Kaupunginhallitus, kokous 24.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 379 Rivitalotonttien Viikinäinen 609-69-45-4 ja 5 sekä autopaikkatonttien Viikinäinen 609-69-45-6 ja 7 vuokraaminen

PRIDno-2019-2790

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Rakennuspalvelu Halonen Oy:lle sekä [peitetty] on vuonna 2014 (TELA 19.8.2014 § 260) varattu Viikinäisenpihan nykyiset rivitalokorttelit 44 ja 45 kokonaisuudessaan. Rakennuspalvelu Halonen Oy on osallistunut Viikinäisenpihan alueen suunnittelun, kun alueella on vuonna 2014 muutettu asemakaavaa asuinpientalotonteista (AO-20) rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueeksi (AR-18) rakennettavuuden parantamiseksi. Asemakaavamuutos on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 9.2.2015 (§ 15). Sittemmin Rakennuspalvelu Halonen Oy on varaussopimuksen perusteella ostanut perustettavan yhtiön lukuun kaikki tontit korttelista 44 sekä tontit 1-3 korttelista 45 (TELA 17.3.2015 § 86, 5.4.2016 § 135). Varaussopimuksen mukaisista tonteista on siten luovuttamatta tontit 4-7 korttelista 45.

Teknisen lautakunnan päätökselle (5.4.2016 § 135) luovuttamatta olevien rivitalotonttien Viikinäinen 609-69-45-4 ja 5 sekä niihin liittyvien autopaikkatonttien Viikinäinen 609-69-45-6 ja 7 varausaikaa on jatkettu 31.12.2018 saakka. Rakennuspalvelu Halonen Oy on maksanut kaupungille elinkustannusindeksin vuoden 2015 keskiluvun 1913 kohdalle sidottua varausmaksua kyseisistä tonteista 2.772 euroa vuodessa. Tontteja ei ole luovutettu varausajan päättymiseen mennessä. Varatut tontit ovat kuitenkin olleet pois julkisesta hausta varaussopimuksen päättymisen jälkeenkin.

Alue on rakentunut suunnitelmien mukaisesti.

Edellä mainitut seikat huomioon ottaen infrajohtaminen esittää, että kyseiset tontit luovutetaan Rakennuspalvelu Halonen Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun siten, että tonteista peritään varaussopimuksen mukaista varausmaksua luovutuskirjan allekirjoittamiseen saakka eli 2.109,80 euroa ajalta 1.1.-4.10.2019.

Varaaja on pyytänyt saada ostamisen sijaan vuokrata tontit. Kaupunginvaltuusto on 29.5.2017 (§ 87) vahvistanut rivitalotonttien luovuttamisen yleiset perusteet. Perusteiden mukaan kantakaupungin alueella rivitalotontit luovutetaan vain myymällä. Tarvetta asian uudelleen harkintaan on ilmennyt ja luovutustavasta ollaankin poikettu muun muassa Karjarannan asuntomessualueen rivitalotonttien osalta (KV 29.10.2018 § 121), kuten myös kerrostalotonttien luovuttamisen yhteydessä (mm. KV 12.6.2017 § 135). Kerrostalotonttien vuokrausta koskevassa päätöksessä todettiin, että pysyvämpiä luovutustavan muutoksia tulee harkita maapoliittisen ohjelman uudistamisen yhteydessä. Otettaessa huomioon edellä esitetty sekä maanvuokratulon merkitys vakaana tulonlähteenä infrajohtaminen esittää, että kyseessä olevat rivitalotontit voidaan myymisen sijaan luovuttaa vuokraamalla. Luovuttamalla tontit vuokraamalla poiketaan kaupunginvaltuuston vahvistamien kantkaupungin rivitalotonttien yleisistä luovutusperusteista. Näin ollen tonttien luovutus esitetään kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Kaupunginvaltuusto on rivitalotonttien luovutusperusteita koskevalla päätökselle vahvistanut Viikinäisen rivitalotonttien hinnoittelun. Viikinäisen rivitalotontit on hinnoiteltu vuoden 2016 elinkustannusindeksin keskiluvun 1913 kohdalla yksikköhinnalla 70 €/k-m². Elinkustannusindeksin vuoden 2018 keskiluvun 1948 kohdalla yksikköhinta on 71,28 €/k-m². Pienten autopaikkatonttien katsotaan sisältyvän tähän hinnoitteluun. Vuosivuokra on 5 % kaupungin vahvistamasta yksikköhinnasta.

Infrajohtaminen esittää, että Rakennuspalvelu Halonen Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun vuokrataan edellä mainitut tontit seuraavin keskeisin vuokraehdoin:

tontti pinta-ala

rakennus-
oikeus

rakentamis-
velvollisuus
vuosivuokra

609-69-45-4

2.902 m²  1.000 k-m²   500 k-m²

3.523,05 €

609-69-45-5

2.300 m² 1.100 k-m² 550 k-m²

3.875,35 €

609-69-45-6 

86 m² - - 43 €

609-69-45-7

86 m² - - 43 €

Vuokrat sidotaan elinkustannusindeksin vuoden 2018 keskilukuun 1948. Tonttien vuokra-aika on allekirjoituspäivästä 31.12.2069 saakka. Pientalotonttien vuokrasopimusmallin mukaisesti laadittavat maanvuokrasopimukset allekirjoitetaan viimeistään 4.10.2019.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta esittää kaupunginvaltuuston päätettäväksi, että rivitalotontit Viikinäinen 609-69-45-4 ja 5 sekä autopaikkatontit Viikinäinen 609-69-45-6 ja 7 vuokrataan edellä esitetyn mukaisesti Rakennuspalvelu Halonen Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun ja että varaajalta peritään varausmaksua vuokrasopimusten allekirjoittamiseen saakka.

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallituksen päätettäväksi hallintosäännön 153 §:n nojalla, että kaupungin puolesta vuokrasopimuksen allekirjoittaa tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Iiris Lehti, iiris.lehti@pori.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 11.6.2019. Päätösote on oheen liitettynä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston päätettäväksi, että rivitalotontit Viikinäinen 609-69-45-4 ja 5 sekä autopaikkatontit Viikinäinen 609-69-45-6 ja 7 vuokrataan edellä esitetyn mukaisesti Rakennuspalvelu Halonen Oy:lle perustettavan yhtiön lukuun ja että varaajalta peritään varausmaksua vuokrasopimusten allekirjoittamiseen saakka.

Kaupunginhallitus päättää hallintosäännön 153 §:n nojalla, että kaupungin puolesta vuokrasopimuksen allekirjoittaa tekninen lautakunta teknisen toimialan toimintasäännön mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto, varaaja, infrajohtaminen/Anttila/Pikkusaari

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.