Kaupunginhallitus, kokous 25.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 653 Itsenäisyyspäivän seppeltenlaskijat 2019

PRIDno-2019-5618

Valmistelija

  • Maija Arola, yksikön päällikkö, hallintoyksikkö, maija.arola@pori.fi

Perustelut

Porin kaupunki on vakiintuneen käytännön mukaisesti laskenut itsenäisyyspäivän seppeleet Keski-Porin, Ahlaisten, Lattomeren, Reposaaren, Noormarkun, Lassilan ja Lavian sankarihaudoille sekä vakaumuksensa puolesta kaatuneiden haudoille.

Seppeltenlaskijoina vuonna 2018 ovat olleet seuraavat henkilöt:

Keski-Pori (mukaan lukien käynti Käppärän hautausmaalla)
Arja Laulainen
Milka Tommila
Petri Huru
Mari Kaunistola
Anne Liinamaa

Ahlainen
Altti Tuomela
Mikael Ropo
Erkki Heino

Reposaari
Kalevi Träskelin
Anssi Salmi
Aila Linnanketo-Anttoora

Lattomeri
Anttivesa Knuuttila
Antti Linnainmaa
Ismo Läntinen
Veijo Rantanen
Kaarina Ranne

Noormarkku
Pirjo Mäki
Satu Hatanpää
Anne Granholm
Juha Kantola

Lassila
Pirjo Mäki
Satu Hatanpää
Raija Koskiranta

Lavia
Tiina Jokinen
Tellervo Kuusiranta

Seppeltenlaskussa noudatettava etiketti
Seppeltenlaskijoilla tulee olla tumma vaatetus, kunniamerkkejä ei kiinnitetä päällystakkiin. Sankariristille mentäessä ja sieltä poistuttaessa henkilö tekee kunniaa pysähtymällä sankarimuistomerkin edessä.

Keski-Porin sankariristillä noudatettava tarkempi etiketti on liitteenä.

Lisätietojen antaja    Järjestelytoimikunnan sihteeri Jan-Kristian Kivi, puh. 044 701 9261.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää, että Porin kaupungin puolesta itsenäisyyspäivän seppeleet lasketaan Keski-Porin, Ahlaisten, Reposaaren, Lattomeren, Noormarkun, Lassilan sekä Lavian hautausmailla. Seppeleet lasketaan vakiintuneen käytännön mukaisesti sekä sankarihaudalle että vakaumuksensa puolesta kaatuneiden haudalle.

Keski-Porissa vakaumuksensa puolesta kaatuneitten seppele lasketaan Keski-Porin punaisten muistomerkillä kaupunginhallituksen vuonna 2018 tekemän päätöksen mukaisesti (KH 26.11.2018, § 584).

Kaupunginhallitus valitsee seppeltenlaskijat.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti nimetä seuraavat seppeltenlaskijat:

Keski-Pori: Arja Laulainen, Mari Kaunistola, Ismo Läntinen, Anne Liinamaa, Milka Tommila
Ahlainen: Erkki Heino, Janne Heilimä, Regina Wittsberg
Reposaari: Timo Kotiniemi, Aila Linnanketo-Anttoora, Jyri Astokari
Lattomeri: Veijo Rantanen, Antti Linnainmaa, Anttivesa Knuuttila, Kaarina Ranne
Noormarkku: Ari Vaitiniemi, Anne Granholm, Helvi Walli, Juha Kantola
Lassila: Ari Vaitiniemi, Helvi Walli, Raija Koskiranta
Lavia: Tiina Jokinen, Tellervo Kuusiranta

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkistettiin välittömästi kokouksessa.

Tiedoksi

Seppeltenlaskijat (seppeleet sekä tieto aikataulusta ja muut ohjeet), Hallintoyksikkö (seppelten tilaus ja muut järjestelyt yhteistyössä Jan-Kristian Kiven kanssa)

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi