Kaupunginhallitus, kokous 24.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 437 Perusturvan tuottavuusohjelma

PRIDno-2019-3956

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus kuuli 19.8.2019 Nordic Healthcare Groupin edustajien, johtaja Antti Alhon ja konsultti Sampo Oksasen esityksen perusturvan tuottavuuspotentiaaliln määrittelystä ja kehitysohjelman toimeenpanosta. Kokouksessa olivat läsnä myös perusturvajohtaja Terttu Nordman ja sairaanhoitopiirin johtaja Ermo Haavisto.

Kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen on 21.8.2019 tehnyt hankintapäätöksen tuottavuuspotentiaalin määrittelystä ja kehitysohjelman toimeenpanosta Nordic Healthcare Groupin 15.8.2019 päivätyn tarjouksen mukaisesti.

Kuten teknisen toimialan auditoinnin osalta on päätetty ohjausryhmän perustamisesta, kaupunginhallitus toimii myös perusturvan tuottavuuspotentiaalin määrittelyn ja kehitysohjelman toimeenpanon ohjausryhmänä täydennettynä henkilöstön edustajilla ja asiantuntijaviranhaltijoilla.

 

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä kaupunginjohtajan hankintapäätöksen 21.8.2019 tiedoksi ja päättää asettaa perusturvan tuottavuuspotentiaalin määrittelyn ja kehitysohjelman toimeenpanon ohjausryhmän, johon kuuluvat kaupunginhallitus kokouskokoonpanossaan, perusturvajohtaja Terttu Nordman ja henkilöstöpäällikkö Timo Jauhiainen sekä seuraavat henkilöstöjärjestöjen edustajat ja varaedustajat:

- Marie-Anne Saari (varalla Niina Rosenberg), SuPer 

- Tanja Jussila (varalla Terhi Anttila), Tehy

- Katriina Lähteenmäki (varalla Tuula Virtaranta-Levo), JUKO

- Satu Joensuu, JHL,  (varalla Päivi Alho, Jyty).

Ohjausryhmä voi kuulla myös muita asiantuntijoita.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Tarja Koskela, tarja.koskela@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus kuuli 19.8.2019 Nordic Healthcare Groupin edustajien, johtaja Antti Alhon ja konsultti Sampo Oksasen esityksen perusturvan tuottavuuspotentiaalin määrittelystä ja kehitysohjelman toimeenpanosta. Kokouksessa olivat läsnä myös perusturvajohtaja Terttu Nordman ja sairaanhoitopiirin johtaja Ermo Haavisto.

Kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen on 21.8.2019 tehnyt hankintapäätöksen tuottavuuspotentiaalin määrittelystä ja kehitysohjelman toimeenpanosta Nordic Healthcare Groupin 15.8.2019 päivätyn tarjouksen mukaisesti.

Kaupunginhallitus päätti merkitä kaupunginjohtajan hankintapäätöksen 21.8.2019 tiedoksi ja päätti asettaa perusturvan tuottavuuspotentiaalin määrittelyn ja kehitysohjelman toimeenpanon ohjausryhmän,​ johon kuuluvat kaupunginhallitus kokouskokoonpanossaan,​ perusturvajohtaja Terttu Nordman ja henkilöstöpäällikkö

Timo Jauhiainen sekä seuraavat henkilöstöjärjestöjen edustajat ja varaedustajat:

-​ Marie-​Anne Saari (varalla Niina Rosenberg),​ SuPer 

-​ Tanja Jussila (varalla Terhi Anttila),​ Tehy

-​ Katriina Lähteenmäki (varalla Tuula Virtaranta-​Levo),​ JUKO

-​ Satu Joensuu,​ JHL,​  (varalla Päivi Alho,​ Jyty).

 

NHG:n laatiman Porin perusturvan tuottavuusohjelman suunnittelutyön loppuraportti on esityslistan liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää edellyttää, että perusturvalautakunta tekee kaupunginhallitukselle 28.2.2020 mennessä esityksensä Porin perusturvan tuottavuusohjelman toimenpidesuunnitelmaksi sisältäen:

-toimenpiteiden aikataulutuksen ja vastuuhenkilöt

-tarvittavan resursoinnin painopistealueineen

-yhteyden Satakunnan sotevalmisteluun

-henkilöstön osallistamissuunnitelman

-viestintäsuunnitelman

-suunnitelman raportoinnista kaupunginhallitukselle siihen sisältyvine mittareineen.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Juha Vasama poistui kokouksesta klo 15.23.

Valmistelija

Anu Junikka, lakimies

Perustelut

Kaupunginhallitus on päätöksellään 2.12.2019 § 671 edellyttänyt perusturvalautakunnan tekemään kaupunginhallitukselle esityksensä Porin perusturvan tuottavuusohjelman toimenpidesuunnitelmaksi. Perusturvalautakunnan lausunto tulee toimittaa kaupunginhallitukselle 28.2.2020 mennessä. 

Perusturvaan tuottavuusohjelman täytäntöönpanoa varten on  perustettu ohjausryhmä ja kuusi työryhmää. 

Tässä kokouksessa esitellään ohjausryhmän ja työryhmien työskentelyn etenemissuunnitelmat. 

Ehdotus

Esittelijä

Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta käy keskustelun Porin perusturvan tuottavuusohjelman toimenpidesuunnitelman laadinnan tämän hetkisestä tilanteesta ja antaa asiassa evästyksensä.

Päätös

Päätös esityksen mukaisesti

Kokouskäsittely

Hanna Hilden, poistui kokouksesta kello 17:47 pykälän 3 käsittelyn aikana

Anne Mäntylä poistui kokouksesta kello 18:53 pykälän 3 käsittelyn aikana 

Heidi Teinonen saapui kokoukseen klo 16:14 pykälän 2 käsittelyn aikana

Marja Sillanpää saapui kokoukseen klo 16:18 pykälän 3 käsittelyn aikana

Tuomas Koivisto poistui kokouksesta klo 17:57 pykälän 3 käsittelyn aikana

Valmistelija

Anu Junikka, lakimies

Perustelut

Porin kaupunginhallitus on kokouksessaan 2.12.2019 § 671 päättänyt, että perusturvalautakunta laatii tuottavuusohjelman täytäntöönpanon edellyttämän toimenpidesuunnitelman. Tuottavuusohjelman täytäntöönpanoa varten perusturvaan on perustettu ohjausryhmä ja kuusi työryhmää.  Kokouskutsun liitteenä 1 on selvitys ohjaus- ja työryhmistä sekä niiden tehtävistä.
 
Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti perusturvalautakunta laatii kaupunginhallitukselle 28.2.2020 mennessä esityksen Porin perusturvan tuottavuusohjelman toimenpidesuunnitelmaksi sisältäen:

  •  Toimenpiteiden aikataulutuksen ja vastuuhenkilöt
  •  Tarvittavan resursoinnin painopistealueineen
  •  Yhteyden Satakunnan sotevalmisteluun
  •  Henkilöstön osallistamissuunnitelman
  •  Viestintäsuunnitelman
  •  Suunnitelman raportoinnista kaupunginhallitukselle siihen sisältyvine mittareineen.

Merikarvian kunnan, Ulvilan kaupungin ja Porin kaupungin välisen 18.12.2012 päivätyn yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Porin perusturvan tuottavuuden kehittäminen ja siihen tähtäävät toimenpiteet koskevat perusturvan yhteistoiminta-alueeseen kuuluvia Merikarvian kuntaa ja Ulvilan kaupunkia. Tuottavuuden kehittämiseen liittyvät toimenpiteet suunnitellaan ja täytäntöön pannaan johtamista tukevalla vuorovaikutuksella yhteistoimintasopimuksen edellyttämällä tavalla.

Kokouksessa esitellään työryhmien alustavat toimenpidesuunnitelmat.

Ehdotus

Esittelijä

Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Merkitään tiedoksi alustavat toimenpidesuunnitelmat

Päätös

Päätös ehdotuksen mukaisesti

Kokouskäsittely

Sonja Myllykoski saapui kello 16:36.

Pauliina Hietasalo poistui 16:50

Leena Jokinen-Anttila ja Mikko Löfbacka poistuivat kello 17:30.

Johanna Mattila ja Jarkko Viljanen poistuivat kello 18:35.

Timo Jauhiainen poistu kello 19:04

Perustelut

Asian aikaisempi käsittely on esitetty historiatiedoissa.

Porin perusturvan tuottavuusohjelman toimenpidesuunnitelman laatimisesta ovat vastanneet tätä varten perustetut projektiryhmät sekä projektiryhmien työn ohjauksesta ja valvonnasta vastaava ohjausryhmä. Tuottavuusohjelman toimenpidesuunnitelma on käsitelty projektiryhmien kokouksissa, ohjausryhmän kokouksissa sekä perusturvalautakunnan kokouksissa.

Tuottavuusohjelman toimenpidesuunnitelmassa on huomioitu asiassa saatu ohjeistus.

Ehdotus

Kaupunginhallitus päättää

- hyväksyä Porin perusturvan tuottavuusohjelman täytäntöönpantavaksi,

- edellyttää, että tuottavuusohjelmasta vuonna 2020 johtuvat talousarviomuutokset saatetaan kaupunginvaltuuston toukokuun kokouksen käsittelyyn ja 

- edellyttää, että talousyksikkö ottaa tuottavuusohjelman huomioon valmisteltaessa vuoden 2021 talousarviokehystä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Tuomas Hatanpää, talous- ja hallintojohtaja, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Perustelut

Nordic Healthcare Group valmisteli selvityksen perusturvan tuottavuuspotentiaalin määrittelystä ja kehitysohjelmasta. Suunnittelutyön loppuraportti esiteltiin kaupunginhallitukselle 2.12.2019 ja perusturvalautakunnan toimenpidesuunnitelma 16.3.2020, jolloin kaupunginhallitus hyväksyi toimenpidesuunnitelman ja edellytti mm., että tuottavuusohjelma otetaan huomioon valmisteltaessa vuoden 2021 talousarviokehystä.

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa taloutta koskevassa suunnittelukokouksessaan ja toimenpidesuunnitelman toteuttamisen edistämiseksi  kaupunginjohtaja on valmistellut jäljempänä olevan ehdotuksen ohjausryhmän ja projektijohtajan asettamisesta tuottavuusohjelman toimenpidesuunnitelmalle.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää

- asettaa perusturvan tuottavuusohjelman toimenpidesuunnitelmalle ohjausryhmän, jona toimii kaupunginhallitus täydennettynä perusturvalautakunnan puheenjohtajistolla, perusturvajohtajalla ja perusturvan palvelujohtajilla;

- pyytää kutakin pääsopijajärjestöä nimeämään henkilöstön edustajan ohjausryhmään sekä

- kutsua ohjausryhmään Ulvilan kaupunginjohtajan, Merikarvian kunnanjohtajan ja Satakunnan sairaanhoitopiirin johtajan.  

Edelleen kaupunginhallitus päättää valita palveluliikelaitoksen vt. johtaja Marjukka Palinin tuottavuusprojektin projektijohtajaksi johtamaan ja koordinoimaan toimenpidesuunnitelman täytäntöönpanoa omasta virastaan vapautettuna ajaksi 1.10.2020 - 31.12.2022. Projektijohtaja raportoi ohjausryhmälle. 

Kaupunginhallitus päättää oikeuttaa henkilöstöjohtajan päättämään projektijohtajan palkkauksesta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Ohjausryhmän jäsenet, henkilöstöjärjestöt, Ulvilan kaupunki, Merikarvian kunta, palveluliikelaitoksen vt. johtaja Marjukka Palin

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi