Kaupunginhallitus, kokous 26.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 212 Sarastia Oy:n ylimääräinen yhtiökokous

PRIDno-2019-2051

Valmistelija

  • Jenni Jakovaara, jenni.jakovaara@pori.fi

Perustelut

Sarastia Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 7.5.2019 klo 13.00 Kuntatalolla Helsingissä. Sarastia Oy aloittaa toimintansa 1.5.2019, kun KuntaPro Oy ja Kunnan Taitoa Oy sulautuvat. Kokouksen esityslistalla on mm. valtuuttaa hallitus päättämään suunnatuista osakeanneista, yhtiön osakkeen merkintähinnasta päättäminen, siirtymäkauden hallituksen sekä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta, nimitysvaliokunnan jäsenten vahvistaminen sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta sekä hallituksen ja nimitysvaliokunnan palkkioista päättäminen.

Sulautumisen yhteydessä uusitaan myös yhtiön osakassopimus. Uuden osakassopimuksen mukaan yhtiössä toimii jatkossa neuvottelukunta, jolla on oikeus vaikuttaa yhtiön tärkeisiin päätöksiin ja strategisiin tavoitteisiin. Neuvottelukunnan tarkoituksena on valmistella hallitukselle ehdotuksia yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista. Neuvottelukunnan kokouksiin kutsutaan kaikki osakkeenomistajat ja se kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Jokaisella kokoukseen osallistuvalla osakkeenomistajalla on yksi ääni riippumatta osakeomistuksen suuruudesta. Tällä tavoin turvataan myös pienten osakkeenomistajien vaikutusmahdollisuudet. Lisäksi osakassopimuksen mukaan yhtiössä toimii myös nimitysvaliokunta, vastaavalla tavalla kuin on aikaisemmin toiminut KuntaPro Oy:ssä. Mikäli yhtiöön tulee uusi osakkeenomistaja, tulee tämän liittyä myös osakassopimukseen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää antaa evästyksensä kaupungin edustajalle Sarastia Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 7.5.2019. Lisäksi kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan Sarastia Oy:n osakassopimuksen sekä valtuuttaa omistajaohjausyksikön päällikön Jouni Lampisen allekirjoittamaan osakassopimuksen Porin kaupungin puolesta sekä tarvittaessa tekemään siihen pieniä teknisiä muutoksia.

Pöytäkirja tämän asian osalta päätetään tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kokousedustaja

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi