Kaupunginhallitus, kokous 24.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 369 Aluehallintoviraston päätös LSAVI/4766/06.00.00/2018, kanteluun, jossa moititaan Porin kaupungin toimintaa Sunniemen vesitaloushankkeessa ja kaavoituksessa

PRIDno-2019-2875

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Lounais-Suomen aluehallintovirastossa tuli 6.8.2018 vireille kantelu, jossa moitittiin Porin kaupungin toimintaa Sunniemen vesitaloushankkeessa ja patoratkaisussa, jotka koskivat kantelijoiden omistamalle omakotitalokiinteistölle sijoitettavaa patoa ja pumppu- ja puhdistamoasemaa sekä niiden suunnitteluprosessia.Kantelussa katsottiin, että kaupunki ei ole noudattanut maankäyttö- ja rakennuslain säännöksiä kyseisessä kaavoitusprosessissa. Edelleen kantelussa moitittiin, että kantelijoita ei ollut kuultu eikä heidän esityksiään ollut otettu huomioon. Edelleen kantelussa moititiin, että asiaa ei ollut käsitelty vivytyksettömästi, eivätkä kantelijat olleet saaneet vastauksia tiedusteluihinsa. Lisäksi moitittiin tiettyä käyttäytymistä. 

Kaupunginhallitus antoi selvityksensä asiaan ja liitti siihen kaikkien kantelussa moitittujen henkilöiden omat selvitykset.

Aluehallintovirasto rajasi kantelun käsittelyä siten, että poliisitutkinnassa olevien asioiden osalta moitteita ei käsitellä.

Vastineessaan kantelijat moittivat kaupungin menettelyä asian salassapidosta sekä päätökseen merkittyä muutoksenhakukieltoa. Kantajat esittivät vastineessaan myös luettelon uusia kysymyksiä, joihin vaativat vastauksia.

Aluehallintovirasto on antanut päätöksensä kanteluun 28.5.2019. Aluehallintovirasto on arvioinut, että kantelu koskee kahta erillistä eri lainsäädäntöjen ohjaamaa hanketta, joiden suunnittelua kaupunki tekee osittain samanaikaisesti eli toisaalta maankäyttö- ja rakennuslain ja toisaalta vesilain mukaisesti. Kuntalain ja hallintolain säännöksiä otetaan huomioon soveltuvin osin.

Asianosaisten kuulemisesta aluehallintovirasto toteaa, että kantelijat ovat voineet asianosaisina toimittaa näkemyksensä huomioon otettavaksi molempiin hankkeisiin liittyvissä kuulemisissa ja vuorovaikutusprosesseissa. Kantelijat voivat asianosaisina tehdä molemmista hankkeista valitukset siinä vaiheessa, kun hankkeista on tehty valituskelpoiset päätökset.

Toimenpiteinä aluehallintovirasto kiinnittää Porin kaupungin huomiota, että hyvän hallintotavan vaatimuksiin kuuluu vastata viivytyksettömästi tiedusteluihin, sekä viranomaisen asiakirjojen julkisuudesta annettujen määräysten noudattamiseen.

Edelleen aluehallintovirasto ohjaa kantelijoita osallistumaan kaavoitus- ja tulvansuojelun suunnitteluhankkeisiin käyttämälläasianosaisten lainmukaisia vaikutuskeinoja ja halutessaan laissa määrättyjä muutoksenhakukeinoja.

Aluehallintovirasto siirtää kaupungille toimenpiteitä varten kantelijoiden vastineensa liitteenä esittämät kysymykset.

Kantelijoiden kysymyslista sekä teknisen toimialan ja kaupunkisuunnittelupäällikön yhteiset vastaukset ovat esityslistan liitteenä.

Kantelun kohteena olevassa asiassa on kyse kahdesta monivuotisesta suunnitteluprosessista, josiisa joudutaan sovittamaan yhteen useita ristiriitaisia intressejä. Tällöin ei kesken prosessin voida antaa vastaajaa sitovia yksiselitteisiä kannanottoja. Palautteen huomioon ottaminen ei automaattisesti tarkoita sitä, että hankkeessa tehdyt ratkaisut olisivat palautteen mukaisia. Kaikkiin kysymyksiin ei vastausta ole annettu viivytyksettä tai hyvän hallintotavan mukaan kirjallisesti.Kaupunginhallituksen vastaus oli annettu kohtuullisessa ajassa. Se, että vastaukset eivät ole kysyjän kannan mukaisia, ei ole peruste moittia niitä.

Kanteluasiakirjojen julkisuudesta aluehallintoviraston kannan mukaan ei ole ollut perusteita salata virkamiesten selvityksiä kanteluun julkisuuslain perusteella. Osassa kantelun kohteena olevista asioista on tehty poliisitutkinta ja asia on vielä syyteharkinnassa, joten tältä osin salassapito on ollut perusteltua.

Aluehallintoviraston selvityspyyntöön vastaaminen ei ole lopullinen asiaratkaisu eikä näin ollen muutoksenhakukelpoinen, joten muutoksenhakukiellon asettaminen ei ole ollut virheellinen menettely.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anne Liinamaa, anne.liinamaa@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätöksen 28.5.2019 tiedoksi ja saattaa sen konsernihallinnon toimialan ja teknisen toimialan tietoon ja noudatettavaksi sekä saattaa päätöksen kaikkien siihen selvityksiä antaneiden viranhaltijoiden tietoon.

Kaupunginhallitus päättää antaa kantelijoille heidän esittämiinsä kysymyksiin teknisen toimialan ja kaupunkisuunnittelupäällikön yhdessä valmistelemat vastaukset.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

  • Aino-Maija Luukkonen,Tuomas Hatanpää, Leena Tuominen, Marika Virtanen, Tarja Koskela

Kokouskäsittely

Puheenjohtaja Anne Liinamaa hyväksyi päätösehdotuksen esityksekseen.

Kokouksesta poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi Aino-Maija Luukkonen, Tuomas Hatanpää, Leena Tuominen, Marika Virtanen ja sihteeri Tarja Koskela.

Tämän asiakohdan ajaksi sihteeriksi valittiin Mirva Heino.

Tiedoksi

Vastaukset kysymyksiin kantelijoille,  tekninen toimiala, konsernihallinnon toimiala, kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen, kaavoitusarkkitehti Otto Arponen, toimialajohtaja Marko Kilpeläinen, projektipäällikkö Pekka Vuola, infrayksikön päällikkö Markku Koppelomäki, infrayksikön esimies Harri Juhola, suunnitteluinsinööri Taina Koivisto, kaupunkisuunnittelupäällikkö Mikko Nurminen, hallintoyksikön päällikkö Maija Arola

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.