Kaupunginhallitus, kokous 25.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 637 Kaupungin poistosuunnitelman muutos

PRIDno-2019-5578

Valmistelija

  • Jenni Jakovaara, jenni.jakovaara@pori.fi
  • Tuomas Hatanpää, yksikön päällikkö, talousyksikkö, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Perustelut

Kaupungin poistosuunnitelman hyväksymismenettelystä määrätään hallintosäännön 69 §:ssä, jonka mukaan kaupunginhallitus hyväksyy poistosuunnitelman. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on vuonna 2016 antanut yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista. Nyt valmisteltu uusi poistosuunnitelma on voimassa olevan yleisohjeen mukainen.

Poistosuunnitelman päivittäminen ei suoraan aiheuta tulosvaikutuksia tai kirjauksia kirjanpitoon. Vanhan poistosuunnitelman mukaiset poistoajat ovat olleet pääasiassa suositusten mukaiset. Olennaisimpana muutoksena on tiettyjen erien kuten muut pitkävaikutteiset menot lisääminen poistosuunnitelmaan. Muutos koskee uusia investointeja ja vanhat jo aktivoidut investoinnit poistetaan loppuun vanhan suunnitelman mukaisesti. Muutos tehdään kesken tilikauden, koska tilikauden aikana on tehty investointeja, joille ei ole ollut vanhassa poistosuunnitelmassa asianmukaista erää.

Poistosuunnitelman valmistelun yhteydessä on myös kuultu kaupungin tilintarkastajaa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää vahvistaa kaupungin poistosuunnitelman 1.12.2019 alkaen liitteen mukaisesti. Lisäksi kaupunginhallitus päättää valtuuttaa talousyksikön päällikön hyväksymään poistoajat, mikäli aktivoitavalle investoinnille käytetään poistosuunnitelman mukaisen alarajan ylittävää poistoaikaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Talousyksikkö, Sarastia Oy/kirjanpito, konsernin tytäryhtiöt

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi