Kaupunginhallitus, kokous 25.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 643 Ajoneuvojen hankintaperiaatteet

PRIDno-2019-5631

Valmistelija

 • Jouni Lampinen, yksikön päällikkö, omistajaohjausyksikkö, jouni.lampinen@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin vuoden 2019 talousarvion investointiosassa on todettu, että ajoneuvojen hankintaan osoitettu määräraha merkitään kaupunginhallituksen käyttöön. Kaupunginhallitus vapauttaa määrärahan käytettäväksi hyväksyttyään ajoneuvojen hankinnan uuden toimintamallin.  

Tekninen toimiala ja sen logistiikan toimintayksikkö on yhteistyössä omistajaohjauksen kanssa valmistellut ajoneuvojen hankintaperiaatteita ja toimintamallia. Osana tätä valmistelua selvitettiin mahdollista leasing-autojen käytön lisäämistä. 

Ajoneuvokannan nykytilanteessa teknisen toimialan logistiikan toimintayksikkö hallinnoi, hankkii ja ylläpitää kaupungin ajoneuvoja. Lähes koko kalusto on kaupungin omistamaa, poikkeuksena viisi huoltoleasing-sopimuksella hankittua autoa. Henkilö- ja pakettiautoja on hieman yli 200 kpl, joista vähän yli puolet on pakettiautoja. Vuosittain investointimääräraha on 300.000-600.000 euroa, jolla pyritään uusimaan huonokuntoisimpia ajoneuvoja. Ajoneuvojen keskimääräinen pitoaika on tällä hetkellä noin 18 vuotta. Ajoneuvojen huoltoa tehdään merkittävissä määrin omalla korjaamolla, jossa tehdään vuosittain huolto- ja korjaustöitä noin 3000 tuntia.

Mikäli ajoneuvoja päätettäisiin hankkia käyttämällä huoltoleasing-sopimuksia, soveltuisi se parhaiten henkilöautojen hankintaan, koska pakettiautojen käyttöikä on usein pidempi kuin leasing-sopimuksissa. Lisäksi pakettiautoja räätälöidään usein enemmän käyttötarkoituksen mukaan. Leasing-vaihtoehdon lisääminen vaatisi käyttötalouden määrärahojen lisäämistä. Samoin leasing-sopimukset lasketaan kaupungin tunnuslukuihin vastaavalla tavalla kuin rahalaitoslainat ja nykytilanteessa kaupungin oma rahalaitoslainan korko on merkittävästi alempi kuin leasing-vaihtoehdossa. 

Oheisessa liitteessä on esitettynä taloudellinen vertailu ostamisen ja  huoltoleasingin välillä, jossa vertailussa on pieni henkilöauto sekä keskikokoinen farmari. Ostamisessa vastaavan auton hankintahinta on edullisempi kuin leasing-vaihtoehdossa, koska kaupunki saa kilpailuttamalla hankintahinnasta merkittävän alennuksen. Lisäksi omaksi ostettaessa autolla on viiden vuoden pitoajan (poistoajan) jälkeen vielä jälleenmyyntiarvoa verrattuna leasing-vaihtoehtoon. Omaksi ostaminen on myös edullisempaa, koska kaupunki saa markkinoilta lähtökohtaisesti rahoitusta edullisemmin ehdoin kuin leasing-yhtiöt. 

Alla on ehdotus kaupungin uusiksi ajoneuvojen yleisiksi hankintaperiaatteiksi:

 • Teknisen toimialan logistiikan toimintayksikkö määrittelee henkilöautojen perusvalikoiman ottaen huomioon niiden käyttötarkoituksen ja ympäristövaikutukset.
 • Ajoneuvon hankintapäätökset tekee teknisen toimialan logistiikan toimintayksikkö käyttäjätoimialoja kuultuaan.

 • Käyttäjätoimialat nimeävät yhteyshenkilöt, joille myönnetään oikeus tehdä hankintaesitys teknisen toimialan logistiikan toimintayksikölle.

 • Hankittavan ajoneuvon valinnassa painotetaan käyttötarvetta, kun harkitaan ajoneuvon kokoa, mallia ja hintaa.

 • Henkilöautot hankitaan omaan omistukseen noudattaen lakia julkisista hankinnoista.

 • Kaupungin kaikissa ajoneuvoissa otetaan käyttöön sähköinen ajopäiväkirjaohjelma.

 • Kaupungin ajoneuvojen käyttäminen henkilökohtaisiin ajoihin on kielletty, koska se poistaa ajoneuvojen arvonlisäveron vähennysoikeuden. 

Sähköinen ajopäiväkirja -asiaa on käsitelty kaupunkitason yhteistyötoimikunnassa ensimmäisen kerran 13.9.2018 ja viimeksi 24.9.2019. Teknisen toimialan logistiikan toimintayksikkö on yhdessä ICT-yksikön kanssa valmistellut sähköisen ajopäiväkirjan käyttöönottoa. Sähköinen ajopäiväkirja otetaan käyttöön Porin kaupungin henkilö-ja pakettiautoissa sekä niitä vastaavissa ajoneuvoissa. Sähköinen ajopäiväkirja perustuu GPS-paikannukseen, jonka avulla paikannetaan ajoneuvon sijaintia, ei työntekijän. Ajoneuvon paikantaminen tulkitaan teknillisin menetelmin toteutetuksi valvonnaksi ja on luonteeltaan välillistä paikantamista. Erillistä suostumusta työntekijältä välilliseen paikantamiseen ei tarvita, mikäli asialliset käsittelyn perustet toteutuvat ja paikantamisen periaatteet on käyty läpi työpaikan yhteistoimintamenettelyssä. Lisäksi työnantaja on velvollinen laatimaan kirjalliset käyttösäännöt paikantamiseen littyen. Kaupunkitason yhteistyötoimikunta totesi kokouksessaan 24.9.2019/52 §, että asian yt-menettely on käyty kaupunkitason yhteistyötoimikunnassa. Asia lähti tiedoksi toimialojen ja laitosten yhteistyötoimikuntiin. 

Ehdotus

Esittelijä

 • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus hyväksyy seuraavat ajoneuvojen hankintaperiaatteet toimialoja ja liikelaitoksia sitoviksi:

 • Teknisen toimialan logistiikan toimintayksikkö määrittelee henkilöautojen perusvalikoiman ottaen huomioon niiden käyttötarkoituksen ja ympäristövaikutukset.
 • Ajoneuvojen hankintapäätökset tekee teknisen toimialan logistiikan toimintayksikkö käyttäjätoimialoja kuultuaan.
 • Käyttäjätoimialat ja liikelaitokset nimeävät yhteyshenkilöt, joille myönnetään oikeus tehdä hankintaesitys teknisen toimialan logistiikan toimintayksikölle.
 • Hankittavan ajoneuvon valinnassa painotetaan käyttötarvetta, kun harkitaan ajoneuvon kokoa, mallia ja hintaa.
 • Henkilöautot hankitaan kaupungin omaan omistukseen noudattaen julkisista hankinnoista annettua lakia.
 • Kaupungin kaikissa ajoneuvoissa otetaan käyttöön sähköinen ajopäiväkirjaohjelma
 • Kaupungin ajoneuvojen käyttäminen henkilökohtaisiin ajoihin on kielletty, koska se poistaa ajoneuvojen arvonlisäveron vähennysoikeuden.

Päätös

Esittelijä täydensi  päätösehdotustaan seuraavasti: Kohta "Ajoneuvojen hankintapäätökset tekee teknisen toimialan logistiikan toimintayksikkö käyttäjätoimialoja kuultuaan" muutetaan muotoon "Ajoneuvojen hankintapäätökset tekee teknisen toimialan logistiikan toimintayksikkö käyttäjätoimialoja ja liikelaitoksia kuultuaan."

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Ulla-Kirsikka Vainio poistui kokouksesta klo 15.38.

Juha Vasama poistui kokouksesta klo 15.42.

Tiedoksi

Kaikki toimialat/Teknisen toimialan logistiikan toimintayksikkö/Porin vesi -liikelaitos/Porin palveluliikelaitos

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi