Kaupunginhallitus, kokous 24.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 436 Vuoden 2021 talousarvion sekä vuosien 2022 ja 2023 taloussuunnitelmien toimialakohtainen kehys

PRIDno-2020-4317

Valmistelija

  • Tuomas Hatanpää, talous- ja hallintojohtaja, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Perustelut

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi talousarvion laadintaa ohjaavan sitovan kehyksen valmistelu päätettiin siirtää tavanomaista aikataulua myöhemmäksi. Kehyspäätöksen valmistelu tilanteessa, jossa eduskunta ei vielä ollut päättänyt kunnille kohdistuvista tukitoimenpiteistä ei olisi ollut tarkoituksenmukaista. Toimialojen valmistelutyötä helpottamaan talousyksikkö antoi kesäkuussa kuitenkin alustavan, ns. teknisen kehyksen, jossa vuoden 2020 muutetun talousarvion päälle oli huomioitu uusista työehtosopimuksista aiheutuva henkilöstömenojen kasvu sekä kaupunginvaltuustolle 15.6.2020 kokouksessa esitetyt linjaukset talouden tervehdyttämiseksi. 

Henkilöstömenojen kasvu aiheutuu sopimuskorotusten vaikutuksista vuosina 2020 ja 2021. Laskennallisesti henkilöstökulut nousevat 2,6 % (5,7 M€) vuoden 2019 tasoon verrattuna. Kehyksen pohjana toimivassa vuoden 2020 talousarviossa oli jo varauduttu henkilöstömenojen kasvuun. Vuoden 2020 talousarvioon verrattuna henkilöstömenot kasvavat sopimuskorotusten vaikutuksesta 0,93 % (2,5 M€).

Kaupunginhallitus on keväällä päättänyt kaikkia toimialoja koskevasta rekrytointikiellosta ja tämän lisäksi alle vuoden mittaisten määräaikaisten sijaisten käytön rajoituksista. Menettelyllä tavoitellaan 250 henkilötyövuoden vähentämistä luonnollista poistumaa hyväksi käyttäen vuoden aikana. Tavoiteltu henkilöstön vähenemä on huomioitu kehysvähennyksinä kaikkien toimialojen osalta. Lisäksi toimialajohtajat ovat valmistelleet omat säästöesityksensä, joiden perusteella kehystä on edelleen leikattu. Lisäksi kehykseen sisältyy hr-yksikön esitykseen perustuva koulutusmäärärahojen siirto toimialoilta hr-yksikköön.

Perusturvan osalta kehyspohjassa on huomioitu lisämäärärahatarve vuodelle 2020 niin, että esitetystä 12,9 M€ ylityspyynnöstä on huomiitu 10,9 M€. Perusturvan palvelujen ostoissa varaudutaan noin 2 prosentin kasvuun, eli noin 4 M€.  Suunnitelmavuosien osalta perusturvan kustannusten odotetaan kasvavan n. 1,5 % vuosittain vaaditut henkilöstösäästöt huomioiden. Muiden toimialojen osalta suunnitelmavuosille ei ole tehty lisäyksiä ja niiden osalta vuosittaiseen 250 HTV kokonaisvähennykseen perustuva henkilöstösäästö on huomioitu täysimääräisenä myös vuosina 2022 ja 2023.

Valtiovarainministeriö on tänä vuonna ensimmäistä kertaa antanut oman kuntakohtaisen ennakkoarvionsa vuoden 2021 peruspalvelujen valtionosuuksista. Kehyksen valtionosuusarvio perustuu tähän VM:n arvioon. Vuoden 2021 valtionosuudet laskevat vuodesta 2020, koska niistä leikataan koronaviruksen johdosta kunnille vuonna 2020 maksettu verotulomenetysten kompensaatio (Porin osalta 7,5 M€). Yhteensä valtionosuudet tulevat arvion mukaan olemaan 156,7 M€. Leikattu 7,5 M€ osuus palautuu valtionosuuteen taas vuonna 2022.

Verotulojen osalta arvioon sisältyy 0,75 %-yksikön kunnallisveron nosto, mikä tuottaa 9,4 M€ sekä yleisen kiinteistöveroprosentin 0,1 prosenttiyksikön nosto, mikä tuottaa 1,4 M€ ja vakituisen asunnon ja vapaa-ajan asuntojen kiinteistöveroprosenttien nosto 0,1 prosenttiyksiköllä, mikä tuottaa 2 M€. Muilta osin verotuloarvio perustuu Kuntaliiton kesäkuussa antamaan arvioon, minkä lisäksi on alustavasti otettu huomioon paikallisia tekijöitä.

Kehys päätyy tuloksen osalta noin 7,0 miljoonan euron alijäämään. Kehyksessä arvioidun taloussunnitelman mukaan tulos kääntyy ylijäämäiseksi vuonna 2023.

Investointien osalta kehysvaiheessa toimialakohtaisesti sitovia eriä ovat irtain ja muut investoinnit -ryhmä. Teknisen toimialan osalta esityksessä investoinnit on jaoteltu infrastruktuuriin ja tiloihin kohdistuviin investointeihin, mutta sitova taso on tila- ja infrainvestoinnit yhteensä nettona.

Kehyksessä on huomioitu alustava investointisuunnitelma seuraavalle kolmelle vuodelle, mutta talousarviossa investointisuunnitelma tullaan esittämään seuraavalta viideltä vuodelta.

Investointimäärärahoihin voidaan myöhemmissä talousarvion käsittelyvaiheissa lisätä määrärahoja vuodelta 2020 myöhemmin toteutettavaksi siirtyviin kohteisiin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää

- vahvistaa vuoden 2021 talousarvion sekä vuosien 2022 ja 2023 taloussuunnitelmien laadintaa ohjaavan sitovan toimialakohtaisen kehyksen esityslistan liitteen mukaisesti. Kehys on sitova toimialojen osalta ja ohjeellinen liikelaitosten osalta. Koska teknisen toimialan osalta talousarviossa noudatetaan bruttositovuutta vain menojen osalta, sen esitys tulee laatia niin, että toimialan tulot ovat korkeintaan samalla tasolla kuin voimassa olevassa taloussuunnitelmassa.

- vahvistaa vuoden 2021 talousarvion sekä vuosien 2022 ja 2023 taloussuunnitelmien laadintaa ohjaavan sitovan investointikehyksen esityslistan liitteen mukaisesti. Kehyksen sitovuustaso on konsernipalveluiden ja kaupunginhallituksen investointien osalta yhteissumma, irtaimen omaisuuden osalta kunkin toimialan yhteissumma, tila- ja infrainvestointien osalta niiden yhteissumma ja liikelaitosten osalta kunkin liikelaitoksen yhteissumma.

- edellyttää liikelaitosten osalta, että ne laativat omat talousarvionsa ja taloussuunnitelmansa niin, että niiden toiminnan ja investointien yhteenlaskettu rahavirta on positiivinen.

- antaa talousyksikön päällikölle valtuuden tehdä kehykseen toimialojen välisiä siirtoja toimialajohtajien yhteisiin esityksiin perustuen. Kehyksen loppusumma ei saa näiden yhteydessä muuttua.

Päätös

Äänin 8 - 3 kaupunginhallitus päätti hyväksyä päätösehdotuksen.

Kaupunginhallitus päätti pitää kokoustauon klo 12.48 - 13.05

Kokouskäsittely

Raisa Ranta teki muutosehdotuksen, että Porin kaupunki aloittaa viipymättä neuvottelut lentoliikenteen sopimusten purkamiseksi.  

Anne Liinamaa kannatti Raisa Rannan ehdotusta.

Petri Huru vastusti Raisa Rannan muutosehdotusta.

Petri Huru teki muutosehdotuksen, että Porin kaupunki keskeyttää 16.12.2019 § 698 kaupunginhallituksen käsittelyssä ollut  ELY-keskuksen kanssa tehty sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä.

Lauri Kilkku saapui kokoukseen klo 12.19. 

Petri Huru veti muutosehdotuksena pois.

Keskustelun päätteeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty kaupunginjohtajan pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, josta on äänestettävä.

Hyväksyttiin seuraava äänestysjärjestys: JAA = Kaupunginjohtajan pohjaehdotus, EI = Raisa Rannan esittämä ja Anne Liinamaan kannattama ehdotus, että Porin kaupunki aloittaa neuvottelut lentoliikenteen sopimusten purkamiseksi.

Asianhallintajärjestelmässä suoritetussa sähköisessä äänestyksessä kaupunginjohtajan pohjaehdotus hyväksyttiin äänin 8 - 3.

Äänestystulokset

  • Jaa 8 kpl 73%

    Juha Kantola, Petri Huru, Arja Laulainen, Mari Kaunistola, Esa Wahlman, Erno Välimäki, Satu Hatanpää, Diana Bergroth-Lampinen

  • Ei 3 kpl 27%

    Raisa Ranta, Anne Liinamaa, Tommi Salokangas

Tiedoksi

Toimialat, liikelaitokset ja Satakunnan pelastuslaitos

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.