Kaupunginhallitus, kokous 26.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 557 Porin kaupungin henkilöstösuunnitelma 2021-2024

PRIDno-2020-3411

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Heidi Suominen, heidi.suominen@pori.fi

Perustelut

Porin kaupungin talousarvion laadintaohjeet sisältävät ohjeistuksen henkilöstö- ja koulutussuunnitelmien laadinnasta. Henkilöstö- ja koulutussuunnitteluprosessi on integroitu osaksi talousarvioprosessia ja talousarvion valmistelutyön yhteyteen, jotta mahdolliset henkilöstörakenteen ja –määrän muutokset voidaan ottaa talousarviossa huomioon tehokkaasti. Muuttuva toimintaympäristö ja tehokkuuden sekä tuloksellisuuden vaatimukset edellyttävät toimialarajat ylittävää henkilöstösuunnittelua ja jatkuvaa tulevaisuuden osaamistarpeiden tarkastelua. Toimialojen tulee huomioida talousarvion sekä henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laadinnan tavoitteet ja reunaehdot omien esitystensä valmistelussa. Toimialat tekevät henkilöstösuunnitelman vuosille 2021-2024 sekä koulutussuunnitelman vuodelle 2021.

Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007) edellyttää henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimista vuosittain yhteistoimintamenettelyssä henkilöstön kanssa. Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on tuottaa vaadittavat palvelut laadukkaasti siten, että tehtävässä on oikeanlainen osaaja oikealla paikalla oikeaa työtä tekemässä. Huolellinen henkilöstösuunnittelu on avain kestävään ja kustannustehokkaaseen toimintaan ja se toimii myös välineenä talousarvion laadinnassa. Henkilöstösuunnitelmaan liittyy kiinteästi koulutussuunnitelma. Koulutussuunnittelulla edistetään henkilöstön osaamisen kehittämistä, varautumista muutoksiin, tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä ohjataan osaamisen kehittämistä myös vähemmän koulutusta saaneille. 

1.9.2020 voimaan tulevan hallintosäännön mukaan Elinvoima-​ ja ympäristötoimiala jakautuu kasvupalvelut ja kaupunkisuunnittelu-​,​ ICT-​,​ matkailu ja markkinointi-​,​ rakennusvalvonta-​,​ ympäristö-​ ja terveysvalvonta-​,​ eläinlääkintä-​,​ sekä suunnittelu-​ ja kehittämisyksiköihin. Elinvoima- ja ympäristötoimialalla on laadittu henkilöstösuunnitelma vuosille 2021-2024 sekä koulutussuunnitelmat vuodelle 2021 yksiköittäin (liitteenä). Ne on käsitelty elinvoima- ja ympäristötoimialan yhteistyötoimikunnan kokouksessa 18.9.2020.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunta päättää osaltaan hyväksyä henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat toimeenpantavaksi toimialalla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Anne Peltomaa, johdon assistentti, anne.peltomaa@pori.fi

Perustelut

Porin Veden henkilöstö- ja koulutussuunnitelma on laadittu annetun ohjeen mukaan.

Henkilöstömäärän ennakoidaan edelleen vähenevän. Henkilötyövuosia toteutuu tänä vuonna 58,5 ja vuonna 2021 56.

Suunnitelmassa on huomioitu tiedossa olevat vanhuuseläkkeelle siirtymiset ja hyvin varovainen muista syistä pois lähtevistä.

Pois lähtevien tilalle ei automaattisesti oteta uutta samaan tehtävään, vaan kussakin tapauksessa harkitaan, voidaanko paikka jättää täyttämättä muuttamalla työjärjestelyjä, tai jos uuden valintaan päädytään, millä toimenkuvalla se tehdään. Toimintoja kehitetään näin jatkuvasti tapahtuvien henkilöstömuutosten mukaan.

Määräaikaisten ja sijaisten käyttö rajoitetaan aivan minimiin ja välttämättömimpään.

Oppisopimusjärjestelmää hyödynnetään soveltuvin osin rekrytoinnin apuna.

Henkilöstön ikärakenteesta johtuen uusia osaajia tarvitaan vesihuollossa entistä enemmän, vaikka henkilöstön kokonaismäärä ei lisäännykään. Töiden vaatimus lisääntyy ja henkilöstöltä edellytetään uusiutumista ja uutta osaamista. Rekrytoinnin kehittäminen ja onnistuminen on erittäin tärkeätä. Porin Veden houkuttelevuutta työpaikkana nuorten silmissä tulee lisätä. Kilpailu osaajista tulee kiristymään.  

Ehdotus

Esittelijä

Ilkka Mikkola, johtaja, Porin Vesi, ilkka.mikkola@pori.fi

Johtokunta hyväksyy Porin Veden henkilöstö- ja koulutussuunnitelman.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Perustelut

Tarkastustoimen henkilöstösuunnitelma 2021-2024 ja koulutussuunnitelma 2021

Osana vuoden 2021 talousarvion laadintaa toimialojen tulee laatia henkilöstösuunnitelma vuosille 2021-2024 sekä henkilöstön koulutussuunnitelma vuodelle 2021. Ehdotukset tarkastustoimen henkilöstösuunnitelmaksi vuosille 2021-2024 sekä koulutussuunnitelmaksi vuodelle 2021 ovat esityslistan liitteinä.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat on käsitelty tarkastustoimen työpaikkakokouksessa 24.8.2020.

Liitteet         Tarkastustoimen henkilöstösuunnitelma 2021-2024

                     Tarkastustoimen koulutussuunnitelma 2021

Ehdotus

Esittelijä

Niko Poskiparta, tarkastusjohtaja, niko.poskiparta@pori.fi

Tarkastuslautakunta päättää:

  1. hyväksyä tarkastustoimiston henkilöstösuunnitelman 2021-2024 liitteen mukaisesti
  2. hyväksyä esityksen tarkastustoimen koulutussuunnitelmaksi 2021 ja antaa tarkastusjohtajalle oikeuden muuttaa sitä tarvittaessa
  3. tarkastaa pöytäkirjan tämän asian kohdalta välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

Johanna Jokelainen, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö, johanna.jokelainen@pori.fi

Perustelut

Talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2021-2023 laadintaohjeiden mukaisesti talousarvio-, henkilöstö- ja koulutussuunnitteluprosessin ohjauksen tavoitteena on aikaansaada kestävä, organisaation strategisiin tavoitteisiin pohjautuva talousarvio, joka huomioi mahdolliset tulevat toiminnan ja toimintaympäristön muutokset ja varmistaa organisaation ketteryyden. Henkilöstö- ja koulutussuunnitteluprosessi on integroitu osaksi talousarvioprosessia ja talousarvion valmistelutyön yhteyteen, jotta mahdolliset henkilöstörakenteen ja –määrän muutokset voidaan ottaa talousarviossa huomioon aikaisempaa tehokkaammin. Muuttuva toimintaympäristö, talouden reunaehdot ja tehokkuuden sekä tuloksellisuuden vaatimukset edellyttävät toimialarajat ylittävää henkilöstösuunnittelua ja jatkuvaa tulevaisuuden osaamistarpeiden tarkastelua. Toimialojen tulee huomioida talousarvion sekä henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laadinnan tavoitteet ja reunaehdot omien esitystensä valmistelussa.

Kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen talousarvion laadintaa ohjaavasta sitovasta kehyksestä 28.4.2020. Henkilöstö- ja koulutussuunnittelu tehdään annetun kehyksen puitteissa aikataulun mukaisesti.

Toimialat tekevät taloussuunnitelman vuosille 2020-2022 ja henkilöstösuunnitelman vuosille 2021-2024 sekä koulutussuunnitelman vuodelle 2021.

Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007) edellyttää henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimista. Lain mukaan kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain henkilöstö- ja koulutussuunnitelma. Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on tuottaa vaadittavat palvelut laadukkaasti siten, että tehtävässä on oikeanlainen osaaja oikealla paikalla oikeaa työtä tekemässä. Huolellinen henkilöstösuunnittelu on avain kestävään ja kustannustehokkaaseen toimintaan ja se toimii myös välineenä talousarvion laadinnassa.

Henkilöstösuunnitelmaan liittyy kiinteästi koulutussuunnitelma. Koulutussuunnittelulla edistetään henkilöstön osaamisen kehittämistä, varautumista muutoksiin, tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä ohjataan osaamisen kehittämistä myös vähemmän koulutusta saaneille.

Sivistystoimialan henkilöstösuunnitelma 2021-2024 ja koulutussuunnitelma 2021 on laadittu annettujen ohjeiden mukaisesti. Suunnitelma on käsitelty sivistystoimialan yhteistyötoimikunnassa 16.9.2020. Laaditut suunnitelmat ovat esityslistan liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy sivistystoimialan henkilöstösuunnitelman 2021-2024 ja koulutussuunnitelman 2021.

Päätös

Esittelijä poisti asian listalta.

Valmistelija

Markku Koppelomäki, yksikön päällikkö, infrayksikkö, markku.koppelomaki@pori.fi
Mikko Viitala, yksikön päällikkö, tilayksikkö, mikko.viitala@pori.fi
Mika Painilainen, hallintopäällikkö, tekninen toimiala, mika.painilainen@pori.fi

Perustelut

Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007) edellyttää henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimista. Lain mukaan kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä 
vuosittain henkilöstö- ja koulutussuunnitelma. Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on tuottaa vaadittavat palvelut laadukkaasti siten, että tehtävässä on oikeanlainen osaaja oikealla paikalla oikeaa 
työtä tekemässä. Huolellinen henkilöstösuunnittelu on avain kestävään ja kustannustehokkaaseen toimintaan ja se toimii myös välineenä talousarvion laadinnassa. 

Henkilöstösuunnitelmaan liittyy kiinteästi koulutussuunnitelma. Koulutussuunnittelulla edistetään henkilöstön osaamisen kehittämistä, varautumista muutoksiin, tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä 
ohjataan osaamisen kehittämistä myös vähemmän koulutusta saaneille. Koulutussuunnitelman laadinnan merkitys korostuu myös taloudellisesta näkökulmasta (mm. laki taloudellisesti tuetusta 
ammatillisen osaamisen kehittämisestä 1136/2013). HR-yksikkö hakee vuosittain tammikuussa työllisyysrahastosta edellisen vuoden koulutusten toteuman perusteella koulutuskorvausta. 

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat on käsitelty teknisen toimialan yhteistyötoimikunnassa 1.9.2020.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Valmistelija

Katri Siiri-Valovirta, yksikön päällikkö, yhteiset palvelut -yksikkö, katri.siiri-valovirta@porinperusturva.fi
Anne-Marie Korsgrund-Rauvola, anne-marie.korsgrund-rauvola@porinperusturva.fi

Perustelut

Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007) edellyttää henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimista. Lain mukaan kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain henkilöstö- ja koulutussuunnitelma. Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on tuottaa vaadittavat palvelut laadukkaasti siten, että tehtävässä on oikeanlainen osaaja oikealla paikalla oikeaa työtä tekemässä. 

Henkilöstösuunnitelmaan liittyy kiinteästi koulutussuunnitelma. Koulutussuunnittelulla edistetään henkilöstön osaamisen kehittämistä, varautumista muutoksiin, tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä ohjataan osaamisen kehittämistä myös vähemmän koulutusta saaneille.

Talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2021-2023 laadintaohjeiden mukaisesti talousarvio-, henkilöstö- ja koulutussuunnitteluprosessin ohjauksen tavoitteena on aikaansaada kestävä, organisaation strategisiin tavoitteisiin pohjautuva talousarvio, joka huomioi mahdolliset tulevat toiminnan ja toimintaympäristön muutokset ja varmistaa organisaation ketteryyden. Henkilöstö- ja koulutussuunnitteluprosessi on osa talousarvioprosessia ja talousarvion valmistelutyötä, jotta mahdolliset henkilöstörakenteen ja –määrän muutokset voidaan ottaa talousarviossa huomioon aikaisempaa tehokkaammin. Muuttuva toimintaympäristö, talouden reunaehdot ja tehokkuuden sekä tuloksellisuuden vaatimukset edellyttävät toimialarajat ylittävää henkilöstösuunnittelua ja jatkuvaa tulevaisuuden osaamistarpeiden tarkastelua. Toimialojen tulee huomioida talousarvion sekä henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laadinnan tavoitteet ja reunaehdot omien esitystensä valmistelussa.

Perusturvan henkilöstösuunnitelma 2021-2024 ja koulutussuunnitelma 2021 on laadittu annettujen ohjeiden mukaisesti. Henkilöstösuunnitelma ja koulutussuunnitelma ovat esityslistan liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

Sanna Mustajoki-Kunnas, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki-kunnas@porinperusturva.fi

Perusturvalautakunta hyväksyy Henkilöstösuunnitelman vuosille 2021-2024 ja koulussuunnitelman vuodelle 2021.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.

Perustelut

Talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2021-2023 laadintaohjeiden mukaisesti talousarvio-, henkilöstö- ja koulutussuunnitteluprosessin ohjauksen tavoitteena on aikaansaada kestävä, organisaation strategisiin tavoitteisiin pohjautuva talousarvio, joka huomioi mahdolliset tulevat toiminnan ja toimintaympäristön muutokset ja varmistaa organisaation ketteryyden. Henkilöstö- ja koulutussuunnitteluprosessi on integroitu osaksi talousarvioprosessia ja talousarvion valmistelutyön yhteyteen, jotta mahdolliset henkilöstörakenteen ja –määrän muutokset voidaan ottaa talousarviossa huomioon aikaisempaa tehokkaammin. Muuttuva toimintaympäristö, talouden reunaehdot ja tehokkuuden sekä tuloksellisuuden vaatimukset edellyttävät toimialarajat ylittävää henkilöstösuunnittelua ja jatkuvaa tulevaisuuden osaamistarpeiden tarkastelua. Toimialojen tulee huomioida talousarvion sekä henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laadinnan tavoitteet ja reunaehdot omien esitystensä valmistelussa.

Kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen talousarvion laadintaa ohjaavasta sitovasta kehyksestä 28.4.2020. Henkilöstö- ja koulutussuunnittelu tehdään annetun kehyksen puitteissa aikataulun mukaisesti.

Toimialat tekevät taloussuunnitelman vuosille 2020-2022 ja henkilöstösuunnitelman vuosille 2021-2024 sekä koulutussuunnitelman vuodelle 2021.

Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007) edellyttää henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimista. Lain mukaan kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain henkilöstö- ja koulutussuunnitelma. Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on tuottaa vaadittavat palvelut laadukkaasti siten, että tehtävässä on oikeanlainen osaaja oikealla paikalla oikeaa työtä tekemässä. Huolellinen henkilöstösuunnittelu on avain kestävään ja kustannustehokkaaseen toimintaan ja se toimii myös välineenä talousarvion laadinnassa.

Henkilöstösuunnitelmaan liittyy kiinteästi koulutussuunnitelma. Koulutussuunnittelulla edistetään henkilöstön osaamisen kehittämistä, varautumista muutoksiin, tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä ohjataan osaamisen kehittämistä myös vähemmän koulutusta saaneille.

Sivistystoimialan henkilöstösuunnitelma 2021-2024 ja koulutussuunnitelma 2021 on laadittu annettujen ohjeiden mukaisesti. Suunnitelma on käsitelty sivistystoimialan yhteistyötoimikunnassa 16.9.2020. Laaditut suunnitelmat ovat esityslistan liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy sivistystoimialan henkilöstösuunnitelman 2021-2024 ja koulutussuunnitelman 2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Tuija Levo, talouspäällikkö, tuija.levo@pori.fi

Perustelut

Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007) edellyttää henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimista. Lain mukaan kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä 
vuosittain henkilöstö- ja koulutussuunnitelma. Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on tuottaa vaadittavat palvelut laadukkaasti siten, että tehtävässä on oikeanlainen osaaja oikealla paikalla oikeaa 
työtä tekemässä. Huolellinen henkilöstösuunnittelu on avain kestävään ja kustannustehokkaaseen toimintaan ja se toimii myös välineenä talousarvion laadinnassa. 

Henkilöstösuunnitelmaan liittyy kiinteästi koulutussuunnitelma. Koulutussuunnittelulla edistetään henkilöstön osaamisen kehittämistä, varautumista muutoksiin, tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä 
ohjataan osaamisen kehittämistä myös vähemmän koulutusta saaneille. Koulutussuunnitelman laadinnan merkitys korostuu myös taloudellisesta näkökulmasta (mm. laki taloudellisesti tuetusta 
ammatillisen osaamisen kehittämisestä 1136/2013). HR-yksikkö hakee vuosittain tammikuussa työllisyysrahastosta edellisen vuoden koulutusten toteuman perusteella koulutuskorvausta. 

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat on käsitelty Palveluliikelaitoksen yhteistyötoimikunnassa 28.9.2020.

Ehdotus

Esittelijä

Marjukka Palin, marjukka.palin@pori.fi

Johtokunta päättää hyväksyä Palveluliikelaitoksen henkilöstösuunnitelman 2021 - 2024 ja koulutussuunnitelman 2021.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Timo Jauhiainen, henkilöstöjohtaja, timo.jauhiainen@pori.fi

Perustelut

Henkilöstö- ja koulutussuunnittelu on integroitu osaksi talousarvioprosessia, jotta mahdolliset henkilöstörakenteen ja –määrän sekä osaamisvaateiden muutokset voidaan ottaa talousarviossa huomioon. Muuttuva toimintaympäristö ja tehokkuuden sekä tuloksellisuuden vaatimukset edellyttävät huolellista toimialojen sisäistä ja toimialarajat ylittävää henkilöstösuunnittelua.

Kaupungin henkilöstösuunnitelmassa on esitetty henkilöstösuunnitteluun liittyviä periaatteita, henkilöstön määrän ja rakenteen nykytilanne sekä arvio henkilöstömäärän ja -rakenteen kehittymisestä. Henkilöstösuunnitelma kokonaisuutena sisältää sekä toimiala- ja liikelaitoskohtaiset henkilöstösuunnitelmat että kaupunkitasoisen henkilöstösuunnitelman.

Kaupunginhallitus on keväällä päättänyt kaikkia toimialoja koskevasta rekrytointikiellosta ja tämän lisäksi alle vuoden mittaisten määräaikaisten sijaisten käytön rajoituksista. Menettelyllä tavoitellaan 250 henkilötyövuoden vähentämistä luonnollista poistumaa hyväksi käyttäen vuoden aikana.

Mikäli tämä tavoite ei ole toteutunut 31.5.2021 mennessä, kaupunki käynnistää yhteistoimintamenettelyn, jonka tarkoituksena on ko. vähentämistavoitteen toteuttaminen työsopimuslain 7 luvun 3 §:n ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 37 §:n mukaisilla perusteilla.

Tämän jälkeen samalla tavalla jatketaan ainakin seuraavat kaksi vuotta eli yhteensä tavoitteena on vähentää 750 työntekijää.

Toimialat ja laitokset ovat valmistelleet henkilöstösuunnitelmansa tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Nykyisiin esityksiin ja toiminnan rakenteeseen perustuvassa suunnitelmassa tavoite näyttää toteutuvan ensimmäisen vuoden osalta. Seuraavien vuosien osalta tavoitetta ei pystytä suunnitelmiin konkreettisina suunnitelmina ja lukuina kirjaamaan, koska henkilötyövuosien vähennystavoitteen saavuttaminen edellyttää merkittäviä rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia sekä niitä koskevia päätöksiä.

Suurena toimialana perusturvan henkilöstömäärän kehitys ohjaa kaupunkitason kehitystä. Suunnitelman ensimmäisenä vuonna myös perusturvan suunnitelma osoittaa henkilöstömäärän laskua, mutta sen jälkeen määrä kääntyy jälleen nousuun. Muilla toimialoilla henkilöstön määrä laskee koko suunnittelukauden ajan. Kaupunkitasolla tämä tarkoittaa 237 henkilötyövuoden vähennystä 2020–2021, mutta sen jälkeen perusturvan kasvu kompensoi muiden toimialojen henkilötyövuosien vähenemisen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuun on tarkoitus siirtyä sote-maakunnille 1.1.2023. Tätä ei ole otettu huomioon henkilöstösuunnitelmissa.

Liitteenä on Porin kaupungin henkilöstösuunnitelmaluonnos 2021–2024.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus vahvistaa henkilöstösuunnitelman vuodeksi 2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Petri Huru saapui kokoukseen klo 13.16.
Ismo Läntinen poistui kokouksesta klo 13.16.

Tiedoksi

HR-yksikkö, Perusturva, Tekninen toimiala, Sivistystoimiala, Elinvoima- ja ympäristötoimiala, Palveluliikelaitos, Porin Vesi, Pelastuslaitos, Tuomas Hatanpää

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja tai viranhaltijapäätös siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksen tehneelle toimielimelle tai viranhaltijapäätöksen osalta toimielimelle, jonka alaisuudessa viranhaltija toimii. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi