Kaupunginhallitus, kokous 26.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 568 Kumppanuussopimuksen solmiminen, Satakunnan yhteisöt ry

PRIDno-2020-5627

Valmistelija

  • Tiina M Toivonen, controller, talousyksikkö, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Porin kaupunki on tehnyt yhteistyötä Satakunnan yhteisöt ry:n kanssa vuodesta 2011 lähtien, jolloin kaupunki osoitti yhdistyksen hallinnoitavaksi yhteisöjen yhteisen toimitilan Satakunnankatu 16:ssa sijaitsevasta kiinteistöstä. Tällä haluttiin tukea yhteisöjen tekemää työtä porilaisten osallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Yhteisökeskuksen toiminnot siirtyivät vuonna 2018 pois kaupungin omistamasta kiinteistöstä Satakunnan yhteisöt ry:n Porin Aikuiskoulutussäätiöltä vuokraamiin toimitiloihin Otavankatu 5:een. Tässä yhteydessä katsottiin tarpeelliseksi keventää yhdistyksen kantamaa taloudellista riskiä solmimalla kumppanuussopimus ja sopimalla kaupungin maksamasta vuokra-avustuksesta tilan ylläpitämiseksi ja tilaa käyttäviltä yhteisöiltä veloitettavan vuokran pitämiseksi edullisena. 

Kumppanuussopimuksessa sovittiin samalla kaupungin ja yhdistyksen välisen yhteistyön tiivistämisestä ja teemoista. Sopimus oli kaupungin ensimmäinen yhdistyksen kanssa solmittu kumppanuussopimus, ja se toimi innoittavana esikuvana, kun kumppanuussopimusten laatimista mallinnettiin tänä vuonna kaupungin avustusuudistuksen yhteydessä.

Kumppanuussopimusten tarkoituksena on pitkäjänteinen yhteistyön kehittäminen kaupungin ja yhdistysten välillä. Yhteistyön lähtökohtana on kaupungin strategian ja havaittujen tarpeiden pohjalta määriteltyihin painopisteisiin liittyvien tavoitteiden toteuttaminen. Vuosittaisissa kumppanuuskeskusteluissa tarkennetaan vuositavoitteita ja tarkastellaan niiden toteutumista. Kumppanuussopimukset ovat pääsääntöisesti kestoltaan neljä vuotta.

Sopimuksen toteutuminen

Yhteistyö yhdistyksen ja kaupungin välillä on ollut tiivistä. Vuosittain on käyty kumppanuuskeskustelut, minkä lisäksi on pidetty säännöllisiä tapaamisia teemoittain, kuten osallisuuden edistämisen tiimoilta. Yhdistyksestä on kutsuttu asiantuntijajäsen lukuisiin kaupungin työryhmiin ja kehittämisfoorumeihin. Yhdistys on osallistunut esimerkiksi avustusuudistusta valmistelleen työryhmän työhön ja matalan kynnyksen palvelujen ja yhdistettyjen palvelujen mallien kehittämiseen eri toimijoiden kanssa. Yhdistys on työskennellyt yhdessä perusturvan, seurakunnan ja muiden järjestöjen kanssa paljon palveluita tarvitsevien asiakkaiden ohjaamiseksi kolmannen sektorin palveluiden pariin. Yhdistyksen järjestöasiantuntemusta ja -verkostoja on voitu hyödyntää useiden uudistusten suunnittelussa, asioiden valmistelussa ja tiedon välittämisessä. Satakunnan yhteisöt ry on myös osallistunut yhdistyksiä tai niiden kohderyhmiä koskevan tiedon keräämiseen. Näin on esimerkiksi saatu arvokasta tietoa työikäisten hyvinvoinnista sekä lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksista.

Vuoden 2020 kumppanuuskeskustelun muistio on liitteenä ja se antaa kattavan kuvan yhteistyön laajuudesta ja monipuolisuudesta.

Sopimuksen uudistaminen

Satakunnan yhteisöt ry:n kumppanuussopimus on päivitettävä kaupunginhallituksen 28.9.2020 (§ 501) hyväksymien avustusperiaatteiden mukaiseksi. Käytännössä tämä tarkoittaa sopimuksen rakenteen muuttamista ja sisällön tarkentamista sekä avustuksen määrän tarkistamista. Alkuperäinen sopimus laadittiin toistaiseksi voimassa olevaksi, mutta sen korvaava uusi sopimus on määräaikainen ja voimassa 1.1.2021-31.12.2024.

Yhdistyksen kanssa on käyty neuvotteluja kumppanuussopimuksen sisällöstä, osapuolten välisestä yhteistyöstä ja toiminnan tukemiseksi yhdistykselle maksettavasta avustuksesta. Kumppanuusneuvotteluihin on osallistunut kaupungin puolelta talous- ja hallintojohtaja, strategiapäällikkö, järjestöyhteistyöstä vastaava controller, työllisyyden hoidon päällikkö, viestintä- ja markkinointisuunnittelija ja perusturvan erityisasiantuntija sekä yhdistyksen puolelta hallituksen puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja. Neuvotteluiden tuloksena on laadittu liitteenä oleva sopimusluonnos.

Sopimuksen tarkoitus ja tavoitteet

Satakunnan yhteisöt ry:n ja Porin kaupungin välisen kumppanuussopimuksen tarkoituksena on kehittää kansalaistoiminnan kestäviä ja tavoitteellisia puitteita kuntalaisten hyvinvoinnin ja osallisuuden sekä alueen elinvoimaisuuden edistämiseksi Satakunnassa ja sen maakuntakeskuksessa Porissa.

Yhdistys vuokraa ja ylläpitää yhteisökeskusta, nykyään myös Yhteisötalo Otavana tunnettua toimitilaa, jota se vuokraa edelleen yhteisöille, kolmannen sektorin toimijoille ja kansalaistoiminnalle niiden toimintaa, koulutusta ja kehittämistä varten. Edullisten toimitilojen ja toimivan infrastruktuurin tarjoamisen lisäksi yhdistys tukee yhteisöjen toimintaa ja yhteistyötä myös muilla tavoin. Kumppanuussopimukseen on kirjattu uutena tehtävänä yhdistyksille suunnattu rahoitusneuvonta, jolla parannetaan yhdistysten toimintaedellytyksiä.

Sopimuksen keskeisenä tavoitteena on edistää järjestöjen keskinäistä sekä kaupungin ja järjestöjen välistä yhteistyötä, vahvistaa järjestöjen toimintaedellytyksiä sekä järjestää kuntalaisten hyvinvointia tukevaa toimintaa.

Sopimuksen keskeiset muutokset

Yhdistys on toivonut yhteistyön teemojen rajaamista resurssiensa riittävyyden vuoksi. Jatkossa yhteistyön painopisteet sovitaan vuosittaisissa kumppanuuskeskusteluissa. Vuonna 2021 keskeinen teema on työllisyyden edistäminen. Lisäksi jatketaan yhteistyötä osallisuuden edistämiseksi sekä järjestöjen ja kaupungin yhteistyön kehittämiseksi.

Uudessa sopimuksessa on korostettu entisestään yhdistyksen roolia aktiivisena toimijana järjestöjen välisen ja järjestöjen ja kaupungin välisen yhteistyön edistämisessä ja yhteistyön alustana. Yhdistys viestii järjestöille kaupungin tavoitteista ja auttaa niitä kohdentamaan toimintaansa niiden edistämiseksi. Sopimuksessa on myös nostettu esiin aiempaa konkreettisemmin kuntalaisten osallisuuden edistäminen yhteisenä intressinä.

Vuodelle 2021 on sovittu painopisteeksi järjestöjen työllistämismahdollisuuksien parantaminen, mihin tarkoitukseen yhdistys saa erillisen 60.000 euron tuen. Tuen avulla palkataan työllisyysasiantuntija, tehdään suunnitelma työllistymistä edistävien toimenpiteiden järjestämisen helpottamiseksi yhdistyksissä, mallinnetaan uusia toimintatapoja erityisesti työllisyyden kuntakokeiluun liittyen ja kartoitetaan mahdollisuudet työllisyysasiantuntijan palkkaamiseen yhdistyksen palvelukseen pidemmäksi ajaksi.

Vuosittaista avustusta esitetään korotettavaksi 127.300 eurosta 130.000 euroon, mikä tarkoittaa 1,3 %:n korotusta. Tuki kohdistuu yhteisötalon vuokra- ja ylläpitokustannuksiin, millä mahdollistetaan edulliset tilat yhteisöjen käyttöön, mikä puolestaan parantaa niiden toimintaedellytyksiä.

Konsernipalvelut vastaa sopimuksen toimeenpanosta, ylläpidosta ja seurannasta sekä raportoi sopimuksen toteuttamisesta kaupunginhallitukselle vuosittain.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää

  • hyväksyä Porin kaupungin ja Satakunnan yhteisöt ry:n välisen kumppanuussopimuksen ehdotuksen mukaisesti ja valtuuttaa talous- ja hallintojohtajan allekirjoittamaan sopimuksen kaupungin puolesta;
  • myöntää yhdistykselle avustusta 130.000 euroa vuosille 2021-2024 sekä lisäksi 60.000 euroa vuodelle 2021 työllistämisen edistämiseksi yhdistyksissä; sekä
  • nimetä yhdistyksen hallituksen kokouksiin osallistuvaksi asiantuntijaksi hyvinvointikoordinaattori Sirpa Kynäslahden ja hänen varahenkilökseen strategiapäällikkö Tomi Lähteenmäen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Satakunnan yhteisöt ry, Sirpa Kynäslahti, Tomi Lähteenmäki, Pia Markkanen

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi