Kaupunginhallitus, kokous 24.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 372 Lausuntopyyntö, Ympäristöministeriön ohje rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta

PRIDno-2019-2499

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta tuli voimaan 1.1.2018. Nyt asetukseen liittyväksi on valmisteltu ohje käytännön rakentamisen tueksi, Tästä ohjeluonnoksesta ympäristöministeriö pyytää lausuntoa. 

Ohjeluonnos on kokonaisuudessaan luettavissa listan liitteenä.

Ympäristö- ja lupapalveluiden toimialan rakennusvalvontayksikkö on antanut lausunnon, jossa viitataan Rakennustarkastusyhdistys ry:n valmistelemaan yksityiskohtaiseen lausuntoon.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää todeta pitävänsä ohjeen antamista myönteisenä asiana, mutta kaupunki ei anna erillistä lausuntoa kyseisestä ohjeluonnoksesta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.