Kaupunginhallitus, kokous 24.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 383 Mikkolan (46.) kaupunginosan kortteleita 6,7 (osa) ja 8 sekä katu-, liikenne- ja puistoalueita koskeva asemakaavan muutos 609 1717

PRIDno-2019-2583

Valmistelija

  • Risto Reipas, risto.reipas@pori.fi

Perustelut

Kaupunkisuunnittelun kirje 12.6.2019 KA-44

Suunnittelualue sijoittuu Mikkolan kaupunginosaan Ulvilantien lounaispuolelle, noin 4 km:n etäisyydelle Porin kaupungin keskustasta. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 29,6 ha. Asemakaavamuutos laaditaan Satakunnan Osuuskaupan 9.5.2018 päivätyn hakemuksen johdosta.

Suunnittelualuetta halkovien voimajohtolinjojen siirtäminen pois tonttialueelta mahdollistaa olemassa olevan rakennusoikeuden hyödyntämisen lisärakentamiseen ja alueen kokonaisvaltaisen kehittämisen. Asemakaavan muuttamisen yhteydessä tutkitaan mahdollisuutta rakennusoikeuden lisäämiseksi suunnittelualueella. Alueen kehittämisessä varaudutaan pysäköinnin uudelleenjärjestelyihin joko maan alle tai toiseen kerrokseen rakennettavalla pysäköintilaitoksella.

Prisman tontilla on rakennusoikeutta tällä hetkellä 33514 kam2, josta on rakennettu 26029 kam2.

Rakennusoikeutta on jäljellä 7485 kam2. Kaavamuutoksessa haetaan lisärakennusoikeutta 10986 kam2siten, että tontin kokonaisrakennusoikeus olisi 44500 kam2.

Mikkola on hyvin saavutettavissa Porin ja Porin kaupallisen vaikutusalueen eri osista. Tilaa vievän kaupan alueen sijoittumiskriteereistä eräs tärkeimmistä on hyvä liikennesijainti, joka toteutuu Mikkolassa. Mikkolan alue on seudullisesti hyvin saavutettavissa ja sen näkyvyys ympäröiville teille on hyvä. Mikkolan alue on myös hyvin saavutettavissa julkisilla kulkuvälineillä.

Toteutuessaan hanke vähentäisi porilaisten tarvetta asioida Porin ulkopuolisissa keskuksissa. Lisäksi hankkeet parantaisivat Mikkolan alueella asuvien palveluiden saavutettavuutta.

Satakunnan Maakuntakaavassa suunnittelualue on osoitettu vähittäiskaupan suuryksikköjen alueeksi (KM).

Suunnitelman tavoitteena on alueen toiminnallinen kehittäminen ja kaupunkikuvan parantaminen.

Voimajohtolinjojen siirrosta on laadittu suunnitelma yhteistyössä Pori Energian ja Caruna Oy kanssa. Pori Energian ja Caruna Oy:n voimajohtolinjoja yhdistetään suunnitelmissa samoihin pylväisiin aluevarauksien minimoimiseksi.

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävänä 30.8.-12.9.2018.  Suunnitelman nähtävilläolosta tiedotettiin kaupungin verkkosivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma postitettiin osallisille.

Kaavaluonnos on ollut nähtävänä 29.11.-12.12.2018

Asemakaavan muutosluonnoksesta saatiin naapurikiinteistöltä yksi mielipide, jossa kritisoitiin voimajohtolinjan siirtoa uuteen paikkaan. Kaupunkisuunnittelun ja naapurikiinteistön omistajan välisissä neuvotteluissa päästiin yksimielisyyteen voimajohtolinja siirron eduista.

Asemakaavan muutoksesta saatiin luonnosvaiheen lausunnot Väylävirastolta, Satakuntaliitolta, Varsinais- Suomen ELY-keskukselta, Finavialta, Caruna Oy:ltä, Trafilta, DNA Oy:ltä, Pori Energia Energiapalvelu-yksiköltä ja Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalveluita. Liitteenä olevassa palauteraportissa on annettu kaupunkisuunnittelun vastineet luonnosvaiheen lausuntoihin (liite: 609 1717 asemakaavan muutoksen luonnosvaiheen palauteraportti).

Luonnosvaiheen lausuntojen pohjalta kaava-asiakirjoihin on tehty tarkennuksia palauteraportin mukaisesti. Luonnosvaiheen jälkeen suunnittelualueelta on laadittu kaupallinen selvitys (liite, Mikkolan kaavahankkeiden kaupallinen selvitys, FCG Suunnittelu- ja tekniikka Oy 2019).

Lausunnot ovat kokonaisuudessaan kaava-aineiston liiteasiakirjoina.

Tekninen toimiala valmistelee asemakaavan muutokseen liittyvät sopimukset.

Tämän asemakaavan alueella tonttijako laaditaan sitovana ja erillisenä.

Asiakirjoihin sisältyy asemakaavakartta ja –selostus.

Luettelo asianosaisista on nähtävissä asiakirjoissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää asettaa Mikkolan 46. kaupunginosan kortteleita 6, 7(osa) ja 8 sekä katu,-liikenne-  ja puistoalueita koskevan asemakaavan muutoksen 609 1717, päivätty 12.6.2019 nähtäväksi vähintään 30 päivän ajaksi ja pyytää siitä Väyläviraston, Finavia Oyj:n, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Satakuntaliiton,  Porin Veden, Pori Energia Sähköverkot Oy:n, Pori Energia Oy Energiayksikön, Satakunnan Pelastuslaitoksen,  ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan ja teknisen lautakunnan lausunnot, minkä jälkeen asia tuodaan kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Kaavamuutoksen hakijalta Satakunnan Osuuskaupalta peritään kaavan laatimis- ja käsittelykuluja 7500 euroa, joista luonnosvaiheessa on laskutettu 3750 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

  • Oili Heino, Raisa Ranta, Satu Hatanpää, Mirva Heino, Sinikka Alenius

Kokouskäsittely

Kokouksesta poistuivat esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi seuraavat henkilöt: Oili Heino (yhteistöjäävi, Satakunnan Osuuskaupan edustajisto), Raisa Ranta (yhteisöjäävi, Satakunnan Osuuskaupuan edustajisto), Satu Hatanpää (yhteisöjäävi, Satakunnan Osuuskaupan edustajisto), Mirva Heino (Satakunnan Osuuskaupan edustajisto) ja Sinikka Alenius (yhteisöjäävi, Satakunnan Osuuskaupan edustajisto).

Päätettiin valita tämän asian käsittelyn ajaksi pöytäkirjan tarkastajaksi Juha Kantola.

Tiedoksi

Kuulutus, lausuntopyynnöt

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.