Kaupunginhallitus, kokous 2.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 112 Tutustumismatka Tuusulan asuntomessuille

PRIDno-2020-634

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Mika Painilainen, hallintopäällikkö, tekninen toimiala, mika.painilainen@pori.fi

Perustelut

Asuntomessut järjestetään 10.7.-9.8.2020 Tuusulassa ja tapahtuma juhlistaa tulevaisuuden asumista neljän teemaviikon kautta syventyen erilaisiin teemoihin aina viikon kerrallaan.

Pääkaupunkisedun kylkeen, kulttuurihistorialtaan värikkääseen Tuusulaan sijoittuvat 50-vuotisjuhlamessut esittelevät kaupunkiasumisen parhaat puolet yhdistettynä kylämaiseen yhteisöön, jossa palvelut ja naapurit ovat lähellä ja asuminen on terveellistä ja turvallista.

Tekninen toimiala on valmistellut matkaa ja tarkoitus on, että matkalle voisivat osallistua lautakunnan jäsenet sekä lautakunnan kokouksiin osallistuvat virkamiehet. Matkan tarkempi ajankohta varmistuu kevään aikana. Kustannukset maksetaan lautakunnan määrärahoista.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että lautakunnan jäsenet sekä lautakunnan kokouksiin osallistuvat virkamiehet tekevät 10.7.-9.8.2020 järjestettävään Tuusulan asuntomessuille tutustumismatkan. Matkan tarkempi ajankohta varmistuu kevään aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Mika Painilainen, hallintopäällikkö, tekninen toimiala, mika.painilainen@pori.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 18.02.2020. Päätösote on oheen liitettynä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää, että teknisen lautakunnan jäsenet sekä lautakunnan kokouksiin osallistuvat virkamiehet tekevät 10.7.-9.8.2020 järjestettävän Tuusulan asuntomessuille tutustumismatkan. Matkan tarkempi ajankohta varmistuu kevään aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Toimialajohtaja

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi