Kaupunginhallitus, kokous 24.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 375 Pori irti fossiilisijoituksista, valtuustoaloite, Porin vihreä valtuustoryhmä

PRIDno-2019-630

Valmistelija

  • Jouni Lampinen, yksikön päällikkö, omistajaohjausyksikkö, jouni.lampinen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto 11.12.2017 § 221:

" Valtuutettu Sanna Grönmark jätti puheenjohtajalle seuraavan valtuustoaloitteen:  'Kaupunginvaltuuston työjärjestyksen suomin oikeuksin esitämme, että Porin kaupunki irtautuu vaiheittain sijoituksista fossiiliteollisuuteen. 

Porin kaupunki on mukana Kohti hiilineutraalia kuntaa -hankkeessa ja sitoutunut tavoittelemaan 80 prosentin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.

Kaupunki pystyy vaikuttamaan ilmastopäästöihin mm. energiantuotannon, yhdyskuntasuunnittelun ja liikennepolitiikan valinnoilla. Epäsuora vaikutuskeino on, sijoittaako kaupunkikonserni varoja runsas- vai vähäpäästöiseen liiketoimintaan. Maailmanlaajuisesti monet kunnat, julkisyhteistöt ja yritykset ovat päättäneet irtautua kokonaan tai osittain fossiiliteollisuuden sijoituksistaan. 

Sijoituskohteita valittaessa tulee taloudellisten tekijöiden lisäksi ottaa huomioon myös sijoituksen eettiset, ympäristöön ja yhteiskunnallisiin arvoihin liittyvät tekijät. Fossiilisijoituksiin liittyy taloudellisia riskejä. Arviolta noin kaksi kolmannesta nykyisin tunnetuista fossiilisten polttoaineiden varannoista on jätettävä käyttämättä, jotta lämpeneminen saadaan rajoitettua alle riskirajana pidetyn kahden asteen. Kansainvälinen energiajärjestö lEA on arvioinut, että fossiilisijoituksia voidaan joutua alaskirjaamaan. 

Kestävien energiantuotantovaihtoehtojen kehitys heikentää fossiilienergian hyötynäkymiä ja merkittävä osa fossiiliteollisuuden varallisuudesta voi siis tulevaisuudessa menettää arvoaan. Näin ollen fossiilisijoituksista irtaantuminen on paitsi periaatteellinen kannanotto, myös riskienhallintaa. Porin kaupunki on HINKU-kuntana osoittanut ottavansa ilmastovastuun vakavasti. Samaa vastuullisuutta on syytä soveltaa myös sijoituksiin. Kaupunkikonsernin tulee siirtää vaiheittain suorat ja rahastojen kautta tehdyt sijoitukset fossiiliteollisuudesta kestävämpiin ja vähemmän riskialttiisiin kohteisiin

Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi. "

- - - - - 

Kaupunginhallitus 18.12.2017 § 779:

"Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta omistajaohjausyksikön lausunnon 30.4.2018 mennessä."

- - - - -

Omistajaohjausyksikön lausunto 17.6.2019:

” Pyydettynä lausuntona konsernihallinnon omistajaohjaus toteaa kunnioittavasti seuraavaa: Kaupungin sijoitustoiminta jaetaan toimialasijoittamiseen ja kassavarojen sijoittamiseen.

Peruskunnan toimialasijoittaminen palvelee kaupungin vastuulla olevaa palvelutuotantoa tai kaupungin kehittämistä. Tällaisia sijoituksia ovat perus-, osakepääomasijoitukset kuntayhtymiin tai osakeyhtiöihin, antolainoja tällaisille yhteisöille tai rahoitusosuuksia nimettyihin investointikohteisiin tai hankkeisiin. Huomattavimman erän peruskunnan sijoituksista muodostavat tytäryhtiöihin tehdyt pääomasijoitukset sekä liikelaitosten peruspääomasijoitukset. Toimialasijoittaminen voi olla myös kaupungin elinkeinopoliittisten tavoitteiden tukemista. Omistusten perusteita on tarkasteltava ja tarkastellaan säännöllisesti.

Kassavarojen sijoittamisen tavoitteena on kaupungin maksuvalmiuden turvaaminen. Kaupungin sijoitustoiminnassa noudatetaan kaupunginvaltuuston hyväksymiä sijoitustoiminnan periaatteita. Tavoitteena on turvata kaupungin maksuvalmius ylläpitämällä riittäviä likvidejä varoja. Sijoitustoiminnan periaatteiden mukaisesti kaupungin sijoitusomaisuutta hoidetaan mahdollisimman tuottavasti ja kokonaisriskit huomioiden. Valmisteilla olevassa omistajapoliittisessa ohjelmassa on myös tarkoitus päivittää sijoituspolitiikan periaatteet. Tässä osiossa eettisyyttä sekä vastuullisuutta voidaan korostaa entisestään.

Kassavarojen osalta kaupungilla ei ole tällä hetkellä merkittävää sijoitusvarallisuutta eikä siten myöskään suoria osakesijoituksia fossiiliteollisuuteen. Erilliskatteisessa lahjoitusrahastossa ei ole myöskään merkittäviä sijoituksia fossiiliteollisuuden osakkeisiin tai rahastoihin. 

Toimialasijoittamisen osalta merkittäviä toimenpiteitä kohti hiilineutraalia kuntakonsernia ja tavoitteena oleviin päästövähennyksiin voidaan mainita kaupungin ja Pori-konsernin osalta esimerkiksi

  • Pori Energia Oy:n 60 miljoonan investointi uusiutuvaan energiaan Aittaluodon uuden biokattilalaitoksen myötä. Kesällä 2020 käyttöön otettavan uuden biokattilalaitoksen myötä Aittaluodon voimalaitoksen hiilidioksidipäästöt laskevat yhteensä 88 000 tonnia vuodessa.
  • Pori Energia Oy ja Lahti Energia Oy ovat allekirjoittaneet 6.8.2015 yhdessä lahtelaisen One1 Oy kanssa sopimuksen yhteistyöstä hajautetun energiantuotannon erilliskohteiden energian myynnistä Suomessa ja muualla Itämeren alueella. Energiayhtiöt ovat tulossa vahvasti mukaan One 1 Oy:n toiminnan kehittämiseen ja investoimaan hajautettuun energian tuotantoon. One1 Oy on erikoistunut uusiutuvan energian pien- ja erilliskohteiden sekä alueiden energiatuotanto- ja energiatehokkuusratkaisuihin. Ominaista ratkaisuille ovat kestävän kehityksen periaatteet sekä uusien teknologioiden kuten lämpöpumppu-, aurinko- ja bioteknologioiden luova yhdistäminen. One1 on muun muassa suunnitellut ja toteuttanut edellä mainittuja teknologioita yhdistäen hybridiratkaisuja useammalle energiayhtiölle ja kunnille erilaisiin asuinalueisiin ja kiinteistöihin liittyen.
  • Suomen Hyötytuuli Oy, jonka osakas on mm. Pori Energia Oy, on rakentanut Poriin Tahkoluodon edustalle 10 offshore-tuulivoimalan merituulipuiston. Puisto käyttöönotettiin elokuussa 2017. 
  • Vuoden 2019 talousarviossa Porin Linjat Oy:lle osoitettu määräraha 150.000 euroa biopolttoaineen käyttöön joukkoliikenteessä HINKU-tavoitteiden mukaisesti.
  • Pohjolan Voima Oyj:n kautta olemme osakkaana Teollisuuden Voima Oyj:ssä, joka on ottamassa käyttöön Olkiluoto 3-ydinvoimalan. Kyseinen voimalaitos tuo aikanaan sähkömarkkinoille lisää hiilidioksiditonta sähköä, mikä osaltaan auttaa ilmastonmuutoksen hillinnässä ja auttaa myös korvaamaan fossiilista tuontienergiaa kasvattamalla sähköntuotannon omavaraisuutta."

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee omistajaohjausyksikön lausunnon tiedoksi vastauksena Vihreän valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.