Kaupunginhallitus, kokous 24.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 384 Liinaharja 26. kaupunginosan korttelin 12 (osa) ja Liinaharjantien (osa) asemakaavamuutos 609 1724 sekä tonttijako 8405

PRIDno-2019-512

Valmistelija

  • Tea Bogdanoff, tea.bogdanoff@pori.fi

Perustelut

Kaupunkisuunnittelun kirje 14.6.2019 KA-45

Suunnittelualue sijoittuu n. 3,3 km päähän keskustasta lounaaseen Liinaharjan 26. kaupunginosaan. Suunnittelualue rajautuu lounaasta Liinaharjantiehen, luoteesta Suulotintiehen ja muilta osin erillispientalojen korttelialueeseen. Kaavamuutos on tullut vireille [Peitetty]osakkaan [peitetty] aloitteesta 30.10.2018, PriDno-2019-512.

Suunnittelualueen pinta-ala on n. 0,6 ha ja se on osittain kaavamuutoksen hakijan omistuksessa (609-434-1-75, Kukkasmäki) ja kaupungin omistuksessa (Liinaharjantie).

Suunnittelualue on erillispientalojen korttelialuetta (AO) ja katualuetta (Liinaharjantie). Korttelissa 12 sijaitsee huonokuntoinen asuinrakennus ja talousrakennus, joita ei ole tarkotus säilyttää. Muilta osin suunnittelualueen korttelualue on rakentamatonta puustoista aluetta. 

Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa suunnittelualueen käyttötarkoitusta rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi (AR), joka mahdollistaa rivitalorakentamisen suunnittelualueelle. Suunnittelualue sijoittuu Liinaharjan pientaloalueelle, lähiympäristössä on erillispientaloja ja rivitaloja sekä niihin liittyviä katu- ja puistoalueita. Asemakaavan muutos on merkitykseltään ja vaikutukseltaan vähäinen.

Luonnosvaiheen jälkeen suunnittelualuetta on laajennettu koskemaan myös Liinaharjantien osaa, jolla sijaitsee kevyenliikenteenväylä. Suunnittelualueen laajennus johtuu teknisistä syistä, jolla saadaan katujärjestelyt toimiviksi ja estetään jäljelle jäävän asemakaavan pirstaloituminen. Suulotintien ja vilkasliikenteisen Liinaharjantien risteysalueelta osa kiinteistöstä 609-434-1-75 muutetaan katualueen näkemäalueeksi, jolla lisätään risteysalueen turvallisuutta. Samalla liitetään kiinteistöön 609-434-1-75 osa Liinaharjantien katualuetta, joka ei ole käytössä katualueena. Poistuva ja liitettävä maa-alue ovat saman kokoiset 64 m².

Kaavamuutosalueen pinta-ala on n. 6027 m², josta korttelialuetta on 5746 m² ja katualuetta on 281 m². Tehokkuusluku on e=0,30, joka tarkoittaa rakennusoikeutta 1724 k-m². Rakennusoikeus lisääntyy kaavamuutosalueella 575 k-m². Suurin sallittu kerrosluku on Iu1/2. Autopaikkoja on rakennettava 1,5ap/as. Tonttijaolla muodostuu yksi 5746 m² tontti. Suunnittelualueelle syntyy arviolta 13 uutta, erikokoista asuntoa ja siellä on arvioitu asuvan enimmillään n. 30 henkeä.

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ovat olleet nähtävillä 7.2.-20.2.2019 ja ne on postitettu osallisille. Suunnitelman nähtävilläolosta tiedotettiin lehdissä ja kaupungin verkkosivuilla.

Vireilletulon ja luonnoksen nähtävilläolon aikana jätettiin yksi mielipide, jossa on mukana useampi osallinen.

Asukaskannanotto:
Alueella voimassa olevat kaavat, yleiskaava vuodelta 2007, asemakaava vuodelta 1983 eivät ole mielestämme kaavoiksi vanhoja, eivätkä huonoja. Kiinteistöön 609-434-1-75 on laadittu ja hyväksytty sitova tonttijako v 1989. Alue on kaavoissa osoitettu pientalovaltaiseksi ja sellaisena se tulee säilyttää, ilman raskasta rakennuskantaa. Aluetta suunniteltaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen ja täydentämiseen hajanaisesti ja vajaasti rakennetuilla alueilla. Uusi rakentaminen ja muu maankäyttö on sopeutettava suunnittelulla ympäristöönsä tavalla, joka vahvistaa taajaman omaleimaisuutta. Alueen rakennuskanta on pääosin 50-luvun rakennuskantaa. Täydennysrakentamista ja muuta alueiden käyttöä suunniteltaessa tulisi ottaa huomioon alueen kulttuurihistorialliset ja maisemalliset ominaispiirteet. Rakennusoikeuden nosto 0,20:sta 0,30:een ei tue tälläistä tavoitetta.

Kaupunkisuunnittelu toteaa asukaskannanottoon, että kaavojen vanhentuneisuus ei ole ollut kaavamuutoksen lähtökohtana. Tavoitteena on muuttaa kaava vastaamaan sellaista asuntorakentamista, joka vastaa kysyntään ja soveltuu ympäristöön. Tavoite on eheytyvän, täydentyvän ja kestävän kaupunkikehityksen mukainen. Kaavaluonnoksen rakentamista ohjaavat määräykset pääkäyttötarkoituksesta (AR), rakennusoikeudesta (e=0,30) ja rakennusaloista ovat pientalovaltaisilla alueilla normaaleja ja hyväksi havaittuja. Rakentamisen laatua ohjaavien määräysten tarpeellisuudesta neuvotellaan rakennusvalvonnan kanssa, jonka tehostunut ohjaus ennen rakennusluvan myöntämistä on havaittu hyväksi toimintatavaksi. Rakentamisen laatu ja soveltuvuus ympäristöön on varmistettavissa tarkoituksenmukaisella asemakaavalla ja rakennusluvan ennakko-ohjauksella.

Asemakaavamuutoksesta saatiin määräaikaan mennessä 1 lausunto Porin Energia Energiayksiköltä.

Pori Energia Oy Energiayksikkö totesi ennakkolausunnossaan, että kaavamuutosalueen vieressä kulkee kaukolämpöverkko ja alueelle rakennettaviin kiinteistöihin on saatavilla kaukolämpö. Pori Energialla ei ollut huomautettavaa asemakaavan muutosehdotuksesta.

Pori Energia Oy Energiayksiköltä saadun ennakkolausunnon perusteella asemakaavaehdotuksesta ei tarvitse pyytää uutta lausuntoa.

Asemakaavaluonnoksen viranomaislausunto ja mielipide ovat kokonaisuudessaan kaava-aineiston liiteasiakirjoina.

Tekninen toimiala valmistelee asemakaavan muutokseen liittyvät sopimukset.

Tämän asemakaavan alueella tonttijako laaditaan sitovana ja se sisältyy asemakaavaan.

Asiakirjoihin sisältyy asemakaavakartta ja –selostus sekä tonttijako.

Luettelo asianosaisista on nähtävissä asiakirjoissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää asettaa Liinaharja 26. kaupunginosan korttelin 12 (osa) ja Liinaharjantie (osa) asemakaavan muutoksen 609 1724, päivätty 12.6.2019 sekä tonttijaon 8405, nähtäväksi vähintään 14 päivän ajaksi ja pyytää siitä tekniseltä lautakunnalta, ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnalta, Satakunnan pelastuslaitokselta, Porin Vedeltä ja Pori Energia Sähköverkot Oy:ltä lausunnot, minkä jälkeen asia tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Kaavamuutoksen anojalta [Peitetty] peritään kaavan laatimis- ja käsittelykuluja 3800 euroa, joista luonnosvaiheessa on laskutettu 1900 euroa. Tonttijakokuluja peritään 1000 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kuulutus, lausuntopyynnöt

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.