Kaupunginhallitus, kokous 24.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 394 Kuninkaanhaan lukion rehtorin viran (5059) muuttaminen perusopetuksen apulaisrehtorin viraksi

PRIDno-2019-2732

Valmistelija

  • Kaisa Harjunpää, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö, kaisa.harjunpaa@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 10.6.209 päättänyt viranhaltijapäätöksen ”PRIDno-2019-2732 Kuninkaanhaan lukion rehtorin viran (5059) muuttaminen perusopetuksen apulaisrehtorin viraksi” osalta seuraavaa:
- käyttää otto-oikeutta ko. viranhaltijapäätökseen
- kumota henkilöstöpäällikön päätöksen sekä
- lähettää asian uudelleen valmisteltavaksi ja pyytää asiassa sivistystoimialan ja HR-yksikön lausunnot, minkä jälkeen asia tulee uudelleen kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Asiassa on saatu alla oleva sivistystoimialan lausunto. Henkilöstöpäällikkö on ilmoittanut, ettei hänellä ole lausuttavaa asiassa

Sivistystoimialan lausunto määräaikaisesta palveluverkkoasiantuntijasta:

"Sivistystoimiala on esittänyt henkilöstöpäällikölle, että Kuninkaanhaan lukion rehtorin (virka numero 5059) virkanimikettä muutettaisiin perusopetuksen apulaisrehtorin viraksi.  Henkilöstöpäällikkö on tehnyt asiasta viranhaltijapäätöksen 31.05.2019 § 137.
Kuninkaanhaan lukio on lakkautettu ja sen rehtorin virka on näin ollen jäänyt tarpeettomaksi.

Sivistystoimiala on käynnistänyt virka-apulaisrehtorin rekrytoinnin määräajaksi 1.8.2019-31.7.2020 ensisijaisena sijoituspaikkana Itätuulen koulu. Tämä virkahaku on päättynyt 14.6.2019. Sivistystoimialalalla odotetaan nyt kaupunginhallituksen päätöstä, jotta hakijoita voidaan informoida rekrytoinnin jatkosta. Kesälomakauden vuoksi asiaan tulisi saada selvyys pikaisesti. Sivistystoimialan jäljempänä esittämän ehdotuksen mukaiset järjestelyt olisi hyvä saada käytäntöön 1.8.2019 alkaen, sillä muutoksilla kesken lukuvuoden on heijastusvaikutuksia, jotka aiheuttavat lisäjärjestelyjä ja heikentävät oppilaiden tilannetta. 

Kaupunginhallitus on käyttänyt otto-oikeutta edellä mainittuun viranhaltijapäätökseen kokouksessa 10.6.2019 § 357 ja kumonnut henkilöstöpäällikön päätöksen. Kaupunginhallitus on päättänyt lähettää asian uudelleen valmisteltavaksi ja pyytää asiassa sivistystoimialan ja hr-yksikön lausunnot, minkä jälkeen asia tulee uudelleen kaupunginhallituksen päätettäväksi.  

Porin palveluverkkouudistuksesta on päätetty kaupunginvaltuustossa 27.5.2019 § 56. Päätöksen myötä käynnistyy useita rakennus- ja peruskorjaushankkeita. Pohjois-Porin monitoimitalon, Vähärauman koulun ja Ahlaisten koulun uudisrakennushankkeiden suunnittelu on jo käynnistynyt, ja rakennusten on suunniteltu olevan käyttökunnossa vuosina 2022-2023. Hankkeita on valmisteltu teknisellä toimialalla, ja eri toimialat yhteen koonnut workshop ja aloitustilaisuus pidettiin teknisen toimialan kokoon kutsumana 17.6.2019. Tilaisuudessa linjattiin uudisrakennushankkeisiin liittyviä asioita ja todettiin moniammatillisesti tärkeäksi, että sivistystoimialalla on riittävästi asiaan perehtynyt henkilö mukana prosesseissa. Peruskorjauskohteiden osalta vastaava aloitustilaisuus pidetään elokuussa 2019. 

Porissa on peruskorjattu ja rakennettu uusia kouluja viime vuosina varsin paljon. Kuninkaahaan koulu ja Länsi-Porin koulu on peruskorjattu kattavasti, Kaarisillan koulu, Itätuulen koulu ja Tuulikellon koulu ovat saaneet uudisrakennukset. Näiden hankkeiden myötä on havaittu, että koulujen henkilökunta ja erityisesti rehtorit joutuvat projektien aikana erittäin lujille. Perustoimintojen on pyörittävä, projektien vaatimien erityisjärjestelyjen on toimittava ja samalla on osallistuttava peruskorjaus- tai uudisrakennusprojektin suunnittelemiseen. Myös oppilaiden, huoltajien ja henkilökunnan osallistaminen on tärkeää ja tehtävä on kouluissa pääsääntöisesti rehtorin vastuulla. 

Erityisesti pedagogisten ratkaisujen pohtiminen opetussuunnitelman asettamien vaatimusten mukaisesti sekä henkilökunnan johtaminen muutoksessa vaativat rehtorilta paljon. Rehtori on oppimisen ja kasvattamisen asiantuntija, joten rakennusprojekteihin liittyvien asioiden omaksuminen vaatii aikaa ja vaivaa sekä jalkautumista koulutuksiin ja vertaisvierailukohteisiin. Oleellinen huomio on se, että uudet tilat  mahdollistavat toiminnan ja pedagogiikan muuttumisen, mutta lopullinen muutos tapahtuu henkilökunnan toimesta. Tässä on rehtorin työn vaativin ja tärkein tehtävä rakennusprojekteissa. 

Uusista kouluista halutaan monitoimitaloja. Niissä on koulutoiminnan lisäksi monia muita käyttäjiä, kuten kirjasto, nuorisotyö, perusturva ja kansalaisopisto. Keskeistä on tilojen käyttöasteen nostaminen; taloihin halutaan toimintaa myös iltaisin, viikonloppuisin ja koulujen loma-aikoina. Tiloja halutaan avata myös eri yhteisöjen ja alueen asukkaiden käyttöön. Monitoimitalot halutaan tukemaan alueen väestön hyvinvointia ja toimimaan asuinalueidensa keskuksina.  Juuri valmistunut Itätuulen liikunta- ja oppimiskeskus on eräänlainen pilotti nykyaikaisesta monitoimitalosta. Sen suunnittelemisessa ja henkilökunnan muutosjohtamisessa erityisen suuri rooli on ollut Itätuulen koulun rehtorilla. Hänelle on kertynyt sellaista osaamispääomaa, joka kannattaa ehdottomasti hyödyntää myös tulevissa koulu- ja monitoimitalohankkeissa. Sivistystoimiala onkin esittänyt, että Itätuulen koulun rehtorin työajasta osoitettaisiin lukuvuonna 2019-2020 kokeiluluonteisesti osa käynnistyvien hankkeiden asiantuntijatehtäviin. Hänen työpanoksestaan osa jäisi edelleen Itätuulen kouluun, jonne lisävahvistukseksi palkattaisiin määräaikainen virka-apulaisrehtori. Teknisen toimialan kanssa on sovittu, että nämä kustannukset sisällytetään hankkeisiin. Kevään 2020 aikana järjestelyä arvioidaan ja sen jatkosta päätetään erikseen. Vaihtoehtoina ovat toiminnasta luopuminen, toiminnan jatkaminen määräaikaisesti esimerkiksi lukuvuosi kerrallaan tai 31.7.2023 saakka, Itätuulen rehtorin työpanoksen osoittaminen kokonaan rakennusprojekteihin määräaikaisesti, jolloin hänelle palkataan sijainen Itätuulen koulun rehtoriksi tai Pohjois-Porin rehtorin rekrytoiminen jo esimerkiksi vuotta tai kahta uuden koulun valmistumista aikaisemmin ja hänen työpanoksensa osoittaminen asiantuntijatehtäviin.

Itätuulen rehtorin työhuoneen säilyttäminen koulun tiloissa ja työpanoksen ohjaaminen yhä koulun toimintoihin on kokonaisuuden kannalta tärkeää.  Itätuulen koulun henkilökunta on ollut hajaantuneena väistötilaratkaisujen vuoksi, ja prosessia johtaneen rehtorin jatkaminen on henkilökunnan kannalta tärkeää. Henkilöstön ja sen kuormitustekijät tunteva esimies lisää työhyvinvointia, koska syksyllä on edessä paljon 
erilaisia muutoksia, kuten uusi talo, uusi pedagogiikka, uusi työyhteisö ja uudenlainen rooli asuinalueen keskuksena. Henkilökunnan perehdyttäminen uuteen monitoimitaloon ja uudenlaiseen pedagogiikkaan jatkuu. Myös virka-apulaisrehtori vaatii paljon perehdytystä ja tukea. Itätuulen tapauksessa rehtoria ei voi vaihtaa niin sanotusti lennosta. 

Itätuuli ei ole vielä täysin valmis, vaan uudisrakennusprojektissa on käynnistymässä viimeinen vaihe eli havainnointi ja jälkiarviointi. Tämä tarkoittaa sitä, että rehtori yhteistyössä henkilökunnan kanssa laatii ja tarkentaa tilojen käyttöön liittyviä pelisääntöjä, joiden avulla varmistetaan ja mahdollistetaan tilojen mahdollisimman monipuolinen ja pedagogiikan kannalta oikeanlainen käyttö. Koska mikään tila ei ole heti valmis, suoritetaan tilojen, toiminnan ja kalustuksen arviointia koko lukuvuoden ajan. Tämä vaatii rehtorilta aitoa läsnäoloa ja herkkyyttä kuulla ajatuksia, kuitenkaan heti muuttamatta mitään ja näin palaamatta vanhoihin totuttuihin toimintatapoihin. 

Itätuuli herättää paljon mielenkiintoa eri puolilla Suomea. Tiloihin ja pedagogiikkaan tullaan tutustumaan, mikä vaatii sekä työaikaa että kokonaisnäkemys rakennusprojektista ja pedagogiikasta sekä siitä, miksi tiettyihin ratkaisuihin on päädytty. Tällaista näkemystä ei ole kuin Itätuulen koulun rehtorilla. Vierailuita on käytännössä mahdoton toteuttaa osana rehtorin ja muun henkilökunnan työtä, joten esitetty rehtorin ja virka-apulaisrehtorin malli tukee tätäkin toimintaa. Itätuulessa myös järjestetään paljon erilaisia tilaisuuksia lukuvuoden 2019-2020 aikana, mikä työllistää myös tavanomaista enemmän. 

Itätuulessa tehdään uusia avauksia, kuten kehitetään ja viedään eteenpäin yhteisötilaa, jonka yhtenä pääsuunnittelijana ja ideoitsijana Itätuulen rehtori on toiminut. Itätuulen kokeiluita voidaan hyödyntää ja niistä voidaan oppia niin, että parhaat ideat huomioidaan uusissa kohteissa ja virheet pystytään välttämään. Itätuulen rehtorin jatkaminen pienellä panoksella mukana Itätuulen rakennuksen ja pedagogiikan 
käyttöönotossa onkin tärkeää. 

On myös huomioitava, että projektin jälkeen on helpompi palata takaisin rehtorin tehtävään kokoaikaisesti, kun on ollut mukana toiminnassa edes pienellä työpanoksella. Tämä on sekä oppilaiden että henkilökunnan etu. Uusissa hankkeissa työkuorma ei jakaudu tasaisesti kuukausittain. Työpanoksen säilyttäminen Itätuulessa mahdollistaa työmäärien tasoittamisen. 

Itätuulen koulun toiminnan käynnistämisen kannalta rehtorin työpanoksen osoittaminen osin sinne on erittäin tärkeää ainakin lukuvuoden 2019-2020 ajan. Uuteen Pohjois-Porin kouluun on suunniteltu suuren oppilasmäärän vuoksi mallia, jossa rehtorin rinnalla työskentelisi virka-apulaisrehtori. Tätä päästäisiin nyt pilotoimaan Itätuulessa. Pohjois-Porin tilanne on myös sikäli haastava, että sinne yhdistetään useamman koulun henkilökuntaa ja toimintakulttuureja. Näin ollen nykyisten koulujen ulkopuolisen asiantuntija-avun merkitys korostuu erityisesti Pohjois-Porin projektissa. Apua tarvitaan myös Vähäraumalla, sillä väistötilaratkaisun vuoksi koulu toimii nyt neljässä eri toimipisteessä. Ahlaisten koulun johtaja on virkavapaalla syyslukukauden 2019, joten tässäkin projektissa sijaisena toimiva koulun johtaja tarvitsee tukea. 

