Kaupunginhallitus, kokous 26.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 565 Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi kuntalain ja varainsiirtoverolain 4 §:n muuttamisesta

PRIDno-2020-4896

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Valtiovarainministeriö pyytää kaupungin lausuntoa hallituksen esityksestä kuntalain ja varainsiirtoverolain 4 §:n muuttamisesta.

Kuntalakiin ehdotetaan muutoksia kunnan taloutta ja hallintoa sekä kuntien yhteistoimintaa koskeviin säännöksiin. Esityksen tavoitteena on parantaa kuntien riskienhallintaa ja -valvontaa sekä paikallisten olosuhteiden huomioon ottamista. Lisäksi esitys toteuttaa hallitusohjelman kirjauksia kuntien yhteistoiminnan tukemisesta sekä osallistumisen mahdollisuuksien edistämisestä.

Kuntalain talousarviota koskevaa sääntelyä ehdotetaan täsmennettäväksi taloussuunnitelman tasapainon osalta sekä alijäämän kattamisen osalta. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännöksiä alijäämän kattamiskaudesta kuntarakenteen muutoksissa.

Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevan kunnan arviointimenettelyä koskevaa sääntelyä ehdotetaan täsmennettäväksi siten, että laissa säädettäisiin tarkemmin toimenpideohjelman käsittelystä kunnassa sekä siihen liittyvästä raportointimenettelystä valtiovarainministeriölle. Lisäksi ehdotetaan, että ministeriön ratkaisu kuntarakennelaissa tarkoitetun erityisen selvityksen tarpeellisuudesta voitaisiin tietyin edellytyksin tehdä uutta arviointimenettelyä käynnistämättä.

Kunnan hallintoa koskevaan sääntelyyn ehdotetaan useita selkiyttäviä muutoksia. Aloiteoikeutta esitään laajennettavaksi ja johtajasopimusta koskevaa sääntelyä muutettavaksi johtajasopimuksen hyväksymisen osalta. Hallintosääntöä koskevaa sääntelyä täydennettäisiin sopimusten hallinnan ja tiedonhallinnan järjestämisen osalta. Sähköisen kokouksen edellytyksistä säädettäisiin tarkemmin. Kuntayhtymän toimielimien poliittisesta suhteellisuudesta voitaisiin vastaisuudessa sopia perussopimuksessa. Lisäksi kuntalakiin lisättäisiin säännökset kuntayhtymien yhdistymisestä ja kuntayhtymän jakautumisesta.

Varainsiirtoverolakia esitetään muutettavaksi siten, että veroa ei olisi suoritettava siirrettäessä kiinteistö tai arvopapereita vastaanottavaan kuntayhtymään kuntayhtymien yhdistyessä tai kuntayhtymän jakautuessa eikä siirrettäessä kiinteistö kuntarakennelain tarkoittamissa tapauksissa. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan keväällä 2021.

Talous- ja hallintojohtaja sekä rahoitusjohtaja ovat antaneen lausunnon. Kaupunginlakimies yhtyy talous- ja hallintojohtajan lausuntoon.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa lausuntonaan valtiovarainministeriölle hallituksen esityksestä kuntalain ja varainsiirtoverolain muuttamiseksi talous- ja hallintojohtajan sekä rahoitusjohtajan yhdistetyt lausunnot.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Krista Kiuru poistui klo klo 13.48-13.49.

Tiedoksi

Valtiovarainministeriö/lausuntopalvelu.fi/30.10.2020

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.