Kaupunginhallitus, kokous 24.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 385 Päärnäinen 6. kaupunginosan korttelia 28 ja yleistä pysäköintialuetta koskeva asemakaavan muutos 609 1716 sekä tonttijako 8363

PRIDno-2019-1096

Valmistelija

  • Daniel Nagy, daniel.nagy@pori.fi

Perustelut

Kaupunkisuunnittelun kirje 18.6.2019 KA-46

Asemakaavamuutoksen kohteena oleva Porin kuudennen puukaupunginosan kortteli 28 sijaitsee Maantiekadunsillan vieressä Wahlroosinpuiston eteläpuolella. Yhteensä pinta-alaltaan 0,29 ha kokoiseen asemakaavan muutosalueeseen sisältyy myös kortteliin 28 rajautuva ajantasa-asemakaavassa yleiseksi pysäköintialueeksi osoitettu osuus Tuomarinkadusta.

Asemakaavamuutoksen tarkoitus on luoda edellytykset sisällöltään muuttuvalle korttelikokonaisuudelle puukaupunkialueella, joka on valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY 2009/ Porin VI. kaupunginosa). 

Asemakaavamuutos on luonteeltaan korttelin 28 nykytilanteen toteava. Asemakaavamuutoksen kohteena oleva kortteli 28 muodostuu tonteista 609-6-28-1 ja 609-6-28-2. Asemakaavan muutosalueella on voimassa asemakaava 609 1548, joka tuli lainvoimaiseksi 5.1.2012. Voimassa olevan asemakaavan rakennettua kulttuuriympäristöä koskevia määräyksiä on siirretty kaavamuutoskohteeseen soveltuvin osin. Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan tonttien yhdistäminen sekä yhdenmukaistetaan määräyksiä korttelikokonaisuudelle ja parannetaan edellytyksiä senioriasumiseen keskittyvien palvelujen kehittämiselle. Asuinkorttelin tonttien nykyiset käyttötarkoitukset (A-24/s ja A-25) muutetaan asuin- ja palvelurakennusten korttelialueeksi (APL-3/ s). Kaavamuutosalueen yleistä pysäköintialuetta koskeva käyttötarkoitusmääräys (LP) muutetaan siten, että alueen autopaikoista enintään 50 % voidaan osoittaa korttelin 28 käyttöä varten (LP-2).

Asemakaavamuutoksella nykyisen tontin 1 kohdalla olevaa rakennusalaa on levennetty korttelin sisäosaan päin viime vuonna toteutuneen uudisrakennuksen mukaisesti. Tähän rakennusalaan osoitettu uusi rakennusoikeus (1750 k-m2) tuo lisää rakennusoikeutta tontille 290 k-m2, sallittu kerrosluku (III) kuitenkin pysyy muuttumattomana. Tontilla 2 sijaitsevan suojellun rakennuksen (sr-40) osalta ei suojelua koskevaa määräystä eikä rakennusoikeuden määrääkään ollut syytä muuttaa. Suojellun rakennuksen kohdalle merkitty rakennusoikeuden määrä tarkistettiin nykytilannetta vastaavaksi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavan muutosluonnos ovat olleet nähtävillä 7.6. – 6.7.2018. Vireille tulosta ja luonnosvaiheen nähtävillä olosta kuulutettiin sanomalehdissä Satakunnan Kansa ja Satakunnan Viikko sekä kaupungin verkkosivuilla. Kaavoituksen vireille tulon yhteydessä osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä asemakaavan muutosluonnos postitettiin osallisille.  

Asemakaavan muutosluonnoksesta ei tullut yhtään mielipidettä.

Kaavaluonnoksesta on saatu luonnosvaiheen lausuntopyyntöihin vastauksia DNA Oyj:ltä, Pori Energian energiayksiköllä, Satakunnan Museolta ja Varsinais-Suomen ELY-keskukselta. DNA Oyj:llä ja Pori Energian Energiayksiköllä ei ollut huomauttamista asemakaavaluonnoksen sisältöön. Varsinais-Suomen ELY-keskus totesi vastauksessaan, että ei ole tarvetta lausunnon antamiselle kaavaluonnoksesta ja samalla huomauttaa kaavamuutoksen olevan luonteeltaan nykytilaa toteava. Lausuntopyyntöön annetussa vastauksessaan Satakunnan Museo toteaa, että asemakaavaluonnos noudattaa soveltuvin osin alueella voimassa olevaa suojelukaavaa.  

Lausunnot ovat kokonaisuudessaan kaava-aineiston liiteasiakirjoina.

Asemakaavan muutosalueella tonttijako laaditaan sitovana ja se sisältyy asemakaavaan.

Asiakirjoihin sisältyy asemakaavakartta ja –selostus sekä tonttijako.  

Luettelo asianosaisista on nähtävissä asiakirjoissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää asettaa Päärnäisten 6. kaupunginosan korttelia ja yleistä pysäköintialuetta koskevan asemakaavan muutoksen, päivätty 17.6.2019 nähtäväksi vähintään 30 päivän ajaksi ja pyytää siitä Satakunnan pelastuslaitoksen, Satakunnan Museon, Porin Veden, ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan sekä teknisen lautakunnan lausunnot, jonka jälkeen asia tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Kaavamuutoksen hakijalta As Oy Porin Trekolilta peritään kaavan laatimis- ja käsittelykuluja 5000 euroa, josta luonnosvaiheessa on laskutettu 2500 euroa. Lisäksi kaavamuutoksen hakijalta peritään tonttijaon muutoksen kuluina 1000 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kuulutus, lausuntopyynnöt

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.