Kaupunginhallitus, kokous 24.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 440 Yhteistoimintaneuvottelujen käynnistäminen talousarvion 2021 valmistelun yhteydessä

PRIDno-2020-4516

Valmistelija

  • Timo Jauhiainen, henkilöstöjohtaja, timo.jauhiainen@pori.fi

Perustelut

Vuoden 2021 talousarvion valmistelua jatketaan syksyn 2020 aikana erikseen määritellyn aikataulun mukaisesti. Talousarvion 2021 valmistelussa huomioidaan kaupunginhallituksen keväällä 2020 tekemät päätökset rekrytointien rajoittamisesta, jolla tavoitellaan vuosittain 250 henkilötyövuoden eli noin 10 miljoonan euron säästöä. Tehdyt säästötavoitteet huomioiden talousarvio vuodelle 2021 on silti tämän hetken tietojen perusteella jäämässä seitsemän (7) miljoonaa euroa alijäämäiseksi.

Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa annetun lain (449/2007) 4 §:n 2 momentin mukaan työnantajan ja henkilöstön välisessä yhteistoiminnassa tulee käsitellä asiat, jos kunnan talousarvioehdotuksessa edellytetään sellaisia toimenpiteitä, joiden toteuttaminen todennäköisesti aiheuttaisi useita irtisanomisia, osa-aikaistamisia, lomautuksia taikka merkittäviä heikennyksiä palvelussuhteiden ehdoissa. Toimenpiteitä on käsiteltävä yhteistoimintamenettelyssä ennen kuin kunnanhallitus tekee valtuustolle lopullisen talousarvioehdotuksen.

Talousarviovalmistelu tulee todennäköisesti edellyttämään sellaisia ratkaisuja, jotka saattavat vaikuttaa henkilöstön asemaan. Tarvittavien säästöjen aikaan saamiseksi joudutaan arvioimaan henkilöstökulujen leikkaamista toimialoilla ja laitoksissa voimassa olevan rekrytointirajoitusten lisäksi. Normaali vaihtuvuus kohdentuu hajautuen koko organisaatioon, joten sitä ei pystytä kokonaisuudessaan hyödyntämään. Kaikkia tehtäviä ei voida jättää täyttämättä. Säästötoimien toteuttamiseksi voidaan joutua tekemään myös kohdennettuja säästötoimenpiteitä, joilla voi olla vaikutusta henkilöstön asemaan.

Tarvittavien säästötoimenpiteiden mahdollistamiseksi Porin kaupungin tulee käynnistää yhteistoimintamenettely 2021 talousarvion valmistelun yhteydessä.  Yhteistoimintaneuvottelut koskevat kaikkia toimialoja ja laitoksia pois lukien Satakunnan pelastuslaitos, jonka toiminta ulottuu koko maakunnan alueelle. Lisäksi neuvottelujen ulkopuolelle rajataan seuraavat henkilöstöryhmät:

Sivistystoimiala: opettajat (perus- ja lukiokoulutus)

Perusturva: hoitajat, lääkärit ja sosiaalityöntekijät

Edellä mainituin rajauksin neuvottelujen piirissä on noin 2.400 työntekijää ja viranhaltijaa.

Neuvottelujen valmistelu aloitetaan välittömästi. Neuvottelujen tavoitteena on koko organisaatiota koskien saavuttaa enintään 200 henkilön vähennys eli seitsemän (7) miljoonan euron vuosittaiset säästöt.

Talousarvion valmistelun kokonaisvastuu ja koordinointi on talousyksiköllä. Siihen liittyvän henkilöstösuunnittelun sekä yhteistoimintaneuvottelujen kokonaisvastuu ja koordinointi on HR-yksiköllä. Talousarviomenettely, joka sisältää henkilöstösuunnittelun sekä yhteistoimintaneuvottelut, valmistellaan samassa aikataulussa kuitenkin siten, että tarvittavien säästötoimenpiteiden toteuttamiseksi käytäviä yhteistoimintaneuvotteluja voidaan käydä erikseen sovittujen aikataulujen mukaisesti. Yhteistoimintaneuvottelut käydään toimialoittain ja laitoksittain niihin kohdistuvien säästötavoitteiden saavuttamiseksi. Yhteistoimintaneuvottelut voivat johtaa henkilöstön lomauttamisiin, osa-aikaistamisiin tai irtisanomisiin. Yhtenä mahdollisuutena voidaan käyttää myös paikallista sopimista säästöjen toteuttamiseksi siinä määrin kuin se on paikallisesti sopien mahdollista.

Säästöjen toteuttamiseksi ja yhteistoimintaneuvottelujen vaikutusten lieventämiseksi hyödynnetään myös keväällä 2020 käyttöönotettua rekrytointirajoitusta vakituisten ja määräaikaisten työsuhteiden sekä virkasuhteiden osalta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää, että vuoden 2021 talousarvion valmistelun yhteydessä käynnistetään kaikkien toimialojen, Porin veden ja Palveluliikelaitoksen osalta yhteistoimintaneuvottelut talousarvion tasapainoon saattamiseksi. Yhteistoimintaneuvottelujen ulkopuolelle rajataan sivistystoimialalta peruskoulun ja lukion opettajat, perusturvasta lääkärit, hoitohenkilöstö ja sosiaalityöntekijät sekä Satakunnan pelastuslaitoksen henkilöstö. Neuvottelujen tavoitteena on vähentää enintään 200 henkilöä eli saavuttaa noin seitsemän (7) miljoonan euron pysyvät säästöt. Yhteistoimintaneuvottelut käydään talousarviovalmistelun yhteydessä ja niitä koskevia tavoitteita tarkennetaan valmistelun edetessä. Yhteistoimintaneuvotteluja jatketaan ja jaksotetaan tarpeen mukaan neuvotteluissa sovitun mukaisesti. Yhteistoimintaneuvottelut käydään toimialoittain erikseen laadittujen suunnitelmien ja neuvotteluesitysten mukaisesti.

Päätös

Äänin 6 - 5 kaupunginhallitus päätti hyväksyä päätösehdotuksen seuraavin muutoksin: Kaupunginhallitus toteaa, että yt-neuvottelujen ulkopuolelle rajataan mahdollisuus olennaisten palvelussuhteen ehtojen heikentämiseen, osa-aikaistamiseen, lomauttamiseen ja irtisanomisiin. Neuvottelujen kuluessa otetaan huomioon myös tulevan valtion budjettiriihen päätökset. 

Eriävä mielipide

  • Kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen jätti asiassa eriävän mielipiteen. 

Kokouskäsittely

Juha Vasama saapui kokoukseen klo 14.00

Keskustelun kuluessa kaupunginjohtaja päätti muuttaa päätösesitystään seuraavasti: Poistetaan päätösehdotuksen lauseesta ” Neuvottelujen tavoitteena on vähentää enintään 200 henkilöä eli saavuttaa noin seitsemän (7) miljoonan euron pysyvät säästöt” muotoon ”Neuvottelujen tavoitteena on saavuttaa noin seitsemän (7) miljoonan euron pysyvät säästöt”. Lisäksi lisätään, että neuvottelutavoite tarkentuu neuvottelujen edetessä sen mukaisesti, mitkä tulevat olemaan valtion toimenpiteet kuntien tasapainottamiseksi vuodeksi 2021.

Anne Liinamaa esitti, että asia jätetään pöydälle. 

Aino-Maija Luukkonen päätti peruuttaa muutos- ja lisäysesityksensä ja palasi alkuperäiseen päätösehdotukseensa.

Satu Hatanpää kannatti pohjaehdotusta. 

Kaupunginhallitus päätti pitää neuvottelutauon klo 15.09 - 15.21.

Arja Laulainen esitti muutosehdotuksena seuraavaa: Kaupunginhallitus toteaa, että yt-neuvottelujen ulkopuolelle rajataan mahdollisuus olennaisten palvelussuhteen ehtojen heikentämiseen, osa-aikaistamiseen, lomauttamiseen ja irtisanomisiin. Neuvottelujen kuluessa otetaan huomioon myös tulevan valtion budjettiriihen päätökset.

Raisa Ranta kannatti Arja Laulaisen muutosehdotusta.

Keskustelun päätteeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty kaupunginjohtajan pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, josta on äänestettävä.

Hyväksyttiin seuraava äänestysjärjestys: 
JAA = kaupunginjohtajan pohjaehdotus, EI = Arja Laulaisen esittämä ja Raisa Rannan kannattamana muutosehdotus: kaupunginhallitus toteaa, että yt-neuvottelujen ulkopuolelle rajataan mahdollisuus olennaisten palvelussuhteen ehtojen heikentämiseen, osa-aikaistamiseen, lomauttamiseen ja irtisanomisiin. Neuvottelujen kuluessa otetaan huomioon myös tulevan valtion budjettiriihen päätökset. 

Asianhallintajärjestelmässä suoritetussa sähköisessä äänestyksessä Arja Laulaisen tekemä muutosehdotus hyväksyttiin äänin 6 - 5.

Äänestystulokset

  • Jaa 5 kpl 45%

    Mari Kaunistola, Anne Liinamaa, Satu Hatanpää, Erno Välimäki, Juha Kantola

  • Ei 6 kpl 55%

    Raisa Ranta, Tommi Salokangas, Petri Huru, Esa Wahlman, Arja Laulainen, Diana Bergroth-Lampinen

Tiedoksi

Talousyksikön päällikkö Tuomas Hatanpää, toimialajohtaja Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja Lauri Kilkku, toimialajohtaja Esa Kohtamäki, Palveluliikelaitoksen johtaja Marjukka Palin, Porin veden johtaja Ilkka Mikkola, Pelastusjohtaja Pekka Tähtinen, palvelussuhdepäällikkö Sini Setälä, palvelussuhdepäällikkö Kristiina Uutela

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.