarjouspyynnön perusteella mahdollista tietää, mitä vaatimuksia hankinnan kohteelle on asetettu ja mitä referenssikohteita koskevalla vaatimuksella on tarkoitettu. Asiassa ei voida luotettavasti todeta, miten tarjouspyyntö olisi laadittu virheettömässä menettelyssä ja mikä vaikutus tällä mahdollisesti olisi ollut potentiaalisten tarjoajien osallistumiseen sekä tarjousten sisältöön. Näin ollen ei ole luotettavasti todistettavissa, että valittajalla olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä menettelyssä. Hyvitysmaksua koskevat edellytykset eivät näin ollen täyty ja hyvitysmaksua koskeva vaatimus on hylättävä.

Hankintayksikön virheellinen menettely huomioon ottaen olisi kuitenkin kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Hankintayksikkö on siis velvoitettava korvaamaan valittajan kohtuulliset oikeudenkäyntikulut .

Markkinaoikeus on hylännyt valituksen pääasian osalta, mutta hankintamenettelyssä olleiden virheellisyyksien vuoksi velvoittanut Porin kaupungin korvaamaan Vivago Oy:n oikeudenkäyntikulut 7.500 eurolla viivästyskorkoineen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus merkitsee markkinaoikeuden päätöksen 12.2.2020 nro 43/20 tiedoksi ja saattaa sen perusturvakeskuksen, teknisen toimialan tilayksikön ja konsernihallinnon toimialan hankintayksikön tietoon.

Kaupunginhallitus kehottaa perusturvakeskusta ja teknisen toimialan tilayksikköä panemaan täytäntöön markkinaoikeuden päätöksen oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevilta osilta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Perusturva/perusturvajohtaja Sanna Mustajoki-Kunnas, teknisen toimialan tilayksikkö/tilayksikön päällikkö Mikko Viitala, hankintayksikkö/hankintapäällikkö Outi Karinharju

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.