Kaupunginhallitus, kokous 26.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 207 Pietniemi 29. kaupunginosan korttelin 64 (osa) asemakaavan muutos 609 1706 sekä tonttijako 3864

PRIDno-2019-174

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tea Bogdanoff, tea.bogdanoff@pori.fi

Perustelut

Kaupunkisuunnittelun kirje 25.1.2019 KA-2

Suunnittelualue sijoittuu n. 5,6 km päähän keskustasta länteen Pietniemen 29. kaupunginosaan, Pensasmäentien varrelle aivan Pietniementien läheisyyteen. Asemakaavan muutos on tullut vireille 29.8.2018 [peitetty] aloitteesta. Vireilletuloa koskeva viranhaltijapäätös on VP§ 19/2018, PRIDno-2019-174. 

Suunnittelualueen kiinteistö 609-429-1-125 (Terveystalo) on kaavamuutoksen hakijan omistuksessa. Suunnittelualueen pinta-ala on n. 2280 m².

Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa kiinteistön käyttötarkoitusta, joka mahdollistaa rakennuksen muuttamisen asumiskäyttöön. Samalla päivitetään asemakaavamääräykset ja –merkinnät.

Suunnittelualue on julkisten lähipalvelurakennusten korttelialuetta (YL), jossa on viimeksi toiminut Pietniemen päiväkoti. Päiväkotitoiminnan loputtua kiinteistö on myyty yksityiseen käyttöön.  Kaavamuutoksen tarkoituksena on muuttaa suunnittelualue erillispientalojen korttelialueeksi (AO), jonka tavoite on mahdollistaa entisen päiväkotirakennuksen muuttamisen asuinkäyttöön. 14.6.2017 tehty kauppakirja edellyttää kaavamuutosta.

Kaavamuutoksessa tontin pinta-ala on 2280 m² ja tehokkuusluku on e=0.30, joka tarkoittaa rakennusoikeutta 684 k-m². Rakennusoikeus säilyy ennallaan. Suurin sallittu kerrosluku on Iu2/3. Kerroslukua on laskettu, jotta mahdollinen lisärakentaminen soveltuu paremmin lähialueen muuhun rakennuskorkeuteen. Tarkoituksena on turvata alueen omaleimaisen luonteen ja historiallisten arvojen säilymisedellytyksiä.

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos ovat olleet nähtävillä 30.8.-12.9.2018. Suunnitelman nähtävilläolosta tiedotettiin kuulutuksella ja kaupungin verkkosivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavaluonnos on postitettu osallisille.

Vireilletulon ja luonnoksen nähtävilläolon aikana ei saatu yhtään mielipidettä. Lausuntoja saatiin yhteensä 4 kpl: Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Satakuntaliitolta Pori Energia Sähköverkot Oy:ltä ja Pori Energia Oy Energiayksiköltä. Lausunnonantajilla ei ollut kaavaluonnoksesta huomautettavaa.

Asemakaavaluonnoksen viranomaislausunnot ovat nähtävissä asiakirjoissa.

Asiakirjoihin sisältyy asemakaavakartta, -selostus ja tonttijako.

Luettelo asianosaisista on nähtävissä asiakirjoissa.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää asettaa Pietniemi 29. kaupunginosan korttelin 64 (osa) asemakaavan muutoksen 609 1706 sekä tonttijaon 8364, nähtäväksi 14 päivän ajaksi ja pyytää siitä tekniseltä lautakunnalta, ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnalta, Satakunnan pelastuslaitokselta, Satakunnan Museolta ja Porin Vedeltä lausunnot, minkä jälkeen asia tuodaan kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Kaavamuutoksen anojalta [peitetty] peritään kaavan laatimis- ja käsittelykuluja 1600 euroa, joista luonnosvaiheessa on laskutettu 800 euroa. Tonttijaosta ei peritä kuluja, sen ollessa ensimmäinen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Tea Bogdanoff, tea.bogdanoff@pori.fi

Perustelut

Kaupunkisuunnittelun kirje 2.4.2019 KA-23

Asemakaavaehdotus on ollut nähtävänä  14.2.-27.2.2019eikä siitä jätetty yhtään muistutusta. Kaavaehdotuksesta saatiin kaikki pyydetyt lausunnot, jotka pyydettiin tekniseltä lautakunnalta, ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnalta, Satakunnan pelastuslaitokselta, Porin Vedeltä ja Satakunnan Museolta. Lausunnonantajilla ei ollut kaavaehdotuksesta huomautettavaa. Asemakaavaehdotuksen kaikki viranomaislausunnot ovat nähtävissä asiakirjoissa.

Asemakaavaselostusta on tarkistettu 29.3.2019 täydentämällä lausunnot kohtaan 4.3.4 viranomaisyhteistyö sekä lisäämällä kaavakarttaan käsittelypäivämäärät.

Tämän asemakaavan alueella tonttijako laaditaan sitovana ja se sisältyy asemakaavaan.

Luettelo asianosaisista on nähtävissä asiakirjoissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä Pietniemi 29. kaupunginosan korttelin 64 (osa) asemakaavan muutoksen 609 1706, päivätty 15.1.2019 sekä tonttijaon 8364.

Kaavamuutoksen anojalta [peitetty] peritään kaavan laatimis- ja käsittelykuluja 1600 euroa, joista luonnosvaiheessa on laskutettu 800 euroa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupungingeodeetti, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Vaasan maanmittauslaitos, Satakuntaliitto, Kaupunkisuunnittelu, [peitetty]

Muutoksenhaku

Valitusoikeus ja valitusperuste

Päätökseen haetaan muutosta kirjallisella valituksella Turun hallinto-oikeudelta. Päätökseen on oikeutettu valittamalla hakemaan muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen. Varsinais-Suomen elinkeino‑, liikenne‑ ja ympäristökeskuksella ja muulla viranomaisella on toimialaansa kuuluvissa asioissa valitusoikeus. Rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä toimialaansa kuuluvissa asioissa toimialueellaan on myös valitusoikeus. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, kaupunginhallitus on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Päätöksen tiedoksianto ja valitusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Kaavan hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen tietoon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Valituskirjelmän sisältö

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Turun hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava:

1) päätös, johon haetaan muutosta,
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
3) perusteet, jolla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet

Valituskirjelmään on liitettävä:

1) päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä,
2) todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä
3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.

Valituksen perille toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Turun hallinto-oikeuden kirjaamoon, osoitteeseen:

PL 32                                  
20101 TURKU                     

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2-4
Vaihde: 029 56 42400
Kirjaamo: 029 56 42410
Faksi: 029 56 42414
Sähköposti: turku.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet