Kaupunginhallitus, kokous 25.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 641 Pori-sopimuksen mukainen organisaatiouudistuksen vaikutusten ja johtamisjärjestelmän arviointi

PRIDno-2019-2581

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti ottaa käsiteltäväkseen otsikossa mainitun ylimääräisen asiakohdan.

Pori-sopimuksen mukaan Porin organisaatiouudistuksen vaikutuksia arvioidaan viimeistään valtuustokauden puolessa välissä vuonna 2019. Silloin sovitaan sekä virkaorganisaatioon että luottamushenkilöorganisaatioon tarvittavista kehittämistoimenpiteistä.

Porin kaupungin johtoryhmätyöskentelyn kehittämishanke käynnistettiin helmikuussa 2019. Siihen osallistuvat sekä kaupunginjohtajan että toimialojen johtoryhmät. Tämän kehittämishankkeen osana voidaan tehdä valtuustosopimuksen mukainen organisaatiouudistuksen vaikutusten ja samalla johtamisjärjestelmän arviointi. Ajankohta on sopiva, koska vielä on riittävästi aikaa valmistautua, jos seuraavan valtuustokauden alusta halutaan siirtyä nykyisestä kaupunginjohtaja- ja toimialajohtajamallista pormestari- ja apulaispormestarimalliin tai muuhun nykyisestä poikkeavaan johtamisjärjestelmään. 

 

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää:

 • Käynnistää Pori-sopimuksen mukaisen organisaatiouudistuksen vaikutusten ja johtamisjärjestelmän arvioinnin, joka valmistuu 31.8.2019 mennessä. Näin pystymme arvioimaan nykyaikaisella ja monen suuntaisella tavalla myös esimiestyössä onnistumisen uudessa toimialamallissamme. Arviointi ulotetaan kaikkien toimialojen yksikkötasolle asti;
 • Asettaa arvioinnille ohjausryhmän, johon pyydetään valitsemaan edustajat kaikista valtuustossa edustettuina olevista puolueista;
 • Myöntää kaupunginhallituksen puheenjohtajistolle ja kaupunginjohtajalle läsnäolo- ja puheoikeuden ohjausryhmän kokouksiin;
 • Todeta, että ohjausryhmä on kuntalain mukainen toimikunta, jonka kokouksista maksetaan kokouspalkkio ja
 • Tilata organisaatiouudistuksen vaikutusten ja johtamisjärjestelmän arvioinnin johtoryhmätyöskentelyn kehittämishanketta täydentävänä hankintana Tamora Oy:ltä kuitenkin niin, että kaupunginhallitus voi tarvittaessa täydentää otsikon mukaista toimeksiantoa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti 13.5.2019/277 §

- Käynnistää Pori-​sopimuksen mukaisen organisaatiouudistuksen vaikutusten ja johtamisjärjestelmän arvioinnin,​ joka valmistuu 31.8.2019 mennessä. Näin pystymme arvioimaan nykyaikaisella ja monen suuntaisella tavalla myös esimiestyössä onnistumisen uudessa toimialamallissamme. Arviointi ulotetaan kaikkien toimialojen yksikkötasolle asti;​

- Asettaa arvioinnille ohjausryhmän,​ johon pyydetään valitsemaan edustajat kaikista valtuustossa edustettuina olevista puolueista;​

- Myöntää kaupunginhallituksen puheenjohtajistolle ja kaupunginjohtajalle läsnäolo-​ ja puheoikeuden ohjausryhmän kokouksiin;​

- Todeta,​ että ohjausryhmä on kuntalain mukainen toimikunta,​ jonka kokouksista maksetaan kokouspalkkio ja

- Tilata organisaatiouudistuksen vaikutusten ja johtamisjärjestelmän arvioinnin johtoryhmätyöskentelyn kehittämishanketta täydentävänä hankintana Tamora Oy:ltä kuitenkin niin, että kaupunginhallitus voi tarvittaessa täydentää otsikon mukaista toimeksiantoa.

Tamora Oy:n tarjous ja kuvaus arvioinnin sisällöstä esitellään kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää:
- nimetä jäsenet 13.5.2019/277 § asettamaansa Pori-sopimuksen mukaisen organisaatiouudistuksen vaikutusten ja johtamisjärjestelmän arvioinnin ohjausryhmään sekä
- valita ohjausryhmälle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Ohjausryhmä valitsee itselleen sihteerin ja käyttää asiantuntijoita harkintansa mukaan. 

Päätös

Kaupunginhallitus päätti:
- nimetä jäsenet 13.5.2019/277 § asettamaansa Pori-sopimuksen mukaisen organisaatiouudistuksen vaikutusten ja johtamisjärjestelmän arvioinnin ohjausryhmään sekä
- valitsi ohjausryhmälle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavasti:

Krista Kiuru pj, vara Sonja Myllykoski

Arja Laulainen , vara Pirjo Mäki

Esa J. Wahlman, Esa J. Anttila

Erno Välilmäki, vara Mika Aho

Raisa Ranta, vara Milka Tommila

Anttivesa Knuuttila, varapuheenjohtaja, vara Veera Forsbacka

Satu Hatanpää, vara Petri Lahtinen

Mari Kaunistola, vara Mika Tuovinen

Ismo Läntinen, vara Petri Huru

Tommi Salokangas, vara Arto Nurmi

Laura Pullinen, vara Minna Haavisto

Tapio Huhtanen, vara Aila Korkeaoja

Simo Korpela, vara Irma Roininen

Ari Jalonen, vara Marko Järvinen

Lisäksi kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunginhallituksen puheenjohtajistolle ja kaupunginjohtajalle läsnäolo- ja puheoikeuden ohjausryhmän kokouksiin.

Ohjausryhmä valitsee itselleen sihteerin ja käyttää asiantuntijoita harkintansa mukaan. 

Valmistelija

 • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti 13.5.2019 käynnistää Pori-sopimuksen mukaisen organisaatiouudistuksen vaikutusten ja johtamisjärjestelmän arvioinnin.sekä tilata ko. arvioinnin täydentävänä hankintana Tamora Oy:ltä. Edelleen kaupunginhallitus asetti hankkeelle 20.5.2019 ohjausryhmän, johon nimettiin edustaja jokaisesta valtuustossa edustettuna olevasta puolueesta. 

Tamora Oy on 25.10.2019 toimittanut ohjausryhmälle raportin arvioinnista sekä ehdotuksensa kehittämistoimenpiteiksi. Tamora Oy on toimittanut kaupungille 18.11.2019 myös kuvauksen arviointiprosessista.

Ehdotukset kehittämistoimenpiteiksi ja prosessikuvaus ovat esityslistan liitteinä.

Päätösesitykseen on muotoiltu ehdotukset viranhaltijaorganisaatioon kohdistuvista kehittämistoimenpiteistä.

Ehdotus

Esittelijä

 • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi kaupunginhallitukselle toimitetut toimenpide-ehdotukset ja prosessikuvauksen.

Toimenpide-ehdotus 1.

Kaupunginhallitus toteaa, että Tulevaisuusfoorumin valmistelu on käynnistynyt kaupungin johtoryhmässä.

Toimenpide-ehdotus 3.

Kaupunginhallitus toteaa, että tästä alkaen osavuosikatsauksissa arvioidaan kaikkien kolmen poikkihallinnollisen ohjelman toteutumista.

Toimenpide-ehdotukset 2 ja 4 - 7.

Kaupunginhallitus päättää antaa konsernihallinnon toimialajohtajalle toimeksiannon valmistella uuden elinvoimatoimialan tehtävät ja organisaation sekä tarvittavat sääntömuutokset 31.12.2019 mennessä.

Toimenpide-ehdotuksista 6 ja 7 kaupunginhallitus pyytää tarkastuslautakunnan lausunnon 31.12.2019 mennessä.

Toimenpide-ehdotukset 11 - 15.

Kaupunginhallitus toteaa, että toimenpide-ehdotukset 11 - 15 on jo pantu täytäntöön.

Toimenpide-ehdotus 16.

Kaupunginhallitus päättää antaa kaupunginlakimiehelle toimeksiannon valmistella konsernipalvelut - nimisen kaupunginjohtajan alaisen esikuntayksikön tehtävät ja organisaation sekä tarvittavat sääntömuutokset 31.12.2019 mennessä.

Toimenpide-ehdotukset 17 -19.

Kaupunginhallitus päättää antaa henkilöstöpäällikölle toimeksiannon valmistella muutosjohtamisen, esimiestyön ja asiakaslähtöisen työskentelyn koulutusjärjestelmät sekä HR-viestinnän vahvistamisen 28.2.2020 mennessä.

Toimenpide-edotus 20.

Kaupunginhallitus toteaa, että toimenpide-ehdotuksen 20 valmistelu (Teljäntorin monitilatoimistohanke ja "Puuma2020 -joustotyökokeilu) on jo käynnissä.

Päätös

Asianhallinnassa suoritetussa äänestyksessä kaupunginhallitus päätti hyväksyä päätösehdotuksen äänin 7 – 3, 1 tyhjä.

Sanna Grönmark jätti päätöksestä eriävän mielipiteen: "Yksilöityjä toimenpide-ehdotuksia ei voi hyväksyä ennen​ kuin raportin tausta-​aineistoa on avattu siten,​ että johtopäätökset voidaan osoittaa tutkitusta aineistosta nousevaksi."

Äänestystulokset

 • Jaa 7 kpl 64%

  Arja Laulainen, Diana Bergroth-Lampinen, Raisa Ranta, Esa Wahlman, Mika Aho, Satu Hatanpää, Mari Kaunistola

 • Ei 3 kpl 27%

  Sanna Grönmark, Petri Huru, Tommi Salokangas

 • Tyhjä 1 kpl 9%

  Juha Kantola

Tiedoksi

Konsernihallinnon talousyksikkö/Tuomas Hatanpää, konsernihallinnon toimialajohtaja Lauri Kilkku, kaupunginlakimies Leena Tuominen, henkilöstöjohtaja Timo Jauhiainen

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.