Kaupunginhallitus, kokous 24.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 374 Yksityisteiden hoitokäytäntöjen selventäminen, valtuustoaloite, Porin Perussuomalaiset valtuustoryhmä

PRIDno-2019-646

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Perustelut

Yksityisteiden hoitokäytäntöjen selventäminen, valtuustoaloite, Porin Perussuomalaiset valtuustoryhmä, Arto Nurmi

Ote kaupunginvaltuuston pöytäkirjasta 9.4.2018 § 48:

”Valtuutettu Arto Nurmi jätti puheenjohtajalle seuraavan valtuustoaloitteen:

”Aloitteen tarkoituksena on selventää yksityisteiden avustuskäytäntöjä. Porissa on useita kymmeniä kilometrejä yksityisteitä. Kaupunki on muuttanut vuosikymmenen vaihteessa yksityisteiden hoito- ja avustuskäytäntöään Noormarkun ja Porin yhdistyessä. Käytännössä hoitokäytäntöä muutettiin Noormarkun käytäntöjä vastaavaksi. Useissa teknisen lautakunnan asiakohdissa, joissa avustuksia on käsitelty, viitataan 21.12.2009 Porin ja Noormarkun yhteishallituksen tekemään päätökseen hoitokäytännön muuttamisesta. Kyseisestä yhteishallituksen kokouksen pöytäkirjasta on löydettävissä asiakohta (§ 153 Porin ja Noormarkun kuntaliitosta valmistelleiden toimialaryhmien raportit), jonka liitetiedostoissa on kyseisten työryhmien raportit.  Päätöksessä velvoitettiin asianomaiset hallintokunnat toteuttamaan työryhmien raporteissa esitetyt toimenpide-ehdotukset.

Koska asiassa on useiden vuosien ajan esiintynyt epätietoisuutta, tulisi asiassa tarkentaa ja/tai selvittää ainakin seuraavia asiakohtia:

Suunnittelun alla olevat kaava-alueet ja muut muutoksen alla olevat alueet.

Jos alueella ei teiden hoitoa ole aiemmin järjestetty yksityisten tiekuntien taholta, tulisi kaupungin hoitaa tiet kaavan hyväksymiseen asti, jolloin tiet muuttuvat kaduiksi ja tulevat kaupungin hoitoon. Tiekuntien perustaminen on täysin perusteetonta.

Jos tiekunta/kuntia hoitaa alueella teitä, tulisi asia sopia tiekunnan/kuntien kanssa erikseen kaavan lainvoimaisuuteen asti.

Jos valmisteilla olevan kaavoituksen tai muiden kaupungin tekemien muutosten johdosta tie on poistumassa, tulee kaupungin huolehtia kyseisen tien hoitamisesta siirtymäajan.

Esimerkkinä Sunniemen tulvasuojelupenkereen alle jäävä Sunniementie, jonka hoidon kaupunki on ilmoittanut lopettavansa. Jotta tie voisi saada edes kaupungin hoitoavustusta, tulisi nykyisen käytännön mukaan tienvarren kiinteistöjen perustaa tiekunta, mikä tällaisessa siirtymätilanteessa on täysin perusteetonta.  Vaikka kaupungilla on tien vaikutusalueella laaja maa-alue, on kaupungin taholta todettu, ettei se ole halukas osallistumaan tiekuntaan.

Kaupungin hoidettavaksi otettavat yksityistiet.

Selvät julkiset kriteerit, millä perusteella kaupunki ottaa yksityistien hoitaakseen. Tällä varmistetaan, että kaikki tietävät, millä tämä tulee mahdolliseksi ja millä perusteella nykyiset kaupungin hoidossa olevat tiet on hoidettaviksi otettu.

Läpiajotiet. Läpiajoteillä voi olla paljon muutakin kuin kiinteistöille kohdistuvaa liikennettä.

Tarkka määritys, millä perusteella sekä miten läpiajoteitä avustetaan.

Siirtymäajat.

Selvitetään ne tilanteet, joissa yksityistien hoito on kaupungin osalta muuttumassa, esimerkiksi linja-autoliikenteen muutoksien johdosta. Tällöin tulisi varata riittävä aika tiekuntien perustamiseen ja/tai asioiden hoitamiseen. Tästä tulisi myös tehdä selvä päätös. Sopiva aika voisi olla esimerkiksi 2-3 vuotta.

Viime kädessä kaupunki vastaa teiden kunnosta esimerkiksi palo- ja pelastustoimien mahdollistamiseksi. Tilannekuva tältä osin, eli onko kaupungin alueella tienhoidollisia riskikohteita, tulee selvittää.”

 

Kaupunginvaltuuston päätös

Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.”

 

-------

 

Kaupunginhallitus 16.4.2018 § 192

 

Kaupunginhallituksen päätös

 

Kaupunginhallitus päätti pyytää aloitteesta teknisen lautakunnan lausunnon 10.8.2018 mennessä.

 

-------

Tekninen lautakunta on tutustunut Porin perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen ja antaa siitä seuraavan lausunnon:

 

1. Suunnittelun alla olevat kaava-alueet ja muut muutoksen alla olevat alueet

Yksityinen tie ei muutu asemakaavan vahvistuttua kaduksi, vaan YksTL 3.2 §:n mukaisesti yksityinen tie lakkaa asemakaava-alueella vasta, kun se luovutetaan katuna yleiseen käyttöön MRL 86 §:n mukaisesti. Tarpeettomaksi käynyt yksityistie voidaan lakkauttaa ja siten tierasitteet poistaa yksityistietoimituksessa.

Maankäyttö- ja rakennuslain 86 §:n mukaan kadunpitovelvollisuus alkaa, kun asemakaavan mukaisen toteutuneen maankäytön liikennetarve sitä edellyttää, eikä kunnalle aiheutuvia kustannuksia ole pidettävä kohtuuttomina kadun rakentamisella tyydytettävään liikennetarpeeseen verrattuna.

Kadunpidon järjestäminen kuuluu pääosin kunnalle. Kiinteistölle kuuluvista kadunpitoon liittyvistä velvollisuuksista säädetään kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetussa laissa 669/1978 (kunnossapitolaki).

Eli kunnossapitolaissa tarkoitetut velvollisuudet alkavat, kun katu tai kadun osa tyydyttää asemakaavan mukaisen toteutuneen maankäytön tarpeen ja sitä koskeva kunnan päätös (kadunpitopäätös) on tehty. Asemakaavan voimaantulosta kadunpitopäätökseen voi kulua kymmeniä vuosia.

Kadunpitopäätös tuo tontinomistajalle seuraavia velvollisuuksia:

- Pitää tontin kohdalla oleva jalkakäytävä käyttökelpoisena poistamalla jalankulkua haittaava lumi ja jää sekä huolehtia liukkauden torjunnasta jalkakäytävällä.

- Tarvittaessa poistaa jalkakäytävälle tai sen vierelle kertyneet lumivallit sekä pitää jalkakäytävän viereinen katuoja ja sadevesikouru vapaana lumesta ja jäästä.

- Pitää kunnossa tontille johtava kulkutie.

- Pitää katu puhtaana tontin rajasta kadun keskiviivaan saakka.

- Katualueeseen kuuluvan enintään 3 metrin etäisyydelle tontin rajasta ulottuvan, tonttiin välittömästi rajoittuvan viherkaistan ja ojan alueella roskien poistaminen, muu puhtaanapito ja kasvillisuuden siistinä pitäminen.

- Ilmoittaa kunnalle tai poliisille havaitsemistaan liikennettä vaarantavista kuopista ja muista vastaavista puutteista sekä ryhtyä väliaikaisiin toimiin liikenteen varoittamiseksi sillä alueella, jonka tontinomistaja on velvollinen pitämään puhtaana.

Kadunpitopäätöksestä ja siihen perustuvasta kunnossa- ja puhtaanapitovelvollisuuden alkamisesta ilmoitetaan kirjeellä katujen ja katuosuuksien varrella sijaitsevien kiinteistöjen omistajille tai haltijoille siten kuin kuntalain 95 §:ssä säädetään.

 

2. Kaupungin hoidettavaksi otettavat yksityistiet

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 7.8.2012 hyväksynyt uudet yksityisteiden avustuskäytännöt siten, että ne tulivat voimaan 1.1.2013.  Lautakunta on ed. mainitussa päätöksessään mm. päättänyt, että tällä hetkellä kaupungin hoidossa oleviin yksityisteihin pyritään jatkossa perustamaan tiekuntia.  Eli lautakunnan päätöksen mukaisesti Porin kaupunki ei ota yksityisteitä kaupungin hoitoon, ei edes sillä perusteella, että alueelle ollaan valmistelemassa asemakaavaa, vaan päinvastoin kaupunki pyrkii luopumaan niistäkin yksityisteistä, jotka aikoinaan (pääasiallisesti kuntaliitosten yhteydessä) ovat kaupungin hoitoon tulleet, perustamalla näihin tiekuntia. Vuoden 2018 aikana on esim. Niittymaantielle aloitettu prosessi, jossa ko. tielle perustetaan tiekunta, joka ottaa tien hoidon aikanaan itselleen.

 

3. Läpiajotiet

Läpiajoteistä tekninen lautakunta päättää tiekunnan hakemuksen perusteella. Lautakunta käyttää tähän omaa harkintavaltaansa ja lähtökohtaisesti siinä juuri huomioidaan muu kuin kiinteistöön kohdistuva liikenne. Vuoden 2018 kunnossapitoavustusta jaettaessa läpiajoteille maksettiin 39,0 % ja päättyville teille 34,0 % toteutuneista kunnossapitokustannuksista.

Yksityistien osakkaat voivat kieltää ulkopuolisten liikennöinnin tiellä yksityistielain 80 §:n perusteella. Yksityisen tien käyttämistä muiden kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuvaan liikenteeseen ei kuitenkaan voida kieltää, jos valtio tai kunta avustaa tienpitoa.

 

4. Siirtymäajat

Tekninen lautakunta on 1.1.2013 alkaen ottanut käyttöön yksityisteiden avustuskäytännöt, joiden pääperiaatteet pohjautuvat Porin ja Noormarkun yhdistymissopimukseen. Teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti vakituisten linja-autoreittien yksityistieosuudet hoidetaan kaupungin toimesta. Teknisen lautakunnan päätöksessä eikä lainsäädännössä ole määritelty siirtymäaikaa. Linja-autojen reiteistä päättää Porin seudun joukkoliikennejaosto, joka on ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan alainen. Toimialojen kesken on sovittu, että päätös linja-autoreitin muutoksesta tulee toimittaa teknisen toimialan hallintopäällikölle. Hallintopäällikkö päättää hoidon lakkauttamisesta infrayksikköä kuultuaan. Tiekunnan järjestäytymiseen riittäväksi katsottava aika on yksi vuosi.    

 

5. Palo- ja pelastustiet

Tien pitäminen ajettavassa kunnossa mm. palo- ja pelastustoimien mahdollistamiseksi kuuluu tienpitäjälle eli katujen osalta kaupungille, valtion maanteiden osalta ELY-keskukselle ja yksityisteiden osalta tiekunnalle tai tieosakkaille.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää antaa yksityisteiden hoitokäytäntöjen selventämistä koskevaan valtuustoaloitteeseen oheisen lausunnon.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto 9.4.2018 § 48:

Valtuutettu Arto Nurmi jätti puheenjohtajalle seuraavan valtuustoaloitteen:

”Aloitteen tarkoituksena on selventää yksityisteiden avustuskäytäntöjä. Porissa on useita kymmeniä kilometrejä yksityisteitä. Kaupunki on muuttanut vuosikymmenen vaihteessa yksityisteiden hoito- ja avustuskäytäntöään Noormarkun ja Porin yhdistyessä. Käytännössä hoitokäytäntöä muutettiin Noormarkun käytäntöjä vastaavaksi. Useissa teknisen lautakunnan asiakohdissa joissa avustuksia on käsitelty, viitataan 21.12.2009 Porin ja Noormarkun yhteishallituksen tekemään päätökseen hoitokäytännön muuttamisesta. Kyseisestä yhteishallituksen kokouksen pöytäkirjasta on löydettävissä asiakohta (§153 Porin ja Noormarkun kuntaliitosta valmistelleiden toimialaryhmien raportit) jonka liitetiedostoissa on kyseisten työryhmien raportit.  Päätöksessä velvoitettiin asianomaiset hallintokunnat toteuttamaan työryhmien raporteissa esitetyt toimenpide-ehdotukset.

 Koska asiassa on useiden vuosien ajan esiintynyt epätietoisuutta, tulisi asiassa tarkentaa ja/tai selvittää ainakin seuraavia asiakohtia:

1. Suunnittelun alla olevat kaava-alueet ja muut muutoksen alla olevat alueet

• Jos alueella ei teiden hoitoa ole aiemmin järjestetty yksityisten tiekuntien taholta, tulisi kaupungin hoitaa tiet kaavan hyväksymiseen asti jolloin tiet muuttuvat kaduiksi ja tulevat kaupungin hoitoon. Tiekuntien perustaminen on täysin perusteetonta

• Jos tiekunta/kuntia hoitaa alueella teitä, tulisi asia sopia tiekunnan/kuntien kanssa erikseen kaavan lainvoimaisuuteen asti

• Jos valmisteilla olevan kaavoituksen tai muiden kaupungin tekemien muutosten johdosta tie on poistumassa, tulee kaupungin huolehtia kyseisen tien hoitamisesta siirtymäajan.

 i.    Esimerkkinä Sunniemen tulvasuojelupenkereen alle jäävä Sunniementie jonka hoidon kaupunki on ilmoittanut lopettavansa. Jotta tie voisi saada edes kaupungin hoitoavustusta, tulisi nykyisen käytännön mukaan tienvarren kiinteistöjen perustaa tiekunta mikä tällaisessa siirtymätilanteessa on täysin perusteetonta.  Vaikka kaupungilla on tien vaikutusalueella laaja maa-alue, on kaupungin taholta todettu ettei se ole halukas osallistumaan tiekuntaan

2. Kaupungin hoidettavaksi otettavat yksityistiet

• Selvät julkiset kriteerit millä perusteella kaupunki ottaa yksityistien hoitaakseen. Tällä varmistetaan että kaikki tietävät millä tämä tulee mahdolliseksi ja millä perusteella nykyiset kaupungin hoidossa olevat tiet on hoidettaviksi otettu

3. Läpiajotiet. Läpiajoteillä voi olla paljon muutakin kuin kiinteistöille kohdistuvaa liikennettä

• Tarkka määritys millä perusteella sekä miten läpiajoteitä avustetaan

4. Siirtymäajat

•  Selvitetään ne tilanteet joissa yksityistien hoito on kaupungin osalta muuttumassa, esimerkiksi linja-autoliikenteen muutoksien johdosta. Tällöin tulisi varata riittävä aika tiekuntien perustamiseen ja/tai asioiden hoitamiseen. Tästä tulisi myös tehdä selvä päätös. Sopiva aika voisi olla esimerkiksi 2-3 vuotta

5. Viime kädessä kaupunki vastaa teiden kunnosta esimerkiksi palo- ja pelastustoimien mahdollistamiseksi. Tilannekuva tältä osin, eli onko kaupungin alueella tienhoidollisia riskikohteita, tulee selvittää.”

Kaupunginvaltuusto lähetti asian kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

- - - - - - 

Kaupunginhallitus 16.4.2018 § 192: "Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta teknisen lautakunnan lausunnon 10.8.2018 mennessä."

- - - - - - 

Teknisen toimialan lausunto  on luettavissa asian historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee teknisen toimialan lausunnon tiedoksi vastauksena valtuutettu Arto Nurmen valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.