Kaupunginhallitus, kokous 24.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 395 Toimikunnan asettaminen valmistelemaan äänestysaluejaon muutosta ja vaalien järjestämistä kunnan alueella

PRIDno-2019-3238

Valmistelija

  • Maija Arola, yksikön päällikkö, hallintoyksikkö, maija.arola@pori.fi

Perustelut

Muutoksen toimintaympäristössä ja vuoden 2016 äänestysaluejakouudistus

Porin kaupungin äänestysaluejaon laaja kokonaisuudistus tehtiin vuosituhanteen vaiheessa. Tuolloin reilusta 40:stä äänestysalueesta muodostettiin 30. Sittemmin vaalien järjestäminen on muuttunut merkittävästi ennakkoäänestyksen yleistyessä 2000-luvulla. Valtiollisissa vaaleissa ennakkoon äänestää yli puolet äänioikeutensa käyttäneistä. Muutos toimintaympäristössä tulee huomioida toiminnan suunnittelussa ja resursoinnissa.

Kaupungin äänestysaluejakoa on muutettu viimeksi vuonna 2016, jolloin äänestysalueita supistettiin kolme alueita yhdistämällä. Vuoden 2016 muutos haluttiin tehdä harkiten ja sen jälkeenkin Porissa on muihin suuriin kaupunkeihin nähden verrattain laaja äänestysalueverkko. Äänestysaluejakoa tulisi nyt tarkastella laajemmin hyödyntäen väestö- ja paikkatiedon lisäksi palvelualuejakoa.

Äänestysaluejako

Porin kaupunki on jaettu varsinaisena vaalipäivänä tapahtuvaa äänestystä varten 31 äänestysalueeseen (ja äänestyspaikkaan). Laaja äänestysalueverkko merkitsee myös laajaa toimitsijamäärää. Keväällä 2019 järjestetyissä valtiollisissa vaalissa toimi yhteensä noin 350 luottamushenkilöä.

Laitosäänestys ja ennakkoäänestys

Vaalilautakuntien lisäksi luottamushenkilöt toimivat kevään 2019 vaaleissa laitosäänestyksen järjestämistä varten asetetuissa vaalitoimikunnissa. Toimikuntia asetettiin yhdeksän.

Luottamushenkilöiden lisäksi vaalien ennakkoäänestyksestä huolehtii keskusvaalilautakunnan määräämät vaalitoimitsijat, joita on yhteensä noin 60. Ennakkoäänestyspaikkoja on 14, joista yksi on liikkuva ennakkoäänestyspaikka.

Äänestyspaikat

Äänestyspaikkojen osalta tulee huomioida muutokset kaupungin kiinteistöomaisuudessa. Oikeusministeriö kiinnittää kuntien huomiota äänestyspaikkojen esteettömyyteen. Äänestysalueiden ja ennakkoäänestyspaikkojen mahdollisilla muutoksilla tulisi tavoitella äänestyspaikan parempaa saavutettavuutta.

Aikataulu

Mikäli äänestysaluejakoa halutaan muuttaa ennen vuoden 2021 kuntavaaleja, on valtuuston päätös asiassa tehtävä ennen huhtikuun 2020 loppua.

Toimikunta

Äänestysaluejaon muutosta valmisteltiin vuonna 2015 luottamushenkilöistä koostuvassa toimikunnassa. Vastaava toimikunta tulisi asettaa nyt valmistelemaan ehdotusta mahdollisista muutoksista varsinaisen vaalipäivän äänestysalueisiin, vaalilautakuntien ja -toimikuntien kokoonpanoon, ennakkoäänestyksen järjestämiseen sekä vaalimainontaan liittyen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus asettaa toimikunnan valmistelemaan 30.11.2019 mennessä ehdotuksen varsinaisen vaalipäivän äänestysalueista, vaalilautakuntien ja –toimikuntien kokoonpanosta, ennakkoäänestyksen järjestämisestä sekä vaalimainonnasta kuntavaaleissa 2021.

Kaupunginhallitus valitsee toimikuntaan tarvittavan määrän jäseniä ja näistä yhden puheenjohtajaksi.

Lisäksi kaupunginhallitus nimeää toimikunnan sihteeriksi tapahtumakoordinaattori Jenni Åmanin.

Päätös

Kaupunginhallitus asetti toimikunnan valmistelemaan 30.11.2019 mennessä ehdotuksen varsinaisen vaalipäivän äänestysalueista, vaalilautakuntien toimikuntien kokoonpanosta, ennakkoäänestyksen järjestämisestä sekä vaalimainonnasta kuntavaaleissa 2021.

Kaupunginhallitus valitsi toimikuntaan tarvittavan määrän jäseniä ja näistä yhden puheenjohtajaksi seuraavasti: Esko Ahola (pj), Timo Tarvainen (vpj), Eija Hakala, Ismo Läntinen,
Matti Hatanpää, Sari Nyberg-Tuominen, Marjatta Salonen ja Eija Järvinen.

Lisäksi kaupunginhallitus nimesi toimikunnan sihteeriksi tapahtumakoordinaattori Jenni Åmanin.

 

 

 

Tiedoksi

Nimetyt henkilöt, hallintoyksikkö Virve Lepistö

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi