Kaupunginhallitus, kokous 26.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 211 Länsi-Suomen Voima Oy:n yhtiökokous

PRIDno-2019-2155

Valmistelija

  • Jenni Jakovaara, jenni.jakovaara@pori.fi

Perustelut

Länsi-Suomen Voima Oy:n (omistusyhtiö) yhtiökokous pidetään 3.5.2019 klo 12.00 UPM-Kymmene Oyj:n toimitiloissa, osoitteessa Alvar Aallonkatu 1, Helsinki.

Asialistalla ovat mm. vuoden 2018 tilinpäätöksen vahvistaminen, voitonjaosta päättäminen, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten valitseminen sekä tilintarkastajavalinta.

Porin kaupungin edustajana yhtiön hallituksen varsinaisena jäsenenä on toiminut Matti Rintanen varajäsenenään Jouni Lampinen. Yhtiön tilintarkastajana on toiminut PricewaterhouseCoopers Oy. Tilintarkastuskertomukseen sisältyvä lausunto on vakiomuotoinen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää evästää kaupungin edustajan Länsi-Suomen Voima Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 3.5.2019, että tilinpäätös voidaan vahvistaa ja vastuuvapaus myöntää vastuuvelvollisille. Lisäksi kaupunginhallitus päättää ohjeenaan yhtiökokousedustajalleen todeta, että yhtiön hallitukseen nimetään Porin kaupungin edustajaksi Matti Rintanen ja hänen varajäseneksi Jouni Lampinen sekä antaa kokousedustajalle muut ohjeensa.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.


Kaupunginhallitus päätti jatkaa esityslistan käsittelyä asiakohdasta 207 "Pietniemen 29. kaupunginosan korttelin 64 (osa) asemakaavan muutos 609 1706 sekä tonttijako 3864".

Esteellisyys

  • Diana Bergroth-Lampinen, Jouni Lampinen

Kokouskäsittely

Diana Bergroth-Lampinen (intressijäävi) poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn ja päätökenteon ajaksi. Puheenjohtajana asiakohdan ajan toimi Anne Liinamaa.


Bergroth-Lampisen sijaan kokoukseen saapui Sinikka Alenius.


Jouni Lampinen (intressijäävi) poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Tiedoksi

Kokousedustaja

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.