Kaupunginhallitus, kokous 24.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 396 Kaupunginvaltuuston pöytäkirja 17.6.2019

Perustelut

Kuntalain 96 § kuuluu seuraavasti:

"Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi." Kaupunginvaltuusto piti kokouksensa 17.6.2019. Kaupunginvaltuuston kokouksen yhteydessä jätettiin kaksi valtuustoaloitetta, jotka ovat sähköisenä liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus toteaa kaupunginvaltuuston päätösten syntyneen laillisessa järjestyksessä, niiden sisältyvän kaupunginvaltuuston toimivaltaan sekä olevan muutenkin laillisia sekä päättää panna ne täytäntöön.

Samalla kaupunginhallitus päättää seuraavista toimenpiteistä:

§ 91

Porin perusturvan ulkopuolinen auditointi, valtuustoaloite, Porin sosialidemokraattinen valtuustoryhmä

PRIDno-2019-3179

Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen kaupunginjohtajalle toimenpiteitä varten.

 

§ 92

Ojantien ja Tolppatien kevyenliikenteen tasoristeyksen turvallisuuden parantaminen, valtuustoaloite, Petri Huru

PRIDno-2019-3180

Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta Teknisen toimialan infrayksikön lausunnon 30.9.2019 mennessä.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Lausunnon antajat

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.