Kaupunginhallitus, kokous 25.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 634 Porin kaupungin henkilöstösuunnitelma 2020-2023

PRIDno-2019-5565

Valmistelija

  • Sirkka-Liisa Varjus, sirkka-liisa.varjus@pori.fi

Perustelut

Henkilöstösuunnittelu on tulevaisuuteen suuntautuvaa toiminnan kehittämistä ja osa strategista suunnittelua. Lisäksi se liittyy keskeisesti pitkäjänteiseen talouden suunnitteluun. Henkilöstösuunnittelu kokonaisuudessaan sisältää sekä henkilöstö- että koulutussuunnitelmien laadinnan. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmien laadinnasta on säädetty laissa (laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa 449/2007 ja laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta annetun lain 4a §:n muuttamisesta 1472/2016), jolloin suunnittelua on tehtävä ainakin lain vähimmäisvaatimusten mukaisesti. Suunnitelma tulee laatia kunnassa vuosittain yhteistoimintamenettelyssä.

Porin kaupungin henkilöstö- ja koulutussuunnittelun uudistettua prosessia on toteutettu vuodesta 2018. Henkilöstö- ja koulutussuunnittelu on integroitu osaksi talousarvioprosessia, jotta mahdolliset henkilöstörakenteen ja –määrän sekä osaamisvaateiden muutokset voidaan ottaa talousarviossa huomioon aikaisempaa tehokkaammin. Muuttuva toimintaympäristö ja tehokkuuden sekä tuloksellisuuden vaatimukset edellyttävät huolellista toimialojen sisäistä ja toimialarajat ylittävää henkilöstösuunnittelua.

Henkilöstösuunnittelun pohjaksi on valittu henkilötyövuodet, koska henkilötyövuosi kuvaa paremmin vuoden aikana palvelussuhteessa ollutta työvoimaa kuin henkilöstömäärä tiettynä päivänä. Henkilötyövuosi HTV1 kuvaa keskimääräistä henkilöstömäärää vuodessa. Toimialojen ja laitosten yhteiseen suunnitteluun on panostettu aikaisempaa vahvemmin, jotta toiminnan kehittämisen mahdollisuudet ja samalla henkilöstön osaaminen tulevat hyödynnetyiksi tehokkaasti.

Kaupungin henkilöstösuunnitelmassa on esitetty henkilöstösuunnitteluun liittyviä periaatteita, henkilöstön määrän ja rakenteen nykytilanne sekä arvio henkilöstömäärän ja –rakenteen kehittymisestä. Henkilöstösuunnitelma kokonaisuutena sisältää sekä toimiala- ja liikelaitoskohtaiset henkilöstösuunnitelmat että kaupunkitasoisen henkilöstösuunnitelman. Suunnitelmassa tulee esiin tiettyjä trendimuutoksia: väestörakenteen kehityksen vaikutukset palvelutarpeeseen ja -rakenteeseen, tehokkuuden parantamis- ja osaamisen varmistamistarpeiden yhteys toimintojen keskittämiseen sekä keskittyminen ydinosaamiseen.

Koulutussuunnitelmia ei ole yhdistetty henkilöstösuunnitelmaluonnokseen, vaan ne käsitellään omana kokonaisuutena sisäisen koulutus-/valmennusohjelman laadinnan ja työllisyysrahastosta haettavan koulutuskorvauksen apuvälineinä.

Kaupunkitason yhteistyötoimikunta on kokouksissaan 24.9.2019 ja 28.10.2019 käsitellyt kaupunkitason henkilöstösuunnitelmaluonnosta. Liitteenä on Porin kaupungin henkilöstösuunnitelmaluonnos 2020 – 2023.

Liitteet                             Porin kaupungin henkilöstösuunnitelma 2020 - 2023_luonnos

Lisätietojen antaja          Henkilöstöpäällikkö Timo Jauhiainen, puh. 044 701 1230

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus vahvistaa henkilöstösuunnitelman vuodeksi 2020.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

HR-yksikkö

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi