Kaupunginhallitus, kokous 24.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 388 Porin kaupunkikeskustan kehittäminen

PRIDno-2019-3190

Valmistelija

 • Mikko Nurminen, kaupunkisuunnittelupäällikkö, mikko.nurminen@pori.fi

Perustelut

Taustaa

Kuluvan valtuustokauden Pori-sopimukseen on kirjattu Porin keskustan kehittäminen yhtenä Porin kaupungin strategisista painopistealueista. Myös vuonna 2019 laadittu Porin kasvu- ja elinvoimaohjelma edellyttää Porin keskustan kehittämistä. Käynnissä olevat valtakunnan laajuiset kehityssuunnat, kuten taajamakeskusten tiivistyminen ja väkiluvun nousu niissä korostavat asian merkitystä. Taajamakeskuksesta pitää tehdä tulevaisuuden Porin kilpailuvaltti.

Kaupunkikeskustan kehittämistyö liittyy käynnissä oleviin ja jo hyväksyttyihin teemaohjelmiin, kuten Kävelyn ja pyöräilyn seudullinen edistämisohjelma, Porin pysäköintipolitiikka 2030, Maapoliittinen ohjelma sekä Porin palveluverkkouudistus. Muita kaupunkikeskustaan liittyviä ohjelmia ovat Kansallinen kaupunkipuisto, Promenadi-Porin ja Pasaasin alueen kehityshankkeet sekä muutamat kansainvälisen tason kehityshankkeet, kuten UrbCulturalPlanning ja Attractive Nordic towns -hanke.

Toteutus:

Kaupunkisuunnittelu on valmistellut keskustan kehittämistyön ohjelmointia eri yhteistyötahojen kanssa. Työtä tehdään osallistamalla sekä yksityisiä tahoja että kaupunkiorganisaation toimijoita. Laajan kokonaisuuden eri näkökulmien kehittämisessä ja yhteensovittamisessa käytetään suunnatusti osallistettuja työpajoja, joiden työn tulokset sovitetaan yhteen ja kootaan Porin kaupungin keskustan kehittämisohjelmaksi. Kehittämisohjelman lisäksi työskentelyn aikana syntyneet hyvät toimintatavat integroidaan osaksi kaupunkikeskustan kehittämistä ja Porin kaupungin asiantuntijaorganisaatiota. Kaupunkisuunnittelu suuntaa ensi vaiheen osallistamisen asiantuntijatahoihin.  Kaupunkisuunnittelu laajentaa osallistamista kunkin työpajan työhön sopivalla tavalla.

Työ etenee nykytilan analyysista tulevaisuuden visioon ja sen toteuttamisehdotuksiin. Kaupunkisuunnittelu suorittaa Porin kaupunkikeskustan kehittämisohjelman koordinointityön ja esittää työryhmien työtulokset päätöksentekijöille teemakarttoja ja muuta laadittavaa havaintomateriaalia käyttäen. Kehittämisprosessi voi vaikuttaa jo käynnissä oleviin kehityshankkeisiin ja luo uusien tavoitteiden mukaisia uusia hankkeita. Työryhmien työn lopputuloksena syntyy Porin kaupunkikeskustan kehittämisohjelma 2030 (PoKO2030).

 

Tärkeimmät tarkastelunäkökulmat:

 • Keskustan liikenne
 • Keskustan kaupalliset palvelut
 • Keskustan viherympäristö
 • Keskustan tapahtumat ja matkailu
 • Keskustan julkiset palvelut
 • Keskustan täydennysrakentaminen
 • Aloittelevat elinkeinot keskustassa

 

Työn aikataulu:

 • aloitusseminaari elokuussa 2019
 • Työpajavaihe alkaa 1.9. 2019
 • Asiantuntijatahojen yhteinen väliseminaari tammikuu 2020, työn jatkoevästykset
 • Väliraportointi kaupunginhallitukselle, mahdollinen kaupunginhallituksen linjaus loppuvalmistelulle.
 • Raporttien laadintavaihe maalis-huhtikuu 2020.
 • Työn raportointi huhtikuu 2020 ja käsittely kunnallisessa päätöksenteossa.

Työn rahoitus:

Työpajojen vuoden 2019 käytännön järjestelyjä ja mahdollisia konsulttiselvityksiä varten tarvittava n 40 000 € määräraha osoitetaan kaupunkisuunnittelun ja elinvoimayksikön määrärahoista. Vuoden 2020 talousarvioon esitetään varattavaksi 50 000 euroa työn edistämiseen.

Ehdotus

Esittelijä

 • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää käynnistää kaupunkikeskustan kehittämisohjelmatyön esityksen mukaisesti. Kaupunkisuunnittelu valtuutetaan kutsumaan työpajat koolle ja koordinoimaan työtä sekä raportoimaan työn etenemisestä. Rahoitus osoitetaan kaupunkisuunnittelusta ja elinvoimayksiköstä esityksen mukaisesti.

Päätös

Esittelijä päätti poistaa asian listalta.

Tiedoksi

Konsernihallinnon toimialajohtaja, Elinvoimayksikön päällikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.