Kaupunginhallitus, kokous 26.4.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 205 Siltapuistokadun kiertoliittymän parantaminen/otto-oikeuden käyttäminen teknisen lautakunnan päätökseen

PRIDno-2019-1125

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Harri Juhola, rakennuspäällikkö, harri.juhola@pori.fi

Perustelut

Teknisen toimialan Infrajohtamisen toimintayksikkö on kilpailuttanut Siltapuiston kiertoliittymän rakennusurakan. Ilmoitus on julkaistu Hilmassa ja hankintapalveluiden sivuilla. Siltapuistokadun kiertoliittymän rakentamisella tavoitellaan liittymän käytettävyyden parantamista raskas- ja erikoiskuljetuksille ja muulle liikenteelle.

Tarjouksia saatiin kolme, jotka tarjoukset ovat pyynnön mukaisia ja vertailukelpoisia. Halvimman tarjouksen jätti Maanrakennus Mäenpää Oy, jonka kanssa on käyty 25.3.2019 urakan selonottoneuvottelu, jossa on todettu tarjous pyynnön mukaiseksi ja hyväksyttäväksi. Urakoitsijan valintaperusteeksi on ilmoitettu  hinta, joten halvimman tarjoajan tarjous tulee hyväksyä.

Hanke rahoitetaan Investointiohjelman ja työohjelman kohdasta liikennejärjestelyt. jossa hankkeelle 14130318 on varattu 460 000 €. Loppu 90 000 € tarvittavasta kokonaisrahoituksesta (550 000 € sisältäen suunnittelun ja rakennuttamisen)  katetaan Investointiohjelman kohdasta Jokikeskus 14131304. Määrärahaylitys johtuu pääasiassa työnaikaisista tilapäisistä liikennejärjestelyistä. Liikenne ohjataan kokonaisuudessaan työmaan ohi kiertoteille.

Ehdotus

Esittelijä

Marko Kilpeläinen, toimialajohtaja, tekninen toimiala, marko.kilpelainen@pori.fi

Tekninen lautakunta päättää siirtää investoinnilta 14131304 Jokikeskus 90 000 € kohteelle 14130318. Lisäksi Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Maanrakennus Mäenpää Oy:n tarjouksen.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti, äänin 7-5, että Siltapuistonkadun kiertoliittymän parannustyö tehdään omana työnä.

Eriävä mielipide

                                                                                                                                                                                                             

Minna Haavisto
Päätös saattaa olla hankintalain vastainen

 

Aila Haikkonen
Päätös saattaa olla hankintalain vastainen.

 

 

Markku Tanttinen
Katson liikenneympyrän muutoksen olevan tässä laajuudessa tarpeeton ja kallis.

 

Marko Kilpeläinen

Hankintalaki.

 

Kokouskäsittely

Keskustelun kuluessa Jari Haapaniemi teki Milka Tommilan kannattamana seuraavanlaisen muutosesityksen: Esitän Siltapuistokadun kiertoliittymän parannustyön tekemistä omana työnä.

Keskustelun kuluessa Markku Tanttinen esitti, että asia jätetään pöydälle. 

Keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi, että Tanttisen pöydällepanoesitystä ei oltu kannatettu, joten asiasta ei äänestetä. Sen sijaan Haapaniemi oli tehnyt päätösehdotuksesta poikkeavan ehdotuksen, jota oli kannatettu, joten siitä oli äänestettävä.

Puheenjohtaja teki seuraavanlaisen äänestysehdotuksen, joka hyväksyttiin. Ne, jotka kannattavat päätösehdotusta painavat JAA -näppäintä ja ne, jotka kannattavat Haapaniemen tekemää ehdotusta painavat EI-näppäintä.

Äänestystulokset

  • Jaa 5 kpl 42%

    Veera Forsbacka, Minna Haavisto, Ilkka Holmlund, Aila Haikkonen, Antti Lehtonen

  • Ei 7 kpl 58%

    Antero Kivelä, Jari Haapaniemi, Milka Tommila, Esa Anttila, Johanna Huhtala, Rami Hietikko, Markku Tanttinen

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta päätti äänestyksen jälkeen 2.4.2019 käsitellessään Siltapuistokadun kiertoliittymän rakennusurakan tarjouskilpailua, että Siltapuistokadun kiertoliittymän parannustyö tehdään omana työnä.

Hankintalain 125 §:n mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Hankintamenettelyn aloittaminen ilman aikomusta tehdä hankintasopimusta esimerkiksi markkina- tai hintakartoituksen suorittamiseksi ei ole hyväksyttävää. Edellä mainitun perusteella valinta kilpailuttamisen ja omana työnä tekemisen välillä on tehtävä ennen hankintamenettelyn aloittamista.

Koska teknisen lautakunnan päätös on hankintalain 125 §:n vastainen, kaupunginjohtaja päätti 11.4.2019 kuntalain 92 §:n perusteella ottaa teknisen lautakunnan päätöksen 2.4.2019 § 67 kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ja, että asia tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn 26.4.2019.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, konsernihallinto, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää kuntalain 92 §:n perusteella ottaa teknisen lautakunnan päätöksen 2.4.2019 § 67 Siltapuistokadun kiertoliittymän parantamisesta kaupunginhallituksen käsiteltäväksi, kumota kyseisen teknisen lautakunnan päätöksen ja palauttaa asian lausunnon pyytämiseksi teknisen toimialan toimialajohtajalta ja hankintapäälliköltä 2.5.2019 mennessä. Asia tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi 13.5.2019.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus kuuli toimialajohtaja Marko Kilpeläisen puheenvuoron asiassa.

Tiedoksi

Teknisen toimialan toimialajohtaja, hankintapäällikkö

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.