Kaupunginhallitus, kokous 2.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 103 Tontin Pormestarinluoto 609-53-18-1 varaussopimuksen jatkaminen

PRIDno-2019-1963

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Kiinteistö Oy Satakruunu (Satakruunu) on pyytänyt saada varata kaupungille palautuvan, osoitteessa Messukatu 2 sijaitsevan sosiaalista toimintaa palvelevien rakennusten (YS5) tontin Pormestariluoto 609-53-18-1. Tontti on vuokrattuna Kiinteistö Oy Porin Päiväkodeille. Kiinteistö Oy Porin Päiväkodit Oy on pyytänyt saada purkaa tontin vuokrasopimuksen ja palauttaa tontin kaupungille. Purkaminen esitetään käsiteltäväksi eri asiana.

Tontin pinta-ala on 6.367 m² ja rakennusoikeus (e=0.3) 1.910 k-m². Satakruunu suunnittelee tontille vammaisille ja vammautuneille henkilölle suunnattua pienryhmäkotia. Tontti voidaan varata Satakruunulle 1.7.2019 alkaen siten, että tontin luovuttaminen on mahdollista sen jälkeen, kun tontti on palautunut nykyiseltä vuokralaiselta kaupungille.

Tontin hinnoitteluun on sovellettu kaupunginvaltuuston 16.6.2014 (§ 91) tekemän palveluasumiseen suunnattujen tontteja koskevan päätöksen mukaista Vähärauman kaupunginosan yksikköhintaa 60 €/k-m² elinkustannusindeksin vuoden 2012 keskiluvun 1863 kohdalla. Kyseistä hintaa on käytetty myös muun muassa Kaarisillan päiväkotitontin vuokrauksessa. Yksikköhinnan ja tontin rakennusoikeuden perusteella tontin arvoksi tulisi vuoden 2018 keski-indeksiluvun 1948 kohdalla 119.828 euroa. Varauksesta laaditaan noudatetun käytännön mukainen varaussopimus. Varausmaksu on 2,5 % tontin arvosta vuodessa eli 1.747 euroa ajalta 1.7.2019-31.1.2020.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallituksen päätettäväksi, että Kiinteistö Oy Satakruunun kanssa solmitaan oheisen luonnoksen mukainen sopimus tontin Pormestarinluoto 609-53-18-1 varaamisesta ja että kaupungin puolesta sopimuksen allekirjoittaa tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Elisa Laine, tonttipäällikkö, elisa.laine@pori.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 28.5.2019. Päätösote on oheen liitettynä.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Kiinteistö Oy Satakruunun kanssa solmitaan oheisen luonnoksen mukainen sopimus tontin Pormestarinluoto 609-53-18-1 varaamisesta ja että kaupungin puolesta sopimuksen allekirjoittaa tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Kiinteistö Oy Satakruunulle on varattu sosiaalista toimintaa palvelevien rakennusten korttelialueella sijaitseva tontti Pormestarinluoto 609-53-18-1 ajaksi 1.7.2019-31.1.2020 (KH 10.6.2019, § 343) vammaisille ja vammautuneille henkilöille suunnattua pienryhmäkotia varten. Tontin pinta-ala on 6.367 m² ja rakennusoikeus (e=0.3) 1.910 k-m². Varaaja on pyytänyt varausajan jatkamista.

Tontille suunnitellun hankkeen suunnittelutyöt ovat parhaillaan käynnissä. Varaajan kanssa on neuvoteltu varausajan jatkamisesta, jonka perusteella infrajohtaminen esittää, että varaussopimusta jatketaan 30.9.2020 asti.

Tontin hinnoitteluun on sovellettu kaupunginvaltuuston 16.6.2014 (§ 91) vahvistaman palveluasumiseen suunnattujen tonttien hinnoittelua koskevan päätöksen mukaista Vähärauman kaupunginosan yksikköhintaa 60 €/k-m² elinkustannusindeksin vuoden 2012 keskiluvun 1863 kohdalla. Kyseistä hintaa on käytetty myös muun muassa Kaarisillan päiväkotitontin vuokrauksessa. Yksikköhinnan ja tontin rakennusoikeuden perusteella tontin arvoksi tulisi vuoden 2019 keski-indeksiluvun 1968 kohdalla 121.058 euroa. Vuotuinen varausmaksu on 2,5 % tontin arvosta eli 2.017,65 euroa ajalta 1.2.2020-30.9.2020.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallituksen päätettäväksi, että Kiinteistö Oy Satakruunulle varatun tontin Pormestarinluoto 609-53-18-1 varausaikaa jatketaan 30.9.2020 saakka.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Elisa Laine, tonttipäällikkö, elisa.laine@pori.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 18.02.2020. Päätösote on oheen liitettynä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Kiinteistö Oy Satakruunulle varatun tontin Pormestarinluoto 609-53-18-1 varausaikaa jatketaan 30.9.2020 saakka.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

  • Esa Wahlman

Kokouskäsittely

Esa Wahlman (yhteisöjäävi,​ Kiinteistö Oy Satakruunun asiamiehen läheinen) poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Tiedoksi

Varaaja, infrajohtaminen/maapolitiikka (Huhtamäki, Laine, Lehti, Pikkusaari, Sankman, Valkonen)

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi