Kaupunginhallitus, kokous 26.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 559 Satakuntaliiton vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2021-2023 taloussuunnitelma

PRIDno-2020-5130

Valmistelija

  • Tomi Lähteenmäki, strategiapäällikkö, tomi.lahteenmaki@pori.fi

Perustelut

Satakunnan maakuntahallitus on 14.9.2020 kokouksessaan hyväksynyt luonnoksen Satakuntaliiton vuoden 2021 talousarvioksi ja vuosien 2021-2023 taloussuunnitelmaksi, josta pyydetään Satakuntaliiton perussopimuksen 24 §:n mukaisesti jäsenkuntien lausunto.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa liitteenä olevasta luonnoksesta Satakuntaliiton vuoden 2021 talousarvioksi ja vuosien 2021-2023 taloussuunnitelmaksi seuraavan lausunnon:

Porin kaupunki katsoo, että Satakunnan tärkeimmät toiminnalliset painopisteet ovat edelleen edunvalvonnan tehostaminen sekä alueen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) sekä niihin liittyvän infrastruktuurin vahvistaminen. Maakunnan keskuskaupungin ja Satakuntaliiton yhteistyö on osoittautunut erittäin sujuvaksi  erityisesti edunvalvonnassa ja sote-uudistuksen valmistelussa.

Porin kaupungin näkökulmasta edunvalvonnan painopisteet vt 8:n, vt 2:n ja Pori-Tampere -yhteyden kehittämiseksi ovat edelleen perusteltuja. Raideliikenteen osalta tärkeintä on edelleen kehittää nopeaa ja sujuvaa yhteyttä Tampereelle. Kaikki sellaiset investoinnit, kehittämistoimenpiteet ja uudet avaukset ovat perusteltuja, jotka lyhentävät aikaetäisyyteen liittyvää saavutettavuutta Porin ja Tampereen ja sitä kautta myös Porin ja Helsingin välillä.

Länsi-Suomen maakuntien yhteinen liikennestrategia ja yhteinen edunvalvonta keskeisissä hankkeissa, kuten vt 8:n kehittämisessä, edesauttaa näiden Satakunnalle tärkeimpien liikennehankkeiden toteutumista.

Rakennerahastoihin liittyen EAKR:n hankkeiden päätökset ja hallinnointi pitäisi tehdä Satakuntaliitossa Pirkanmaan liiton sijaan.

Osaavan työvoiman saanti on tärkeä painopiste. Satakunnan väestökehityksen valossa on erittäin tärkeää edistää kansainvälisyyttä ja muita mahdollisia toimenpiteitä työperäisen maahanmuuton lisäämiseksi ja siihen liittyvien lupaprosessien nopeuttamiseksi sekä kansainvälisen yhteistyön laajentamiseksi eri koulutusasteille.

Päätös

Esittelijä poisti asian listalta.

Esteellisyys

  • Juha Vasama

Kokouskäsittely

Juha Vasama (yhteisöjäävi, Satakuntaliitto, maakuntavaltuuston puheenjohtaja) poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Krista Kiuru poistui kokouksesta klo  13.18-13.22.

Tiedoksi

Satakuntaliitto (kirjaamo@satakunta.fi) perjantaihin 30.10.2020 mennessä.

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.