Kaupunginhallitus, kokous 24.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 381 Tiilimäen 11. kaupunginosan korttelin 15 (osa), Sairaalantien (osa), Maamiehenkadun (osa), Juutilaisentien (osa) ja Vähämäenpuiston (osa) asemakaavan muutos, 1. asemakaava 609 1698 (Satasairaala) sekä tonttijaot 8402-8404

PRIDno-2019-92

Valmistelija

  • Mirko Laurinen, mirko.laurinen@pori.fi

Perustelut

Kaupunkisuunnittelun kirje 14.6.2019 KA-42

Asemakaava ja asemakaavan muutos laaditaan Porin kaupungin aloitteesta. Kaavamuutos on käynnistetty virkamiespäätöksellä VP § 44/29.12.2017.

Suunnittelualue on Satakunnan keskussairaala-alue Tiilimäessä 1 km päässä keskustasta. Suunnittelualue käsittää keskussairaalan (2018 alk. Satasairaala) tontin 609-11-15-8, entisen sairaanhoito-oppilaitoksen tontin 609-11-15-7 sekä näihin liittyviä katu-, puisto- ja pysäköintialueita. Suunnittelualueen laajuus on 19,2 ha. Suunnittelualueella on voimassa kuusi erillistä asemakaavaa vuosilta 1960-2010, joissa alue on osoitettu terveydenhuollon ja sosiaalitoimen (YS-5) ja opetustoimen (YO-2) alueiksi. Osa alueesta on Porin kansallista kaupunkipuistoa.

Asemakaava ja asemakaavan muutos laaditaan Satasairaalan rakennushankkeiden mahdollistamiseksi ja sairaalan pysäköintialueen laajentamiseksi. Keskussairaala on toiminut Tiilimäessä vuodesta 1937, ja sen tontti on käynyt lisärakentamista ajatellen ahtaaksi. Kaavamuutoksessa Satasairaalan tonttiin liitetään  Porin entisen sairaanhoito-oppilaitoksen alue ja sairaalan pysäköintialue laajenee Porin metsään 2,8 ha. Sairaalantien katualuetta levennetään kevyen liikenteen väylän rakentamiseksi ja sairaalaa kiertävä Kehätie muutetaan yleiseksi kaduksi. Kaavamuutoksen myötä sairaalan päätulosuunta siirtyy Tiilimäentieltä Sairaalantielle.

Asemakaavan muutoksessa muodostuva Satasairaalan tontti on osoitettu sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueeksi (YS-7). Tontin laajuus on 9,67 ha ja rakennusoikeus 120 000 k-m2. Sairaanhoito-oppilaitoksen asuntolatorni on osoitettu asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL-84), jonka rakennusoikeus on 5 800 k-m2. Suunnittelualueen yhteenlaskettu rakennusoikeus kasvaa kaavamuutoksessa 16 397 k-m2. Sairaalan pysäköintipaikkojen määrä lisääntyy 420:lla eteläisen pysäköintialueen laajennuksessa, minkä lisäksi Tiilimäen rivitaloalueen ja lentokentän väliin on osoitettu uusi pysäköintialuevaraus. Pysäköintialueen laajennus sijoittuu kansallisen kaupunkipuiston alueelle, jonka rajauksen muutoksesta on sovittu ympäristöministeriön kanssa. Asemakaavan muutoksessa suojellaan Satasairaalan vanhat päärakennukset A ja B, ns. lääkärien asuintalo ja arkkit. Olaf Küttnerin suunnittelema sairaanhoito-oppilaitoksen asuntolatorni vuodelta 1962. Alueen mäntypuustoa ja tiettyjä erityispiirteitä suojellaan ohjeellisin kaavamerkinnöin. Sairaala-alueelle on määritelty uudet enimmäisrakentamiskorkeudet Finavian v. 2018 lentoesterajapintoihin perustuen.

Kaavamuutos pohjautuu arkkitehtitoimisto Paatela & Co v. 2018 laatimaan Satasairaalan yleissuunnitelmaan. Yleissuunnitelmassa ennakoitujen kolmen rakennushankkeen yhteislaajuus on noin 46 100 brm2. Kaavamuutoksen vaikutusten takia sen tueksi laadittiin erillinen liikenneselvitys, rakennushistoriaselvitys, lentokentän melutarkastelu sekä piha-, luonto- ja maisemakartoitus. Selvitykset ovat nähtävänä liiteasiakirjoissa.  

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävänä 25.1.2018-7.2.2018. Suunnitelman nähtävilläolosta tiedotettiin kaupungin verkkosivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma postitettiin osallisille.

Kaavaluonnos on ollut nähtävänä 28.11.2018-10.12.2018

Asemakaavan muutosluonnoksesta saatiin yksi mielipide.

Asemakaavan muutoksesta saatiin ennakkolausunnot Finavialta, Satakuntaliitolta, Satakunnan Museolta , Pori Energia Energiayksiköltä ja -sähköverkoilta ja Porin kaupungin ympäristö- ja lupapalveluilta. Liitteenä olevassa palauteraportissa on annettu kaupunkisuunnittelun vastineet luonnosvaiheen mielipiteisiin ja lausuntoihin (liite: 609 1698 asemakaavamuutoksen luonnosvaiheen palauteraportti).

Asemakaavatyön viranomaisneuvottelu käytiin 30.1.2019. Asemakaavan meluselvitystä käsittelevä jatkoneuvottelu ELY:n kanssa käytiin 7.3.2019.

Sairaalan eteläisen pysäköintialueen laajennus sijoittuu Porin kansallisen kaupunkipuiston alueelle. Kaupunkipuiston rajauksen muuttaminen edellyttää ympäristöministeriön hyväksyntää, ja sitä koskeva hakemus on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.12.2018 ja toimitettu ympäristöministeriön ratkaistavaksi.

Lausuntojen pohjalta kaava-asiakirjoihin on tehty tarkennuksia palauteraportin mukaisesti. Luonnosvaiheen jälkeen suunnittelualueelle laadittiin lentokentän meluselvitys (liite: 609 1698 Porin lentoasema – enimmäisäänitasojen erillistarkastelu, Finavia Oyj 29.5.2019).

Lausunnot ovat kokonaisuudessaan kaava-aineiston liiteasiakirjoina.

Tekninen toimiala valmistelee asemakaavan muutokseen liittyvät sopimukset.

Tämän asemakaavan alueella tonttijako laaditaan sitovana ja se sisältyy asemakaavaan.

Asiakirjoihin sisältyy asemakaavakartta ja –selostus sekä tonttijako.

Luettelo asianosaisista on nähtävissä asiakirjoissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää asettaa Tiilimäen 11. kaupunginosan korttelia 15 (osa), Sairaalantietä (osa), Maamiehenkatua (osa), Juutilaisentietä (osa) ja Vähämäenpuistoa (osa) koskevan asemakaavan muutoksen, 1. asemakaavan 609 1698, päivätty 14.6.2019 ja tonttijaot 8402-8404 nähtäväksi vähintään 30 päivän ajaksi ja pyytää siitä ympäristöministeriön, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Satakunnan Pelastuslaitoksen, Finavia Oyj:n, Satakuntaliiton, Satakunnan Museon, Porin Veden, Pori Energia Oy Energiayksikön, Pori Energia Sähköverkot Oy:n, ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan ja teknisen lautakunnan lausunnot, minkä jälkeen asia tuodaan kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

  • Oili Heino, Mari Kaunistola, Mirva Heino 

Kokouskäsittely

Kokouksesta poistuivat tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi Oili Heino (yhteistöjäävi, Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen jäsen), Mari Kaunistola (yhteisöjäävi, Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen jäsen) ja  Mirva Heino (yhteisöjäävi, Satakunnan sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen jäsen).

Tiedoksi

Kuulutus, lausunnot

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.