Kaupunginhallitus, kokous 24.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 382 Teljän (2.) kaupunginosan korttelin 9 tontin 411 ja Katariinankatu (osa) asemakaavan muutos 609 1697 (Satamaito)

PRIDno-2019-570

Valmistelija

  • Mirko Laurinen, mirko.laurinen@pori.fi

Perustelut

Kaupunkisuunnittelun kirje 17.6.2019 KA-43

Asemakaavan muutos laaditaan MVR-Yhtymä Oy:n aloitteesta. Kaavamuutos on käynnistetty virkamiespäätöksellä VP § 36/15.11.2017.

Suunnittelualue on Osuuskunta Satamaidon meijeritontti Porin Etelärannassa. Satamaito on siirtänyt toimintansa Ulvilaan, ja sen tontti on vapautumassa muuhun käyttöön. Tontti sijaitsee näkyvällä paikalla vastapäätä Kirjurinluotoa ja rajautuu itäsivultaan rakenteilla olevaan ns. Karhukorttelin alueeseen. Suunnittelualueen pinta-ala on 5 364 m2. Alueen asemakaava on vuodelta 1977. Asemakaavassa alue on osoitettu yhdistettyjen teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi (TTV13).

Kaavamuutoksessa pääosa suunnittelualueesta osoitetaan asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL-73) ja loput liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (K-41). Alueen yhteenlaskettu rakennusoikeus on 10 540 k-m2 ja se kasvaa kaavamuutoksessa 3 900 k-m2. Koko alueen korttelitehokkuus on 1.98 ja AL-korttelialueen tehokkuus 2.22. Suurin sallittu kerrosluku alueella on VIII, jonka lisäksi ullakon tasolle saa rakentaa asukkaiden sauna- ja kerhotiloja. Kaavamuutoksessa suojellaan Satamaidon entinen konttorirakennus, jossa toimii nykyisin ravintola Bucco. Kaavan toteutumisen myötä Katariinankadun suuntainen pitkä meijerirakennus puretaan ja tilalle rakennetaan asuinkerrostaloja. Elävän kaupunkiympäristön tuottamiseksi rakennusten katutasoon tulee sijoittaa myös asuin- liike-, työ- tai yhteistiloja.    

Asemakaavan muutos täydentää valmiiksi Teljän korttelin n:o 9. Valittu kaavaratkaisu perustuu kohti Kokemäenjokea nouseviin rakennusmassoihin, joiden yläkerroksista avautuu jokinäkymä yli Satamaidon konttorirakennuksen. Ylin sallittu rakentamiskorkeus alueella on +32.00, joka on kaksi metriä enemmän kuin viereisessä Karhukorttelissa. Valtakadun varrella rakennusten suunniteltu korkeus vastaa korttelissa toteutunutta rakentamiskorkeutta. Kaavamuutosalueen pysäköinti perustuu kansiratkaisuun kuten korttelin 9 itäpuoliskolla. Pysäköintinormi on 1 autopaikka 120 kerrosalaneliömetriä kohti, joka on hieman alempi kuin Karhukorttelin v. 2014 asemakaavassa (1 ap/100 k-m2).

Luonnossuunnitelmat kaavamuutoksen pohjaksi on laatinut Schauman Arkkitehdit Oy yhteistyössä kaupunkisuunnittelun kanssa (liite: 609 1697 viitesuunnitelmat Schauman). Alueen rakennusinventoinnin on laatinut Olli Joukio Satakunnan Museossa v. 2016.

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävänä 6.12.2017-19.12.2017. Suunnitelman nähtävilläolosta tiedotettiin kaupungin verkkosivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma postitettiin osallisille.

Kaavaluonnos on ollut nähtävänä 7.2.2019-20.2.2019

Asemakaavan muutosluonnoksesta ei jätetty mielipiteitä.

Asemakaavan muutoksesta saatiin ennakkolausunnot Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Satakunnan Museolta, Satakuntaliitolta, Pori Energia Energiayksiköltä ja -sähköverkoilta ja Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalveluilta. Liitteenä olevassa palauteraportissa on annettu kaupunkisuunnittelun vastineet luonnosvaiheen mielipiteisiin ja lausuntoihin (liite: 609 1697 asemakaavamuutoksen luonnosvaiheen palauteraportti).

Asemakaavan yleisötilaisuus järjestettiin Satakunnan Museossa 27.2.2019. Paikalla oli noin 20 osallista.

Lausunnot ovat kokonaisuudessaan kaava-aineiston liiteasiakirjoina.

Tekninen toimiala valmistelee asemakaavan muutokseen liittyvät sopimukset.

Tämän asemakaavan alueella tonttijako laaditaan sitovana ja erillisenä.

Asiakirjoihin sisältyy asemakaavakartta ja –selostus.

Luettelo asianosaisista on nähtävissä asiakirjoissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anne Liinamaa, anne.liinamaa@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää asettaa Teljän 2. kaupunginosan korttelin 9 tonttia 411 ja Katariinankatua (osa) koskevan asemakaavan muutoksen, päivätty 14.6.2019 nähtäväksi vähintään 30 päivän ajaksi ja pyytää siitä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Satakunnan Pelastuslaitoksen, Satakuntaliiton, Satakunnan Museon, Porin Veden,  ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan ja teknisen lautakunnan lausunnot, minkä jälkeen asia tuodaan kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Kaavamuutoksen hakijalta MVR-Yhtymä Oy:ltä peritään kaavan laatimis- ja käsittelykuluina 8000 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

  • Tommi Salokangas, Aino-Maija Luukkonen

Kokouskäsittely

Tommi Salokangas poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (intressijäävi). Pöytäkirjan tarkastajaksi tämän asian kohdalla valittiin Juha Kantola.

Aino-Maija Luukkonen poistui esteellisenä tämän asian käsittelyn ajaksi (intressijäävi). Puheenjohtaja Anne Liinamaa hyväksyi asian puheenjohtajan esittelynä.

Tiedoksi

Kuulutus, lausunnot

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.