Asiantuntija-avun lisäksi sivistystoimiala laskee muutosten kohteena olevien koulujen rehtoreitten opetusvelvollisuuksia sekä maksaa työn vaativuutta lisäävästä kehittämisestä erillistä korvausta. Kaikella edellä mainitulla halutaan turvata lasten ja nuorten mahdollisimman hyvä oppimisen ja kasvun mahdollisuus, henkilökunnan hyvinvointi sekä uudishankkeiden onnistuminen. Muualta Suomesta saatujen kokemusten mukaan hankkeissa tarvitaan nimen omaan pedagogista ymmärrystä ja tukea. 


Sivistystoimiala esittää, että

•    Itätuulen rehtorin työpanoksesta erikseen sivistystoimialalla määriteltävä osa ohjataan koulu- ja monitoimitalohankkeiden asiantuntijatehtäviin 1.8.2019-31.7.2020 ja tälle aikavälille Itätuulen kouluun palkataan virka-apulaisrehtori. 
•    Kaupunginhallitus valtuuttaa sivistystoimialan toimialajohtajan päättämään virka-apulaisrehtorin rekrytoinnista 1.8.2019-31.7.2020 paikkaa 14.6.2019 päättyneessä haussa hakeneiden joukosta. 
•    Kevään 2020 aikana järjestelyä arvioidaan ja sen jatkosta päätetään erikseen. "

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää, että:

•    Itätuulen rehtorin työpanoksesta erikseen sivistystoimialalla määriteltävä osa ohjataan koulu- ja monitoimitalohankkeiden asiantuntijatehtäviin 1.8.2019-31.7.2020 ja tälle aikavälille Itätuulen kouluun palkataan virka-apulaisrehtori. 
•    Kaupunginhallitus valtuuttaa sivistystoimialan toimialajohtajan päättämään virka-apulaisrehtorin rekrytoinnista 1.8.2019-31.7.2020 paikkaa 14.6.2019 päättyneessä haussa hakeneiden joukosta. 
•    Kevään 2020 aikana järjestelyä arvioidaan ja sen jatkosta päätetään erikseen.

Päätös

Asianhallinnassa suoritetussa äänestyksessä kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi äänin 6-5.

Kaupunginhallitus edellyttää, että asia palaa uudelleen valmistelun jälkeen sivistyslautakunnan kautta kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Kaupunginhallitus päätti evästää, että kaupunginhallitukselle tuodaan valmistelun jälkeen kokonaissuunnitelma Porin sivistystoimen rakennushankkeisiin liitettävästä pedagogisesta osaamisesta tulevien koulurakennusten osalta. Suunnitelmassa otetaan huomioon myös resurssointi.

 

Kokouskäsittely

Asia käsiteltiin työjärjestyksen kohdan § 365 jälkeen, jonka jälkeen jatkettiin työjärjestyksen mukaisesti § 366.

Keskustelun aikana Esa Wahlman esitti Tommi Salokankaan kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Erno Välimäki esitti Juha Kantolan kannattamana, että asiaa ei palauteta.

Keskustelun päätteeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty kaupunginjohtajan pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys asian palauttamiseksi uudelleen valmisteltavaksi ja esitys kannatettuna asian käsittelyn jatkamisesta,  joten suoritetaan äänestys. Äänestyksessä JAA = asian käsittelyä jatketaan ja EI = asia palautetaan valmisteluun.

Asianhallinnassa suoritettiin äänestys, jossa JAA-ääniä annettiin 5 ja EI-ääniä 6.
 

 

Äänestystulokset

  • Jaa 5 kpl 45%

    Juha Kantola, Erno Välimäki, Satu Hatanpää, Raisa Ranta, Anne Liinamaa

  • Ei 6 kpl 55%

    Mirva Heino, Tommi Salokangas, Petri Huru, Esa Wahlman, Mari Kaunistola, Sinikka Alenius

Tiedoksi

Sivistystoimiala, henkilöstöpäällikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.