Kaupunginhallitus, kokous 25.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 645 Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetuksesta toiminnan tehostamisen, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen ja pelastustoimen uudistamisen valtionavustuksista

PRIDno-2019-4991

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Valtiovarainministeriö pyytää lausuntoa ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi toiminnan tehostamisen, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen ja pelastustoimen uudistamisen valtionavustuksista.

Hallitusohjelman mukaisesti valmistellaan julkisen hallinnon tuottavuustoimia, joita valmistellaan ja seurataan julkisen talouden suunnitelman yhteydessä toteutettavassa alueiden ja valtion välisessä neuvottelumenettelyssä.

Hallitus on käynnistänyt sote-uudistuksen valmistelun sekä pelastustoimen siirtämisen maakuntien tehtäväksi. Hallitusohjelmassa todetaan, että uudistus tarvitsee tuekseen toimivat tietojärjestelmät ja tiedonhallintajärjestelmät sekä kattavan tietopohjan ja yhtenäisen tavan raportoida.Tietojärjestelmien yhteensovittaminen, ICT-valmistelu ja muu sote-kehittämistyön rahoitus turvataan siirtymävaiheen aikana.

Valtion talousarviossa vuodelle 2019 on osoitettu kolmevuotinen siirtomääräraha sote- ja pelastustoimen palveluiden kehittämisen tukeen ja ohjaukseen sekä julkisen hallinnon tuottavuuden edistämiseen.. Asetus koskisi em. momentilta kunnille ja kuntayhtymille myönnettäviä valtionavustuksia toiminnan tehostamista, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamista ja pelastustoimen uudistamista tukeviin hankkeisiin.

Avustusta myönnettäisiin nykyisille toimijoille eli kunnille ja kuntayhtymille ja kyse on voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvasta vapaaehtoisesta alueellisesta yhteistyön ja yhteisen valmistelun tukemisesta. Myöntäminen rajattaisiin usean kunnan yhteisiin hankkeisiin, jotka liittyvät kustannuskehityksen hillintää edistävien toimenpiteiden valmisteluun. Valtionavustushaku on tarkoitus käynnistää mahdollisimman pian asetuksen antamisen jälkeen.

Satakunnan pelastuslaitos on antanut lausunnon sekä perusturvakeskus ja konsernihallinnon talousyksikön päällikkö yhteisen lausunnon.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa valtiovarainministeriölle toiminnan tehostamiseksi myönnettävistä valtionavustuksista säädettävästä valtioneuvoston asetuksesta pelastuslaitoksen, perusturvakeskuksen ja talousyksikön päällikön esitysten mukaiset lausunnot.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Valtiovarainministeriö/Lausuntopalvelu/27.11.2019

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.