Kaupunginhallitus, kokous 26.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 567 Kumppanuussopimuksen solmiminen, Länsi-Suomen Pelastusharjoitusaluesäätiö

PRIDno-2020-5659

Valmistelija

  • Tuomas Hatanpää, talous- ja hallintojohtaja, tuomas.hatanpaa@pori.fi

Perustelut

Kumppanuussopimuksella sovitaan Porin kaupungin ja Länsi-Suomen Pelastusharjoitusaluesäätiön strategisia ja operatiivisia kehittämistavoitteita tukevasta kumppanuudesta ja yhteistyöstä. Sopimusosapuolilla on yhteinen tahtotila vahvistaa Porin kaupungin vetovoimaisuutta ja elinvoimaisuutta työ- ja organisaatioturvallisuuden, yrittäjyyden, moniviranomaistoiminnan sekä harjoitusalueen toimijana.

Kumppanuussopimuksen yhteistyö kohdentuu seuraaville yhteisesti sovituille painopistealueille:                   

1) Monipuolisten palveluiden tuottaminen viranomaisten harjoittelukeskuksena
2) Uusien investointien toteuttaminen alueella
3) Elinkeinoelämää palvelevien innovaatioiden ja kehittämisympäristöjen mahdollistaminen
4) Innovatiivisten koulutus- ja tutkimusalustojen kehittäminen
5) Koulutusyhteistyö ja työelämäpalvelut     

Kumppanuussopimus ei sulje pois muuta painopistealueiden ulkopuolista yhteistyötä eikä sopimusosapuolten kahdenvälistä yhteistyötä.

Kumppanuussopimusluonnos, joka on salassapidettävä Julkisuuslain 24 § 1 momentin 17- ja 20 -kohdan perusteella, sekä strategia vuosille 2020-2025 ovat asian liitteinä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Porin kaupungin ja Länsi-Suomen Pelastusharjoitusaluesäätiön välisen kumppanuussopimuksen ehdotuksen mukaisesti ja ottaa huomioon sopimuksen mukaisen rahoitusosuuden talousarvion valmistelun yhteydessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

  • Diana Bergroth-Lampinen, Mari Kaunistola, Juha Vasama

Kokouskäsittely

Diana Bergroth-Lampinen (palvelussuhdejäävi, Länsirannikon Koulutus Oy), Juha Vasama (palvelussuhdejäävi,​ Länsirannikon Koulutus Oy), poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Puheenjohtajana asiakohdan ajan toimi Juha Kantola.

Mari Kaunistola (yhteisöjäävi, Länsi-Suomen Pelastusharjoitusaluesäätiö, hallituksen puheenjohtaja) oli paikalla asian esittelyn ajan (klo 12.35-12.56) ja poistui tämän jälkeen esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Mari Kaunistolan sijaan saapui Petri Lahtinen (klo 12.35-12.58).

Krista Kiuru saapui kokoukseen klo 12.39. 

Kalle Aaltonen saapui kokoukseen klo 12.45.

Tiedoksi

Länsi-Suomen Pelastusharjoitusaluesäätiö, Tuomas Hatanpää, Aleksi Vihtilä

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi