Kaupunginhallitus, kokous 2.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 106 Porin vammaisneuvoston edustus kaupungin toimielimissä

PRIDno-2019-2670

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Maija Arola, yksikön päällikkö, hallintoyksikkö, maija.arola@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 21.8.2017 asettanut vammaisneuvoston toimikaudeksi 2017-2019 seuraavasti:

Jäsen Varajäsen
Lauri Levo, pj. Lennart Laitinen
Kaisa-Liisa Lohivuo, vpj. Leena Vartia-Tuominen
Raija Kiviniitty Tarja Airaksinen
Taina Lehtimäki Jaana Heinola
Veikko Leppäniemi Matti Nevanpää
Asko Virtanen Petri Naukkarinen
Ilkka Aro Ahti Koskinen
Riikka Tupala Nina Ingberg, SAMK
Tiina Rinne Rainer Salmi
Helvi Walli Satu Hatanpää
Juha-Pekka Aalto Anita Virtanen

Lisäksi kaupunginhallitus on oheen liitetyssä päätöksessään 21.8.2019 kehottanut perusturvalautakuntaa valitsemaan edustajansa neuvottelukuntaan. 

Porin vammaisneuvosto on kevätkokouksessaan 2.5.2019 päättänyt ehdottaa Porin kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus nimeää vammaisneuvoston varsinaiset jäsenet ja varajäsenet kaudelle 2019-2021 seuraavasti:

Jäsen Varajäsen
Lauri Levo, pj. Lennart Laitinen              
Pasi Huhtanen Kai Kotiranta
Veikko Leppäniemi Hemmo Haanpää
Kaisa-Liisa Lohivuo, vpj. Taina Lehtimäki
Raija Kiviniitty Paula Valminen
Katja Halinen Marjatta Kokko
Saini Lepistö Asko Virtanen
Kati Karinharju, SAMK Riikka Tupala, SAMK

Samassa yhteydessä vammaisneuvosto on esittänyt, että vammaisneuvostolle myönnettäisiin läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen sekä perusturva-, teknisen- ja sivistyslautakunnan kokouksiin. Vammaisneuvoston esitys on oheen liitettynä.

Vaikuttamistoimielimistä läsnäolo-oikeus lautakuntien kokouksiin on myönnetty vain nuorisovaltuustolle. Järjestelyn osalta on todettu, että nuorisovaltuuston edustus kaupungin toimielimissä vuoden 2019 jälkeen tullaan ratkaisemaan osana kaupungin osallisuus- ja vuorovaikutusmallia. Vammaisneuvoston esitys läsnäolo-oikeudesta kokouksiin tulee ratkaistavaksi samassa aikataulussa.

 

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää valita 31.5.2021 päättyvän valtuustokauden 2017-2021 loppukaudelle vammaisneuvoston jäsenet ja varajäsenet sekä määrätä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Kaupunginhallitus kehottaa perusturvalautakuntaa valitsemaan edustajansa sekä osoittamaan sihteerin vammaisneuvostolle.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti valita 31.5.2021 päättyvän valtuustokauden 2017-2021 loppukaudelle vammaisneuvoston jäsenet ja varajäsenet sekä määrätä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavasti:

Jäsen

Varajäsen

Lauri Levo, pj.

Lennart Laitinen              

Pasi Huhtanen

Kai Kotiranta

Veikko Leppäniemi

Hemmo Haanpää

Kaisa-Liisa Lohivuo, vpj.

Taina Lehtimäki

Raija Kiviniitty

Paula Valminen

Katja Halinen

Marjatta Kokko

Saini Lepistö

Asko Virtanen

Kati Karinharju, SAMK

Riikka Tupala, SAMK

Juha-Pekka Aalto

Anita Virtanen

Tiina Rinne

Rainer Salmi

Helvi Walli

Satu Hatanpää

Kaupunginhallitus kehottaa perusturvalautakuntaa valitsemaan edustajansa. Lisäksi kaupunginhallitus velvoittaa perusturvalautakunnan määräämään vammaisneuvostolle sihteerin ja ilmoittamaan nimeämisestä kaupunginhallitukselle 30.9.2019 mennessä.

Valmistelija

Maija Arola, yksikön päällikkö, hallintoyksikkö, maija.arola@pori.fi

Perustelut

Porin kaupunginhallitus on kokouksessaan 21.8.2017 §  nimennyt vammaisneuvoston jäsenet vuosiksi 2017 - 2019. Porin vammaisneuvosto on kevätkokouksessaan 2.5.2019 päättänyt ehdottaa kaupunginhallitukselle, että se nimeää vammaisneuvoston varsinaiset ja varajäsenet kaudelle 2019 - 2021 vammaisneuvoston ehdotuksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus kehottaa perusturvalautakuntaa valitsemaan edustajansa sekä osoittamaan sihteerin vammaisneuvostolle.

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Anna-Liisa Koivisto, terveys ja -sairaalapalveluiden johtaja, anna-liisa.koivisto@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta nimeää edustajansa vammaisneuvostoon. Sihteerinä jatkaa vammaispalvelutoimiston toimistosihteeri Anne Lundgren.

Päätös

Lautakunta nimeää vammaisneuvoston jäseneksi Juha Södergårdin ja varajäseneksi Jyri Astokarin.

Valmistelija

Maija Arola, yksikön päällikkö, hallintoyksikkö, maija.arola@pori.fi

Perustelut

Perusturvalautakunta nimesi kokouksessaan 26.9.2019 § 233 perusturvalautakunnan edustajaksi vammaisneuvostoon Juha Södergårdin ja varalle Jyri Astokarin. Sihteerinä jatkaa vammaispalvelutoimiston toimistosihteeri Anne Lundgren.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Maija Arola, yksikön päällikkö, hallintoyksikkö, maija.arola@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti 16.9.2019 valita valtuustokauden 2017-2021 loppukaudelle vammaisneuvoston jäsenet ja varajäsenet sekä määräsi vammaisneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Edelleen kaupunginhallitus mm. kehotti perusturvalautakuntaa valitsemaan edustajansa.

Vammaisneuvosto oli edellä mainitun lisäksi esittänyt, että vammaisneuvostolle myönnettäisiin läsnäolo- ja puheoikeus kaupunginhallituksen sekä perusturvalautakunnan, teknisen lautakunnan ja sivistyslautakunnan kokouksiin.

Esittelyn yhteydessä 16.9.2019 todettiin, että nuorisovaltuuston edustus kaupungin toimielimissä vuoden 2019 jälkeen tullaan ratkaisemaan osana kaupungin osallisuus- ja vuorovaikutusmallia. Vammaisneuvoston esitys läsnäolo-oikeudesta kokouksiin tulee ratkaistavaksi samassa aikataulussa.

Kaupunginhallitus päätti nuorisovaltuuston asettamisesta ja edustuksesta kaupungin toimielimissä 13.1.2020. Tämän jälkeen asian käsittelyä vammaisneuvoston osalta on kiirehditty.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää, että vammaisneuvoston edustus kaupungin toimielimissä valtuustokauden 2017-2021 loppukautena noudattaa nuorisovaltuuston osalta tehtyä linjausta seuraavasti: vammaisneuvoston edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus sivistyslautakunnan, teknisen lautakunnan, ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan ja perusturvalautakunnan kokouksissa.

Kaupunginhallitus toteaa lisäksi, että läsnäolo-oikeus toimielinten kokouksissa ei koske salassa pidettäviä asioita.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

  • Satu Hatanpää

Kokouskäsittely

Satu Hatanpää (yhteisöjäävi, vammaisneuvoston varajäsen) poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjan tarkastajana tämän asian kohdalla toimi Arja Laulainen.

Tiedoksi

Vammaisneuvosto/puheenjohtaja Lauri Levo, sivistyslautakunta, tekninen lautakunta, ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta, perusturvalautakunta

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi