Kaupunginhallitus, kokous 25.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 644 Pelastuspäällikön viran perustaminen

PRIDno-2019-4981

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Perustelut

"Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta 8.5.2018, 18 §

Porin kaupungin ohjeistuksen mukaan toisen pelastuspäällikön viran perustaminen saatetaan johtokunnan käsiteltäväksi. Pelastuslaitoksessa on lähes koko sen olemassaolon ajan ollut kaksi pelastuspäällikköä, joiden muodollinen asema on ollut toimialapäällikkö. Pelastuspäälliköistä toinen on toiminut virassa toisen oltua työsopimussuhteessa, joka ei ole täyttänyt kaikkia tehtävän edellytyksiä. Toimialapäälliköiden ensisijainen tehtävä on kehittää ja johtaa oman toimialan toimintaa maakunnallisesti ja yhdessä linjaorganisaation kanssa. Lisäksi toimialapäälliköt toimivat asiatieohjaajina määritellyille sektorivastuuhenkilöille, edustavat pelastusjohtajaa toimialallaan ja osallistuvat laitoksen yleisjohtoon.

Meneillään olevat yhteiskunnalliset muutokset, joista pelastuslaitoksen kannalta merkittävimpiä ovat maakuntauudistus ja pelastustoimen uudistus, edellyttävät riittäviä suunnittelu-, valmistelu-, toimeenpano- ja seurantaresursseja. Näiden muutosten myötä pelastuslaitoksen toiminnan laatuun kohdistuu aiempaa suurempia odotuksia ja velvoitteita, edelleen tietoperusteinen toiminnan ohjaus tulee olemaan keskeisessä asemassa. Tämä edellyttää tietojen tuottamista, raportointia, tilastointia ja analysointia, jotka perustuvat laatujärjestelmän ja omavalvontaohjelman luomiseen ja käytännön toteutukseen.

Pelastuspäälliköiden karkea työnjaon mukaan toisen tehtävänä on ollut yleinen suunnittelu ja valmistelu ja toisen resurssienhallinta. Työnjakoa määritellessä tulee ottaa huomioon ajankohdan tarpeet sekä käytettävissä olevien henkilöiden vahvuudet ja valmiudet. Oleellista on, että molemmat pelastuspäälliköt toimivat virassa, jolloin he voivat tarvittaessa toimia pelastusjohtajan sijaisina ja pelastustoiminnan johtajina merkittävissä tai päällekkäisissä pelastustehtävissä.

Pelastuspäällikön muodollinen kelpoisuusehto on palopäällystön ylin tutkinto, lisäksi  valinnassa arvostetaan muuta ylemmän tason koulutusta, johtamis- ja asiantuntijaosaamista sekä tuloksellisen työn luontaisia taipumuksia. Palkkaus määräytyy Porin kaupungin teknisen sopimuksen palkkajärjestelmän mukaan, työaika on yleistyöaika ja ensimmäinen sijoituspaikka on Keskuspaloasema. Lisäksi hakijan odotetaan suostuvan turvallisuusselvitysmenettelyyn ja vapaamuotoiseen varallaoloon tarvittaessa sekä sitoutumaan pelastuslaitoksen päihde- ja huumeohjelmaan.

Pelastusjohtajan päätösehdotus
Johtokunta esittää Porin kaupungille, että se perustaisi pelastuspäällikön viran esitetyillä periaatteilla ja virkasuhteen ehdoilla.

Lisätietojen antaja pelastusjohtaja Pekka Tähtinen, puh. 044 701 1590
Täytäntöönpano Kaupunginhallitus
Satakunnan pelastuslaitos

Johtokunnan päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin."
 

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta 22.10.2019

Pelastuspäällikön viran perustamista on käsitelty useissa eri yhteyksissä ja tavoilla. Voidaan todeta pelastuslaitoksen toimintaympäristön vähäisessä määrin ja ilmeisen väliaikaisesti muuttuneen johtokunnan pelastuspäällikkökäsittelyn jälkeen kuitenkin siten, että laitokseen kohdistuvat suunnittelu- ja valmisteluodotukset kokonaisuutena ovat säilyneet vähintään samoina.

Ehdotus

Esittelijä

Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Johtokunta pitää pelastuspäällikön viran perustamista edelleen välttämättömänä ja esittää edelleen Porin kaupungille, että se perustaisi pelastuspäällikön viran esitetyillä periaatteilla ja virkasuhteen ehdoilla.

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Valmistelija

Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Perustelut

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta on tehnyt esityksen pelastuspäällikön viran perustamisesta.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi perustaa pelastuspäällikön viran.

Edelleen kaupunginhallitus päättää tarkastaa tämän asiakohdan heti kokouksessa.

Päätös

Esittelijä poisti asian listalta.

Valmistelija

  • Pekka Tähtinen, pelastusjohtaja, pekka.tahtinen@satapelastus.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on käsitellyt pelastuspäällikön viran perustamista viimeksi kokouksessaan 18.11.2019 ja jättänyt asian pöydälle. Asian esittely ja aiempi käsittely on luettavissa historiatiedoissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi perustaa pelastuspäällikön viran.

Päätös

Asianhallinnassa suoritetussa äänestyksessä kaupunginhallitus päätti äänin 6-5 hyväksyä päätösehdotuksen.

Petri Huru jätti päätöksestä eriävän mielipiteen: "Satakunnan kuntajohtajat ja Porin kaupunginhallituksen iltakoulu on käsitellyt pelastuslaitoksen palvelutasoa, kustannuksia ja talouden alijäämää. Sen perusteella on päätetty pelastuslaitoksen palveluiden ulkoisesta selvityksestä, jossa arvioidaan yhteiskunnalle tuotettujen toimintojen ja palveluiden kokonaisuutta. Pelastuslaitoksen johtokunta on päättänyt elokuun kokouksessa lisätalousarviosta eli 700.000 euron lisälaskutuksesta kunnille.Lisäksi vuoden 2020 budjettia on kasvatettu nykyisestä noin 1,1 miljoonalla eurolla. Nykyisen palvelutason ja asemaverkoston turvaamiseksi tulee tässä vaiheessa ehdottomasti pidättyä päälliköiden määrän lisäämiseltä, sekä odottaa ulkoisen selvityksen valmistumista pelastuslaitoksen tilasta.

Ehdotus
Edellä olevan perusteella esitän, että kaupunginvaltuusto päättää olla perustamatta pelastuspäällikön virkaa ja odottaa ulkoisen selvityksen valmistumista."

Kokouskäsittely

Petri Huru esitti Tommi Salokankaan kannattamana, että pelastuspäällikön virkaa ei perusteta.

Puheenjohtaja Diana Bergroth-Lampinen  totesi,​ että  on tehty kannatettu esitys, joten suoritetaan äänestys. Suoritussa sähköisessä äänestyksessä kaupunginhallituksen esityksen puolesta annettiin 6 ääntä, Hurun ehdotuksen puolesta puolesta 5 ääntä.

Äänestystulokset

  • Jaa 6 kpl 55%

    Arja Laulainen, Esa Wahlman, Diana Bergroth-Lampinen, Satu Hatanpää, Mari Kaunistola, Raisa Ranta

  • Ei 5 kpl 45%

    Petri Huru, Tommi Salokangas, Sanna Grönmark, Mika Aho, Juha Kantola

Tiedoksi

Pelastuslaitos

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.