Kaupunginhallitus, kokous 24.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 368 Oikaisuvaatimus Palomiehen virkavalinnassa valittu päätöksellä § 62/2018

PRIDno-2019-507

Valmistelija

  • Maija Arola, yksikön päällikkö, hallintoyksikkö, maija.arola@pori.fi

Perustelut

Ari Tukiainen on 26.10.2018 lähettämässään kirjeessä tehnyt seuravan oikaisuvaatimuksen:

"Satakunnan pelastuslaitoksella oli kaksi palomiehen virkaa haussa. Aluepalopäällikkö Petri Ekberg valitsi toiseen virkaan [Peitetty] (Päätöspöytäkirja § 62/2018). Valinnan perusteluksi aluepalopäällikkö esitti koulutuksen, työkokemuksen ja haastattelun.

Haastatteluihin on kutsuttu neljä hakijaa. Hakijayhteenvedon perusteella haastatteluun ei ole kutsuttu valittuja koulutetumpia ja kokeneempia hakijoita. Näin ollen kokonaisvaltaista arviointia ei ole tehty oikein ja valinta ei ole kohdistunut ansioitunempaan hakijaan. Ainoa kriteeri valinnassa on ollut työsuhde Satakunnan pelastuslaitokseen ja tämä ei ole tasapuolista kohtelua hakijoita kohtaan.

Pyydän Porin kaupunginhallitusta kumoamaan aluepalopäällikkö Petri Ekbergin tekemän virkavalinnan (Päätöspöytäkirjat § 62/2018) koska valinnassa ei ole noudatettu perustuslain 125§ mukaisia nmitysperusteita."

Asiassa on pyydetty HR-yksikön lausuntoa. Lausunto on kokonaisuudessaan luettavissa oheen liitetystä liitteestä.

Ote HR-yksikön  31.5.2019 lausunnosta.

"----

HR-yksikkö toteaa seuraavaa:

Henkilöstön valintapäätöksen perustelujen ydin on hakijoista tehty ansiovertailu eli käytännössä yhteenveto, jossa henkilötietojen lisäksi esitetään hakijoiden koulutus ja työkokemus sekä tiedot kelpoisuusvaatimuksen täyttymisestä. Tämän vuoksi valinnoissa on aina tehtävä ansiovertailu. Koulutuksen osalta tärkeintä on koulutuksen sisällön sopivuus. Muodollinen kelpoisuus eli viran kelpoisuusehdot täyttävä tutkinto on yleensä riittävä. Korkeampi koulutus ei välttämättä ole lisäansio. Työkokemuksen osalta suurempi merkitys on ammattikokemuksella eli tietyssä työssä hankitulla kokemuksella kuin työkokemuksella yleensä. Palvelusvuosissa olevien erojen merkityksen määrittää tehtävä. Ansiovertailussa merkitystä on sillä, missä ajassa saavutetaan riittävä kokemus. Jossain vaiheessa palvelusvuosien määrä menettää merkityksensä, kun kokemusta on saatu riittävästi. Työnantaja voi painottaa koulutuksen ja työkokemuksen eri osa-alueita tehtävän edellytysten ja hakuilmoituksessa mainittujen valintakriteerien mukaisesti.

Kunnan viranomaisella on lähtökohtaisesti laaja harkintavalta valita kenet tahansa kelpoisuusvaatimukset täyttävistä hakijoista. Valintapäätöksen teossa on kuitenkin huomioitava perustuslain 125 §:n yleiset nimitysperusteet eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakien syrjintäkiellot. Tämän perusteella koulutuksen ja työkokemuksen ohella on arvioitava viran hoitamisen kannalta merkityksellisiä henkilökohtaisia ominaisuuksia. Koulutuksen ja työkokemuksen perusteella ansioituneemman hakijan syrjäyttämiseen tulee olla perusteltu syy. Yleensä toisen hakijan parempi soveltuvuus tehtävään.

Satakunnan pelastuslaitos on ansiovertailun perusteella valinnut ne hakijat, joita nyt kyseessä olevaan virkaan on haastateltu.

Todettakoon, että Tukiainen on hakenut useasti Satakunnan pelastuslaitoksen palomiehen virkoja ja on siten ollut aikaisemmin haastateltavana, minkä takia hänen soveltuvuudestaan on saatu jo selvitystä Satakunnan pelastuslaitoksella. Tämä on Satakunnan pelastuslaitokselta saadun 31.5.2019 selvityksen perusteella ollut syy, miksi Tukiaista ei nyt ole kutsuttu haastatteluun. Tukiaista on 16.1.2018 haastateltu aiempaan viranhakuun liittyen.

Satakunnan pelastuslaitoksen HR-yksikölle toimittamissa materiaaleissa ei ole viitteitä siitä, että haastatteluun olisi kutsuttu Satakunnan pelastuslaitoksen työkokemuksen perusteella hakijoita. Haastattelutilanteessa haastatelluille esitettiin 13 saman sisältöistä kysymystä, samassa järjestyksessä. Hakijoille esitettiin lisäksi neljä palomiehen työkuvaan liittyvää kysymystä, jotka käsittelivät operatiivista pelastustoimintaa, ensihoitoa ja
onnettomuuksien ehkäisyä. Syventävillä kysymyksillä pyrittiin arvioimaan hakijoiden tietoja ja taitoja sekä työkokemusta kyseisissä tehtävissä. Hakijoiden on siis annettu kertoa itsestään ja osaamisestaan vapaamuotoisemmin, mutta on esitetty myös yksityiskohtaisempia ja syventäviä kysymyksiä, joiden tarkoituksena on ollut saada käsitys perustuslain 125 §:n mukaisista taidosta, kyvystä ja koetusta kansalaiskunnosta.

Satakunnan pelastuslaitoksen selvityksen mukaan [Peitetty] on mm. selvinnyt palomiehen ammattia koskevista syventävistä kysymyksistä kiitettävästi ja pystynyt osoittamaan ammattitaitoaan eri osa-alueilla.

Haastatteluiden jälkeen Kanta-Porin avoimeen virkaan numero 68393030 on valittu Porin toimialueen aluepalopäällikön 11.10.2018 tekemällä päätöksellä § 62/2018 koulutuksen, työkokemuksen ja haastatteluissa tehdyn kokonaisarvion perusteella [Peitetty].

Edelle mainituin perustein HR-yksikkö katsoo, että virkaan valitseminen on tapahtunut asianmukaisesti ja Ari Tukiaisen tekemä oikaisuvaatimus tulisi hylätä perusteettomana.”

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää hylätä Ari Tukiaisen esittämän oikaisuvaatimuksen perusteettomana HR-yksikön lausunnon mukaisin perusteluin ja katsoo, että virkaan valitseminen on tapahtunut asianmukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Ari Tukiainen, henkilöstöpäällikkö Timo Jauhiainen

Muutoksenhaku

Valitusoikeus ja valitusperuste

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Turun hallinto-oikeudelta. Kunnallisvalituksen voi tehdä vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, toimielin on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Päätöksen tiedoksianto ja valitusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Valituskirjelmän sisältö

Kunnallisvalitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Turun hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta
2) miltä kohdin päätöksestä haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
3) perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1) päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta, sekä
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituksen perille toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeudelle, osoitteeseen:

PL 32                                  
20101 TURKU                     

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa  osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet