Kaupunginhallitus, kokous 26.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 432 Kouluverkkoselvitys Porissa, valtuustoaloite, ensimmäinen allekirjoittaja Mikael Ropo

PRIDno-2019-674

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuutettu Mikael Ropo on jättänyt valtuustoaloitteen, jossa hän on esittänyt, että Porin kaupunki toteuttaa pikaisesti kouluverkkoselvityksen tulevaisuudenvaisuuden kouluverkosta ja sen tarpeista Porissa. Kaupunginhallitus on pyytänyt asiasta sivistyslautakunnan lausunnon.

Kaupunginhallitus asetti 19.11.2018 toimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella sivistystoimialan kouluverkkosuunnitelma 31.1.2019 mennessä sekä koulurakentamisen periaatepäätös siten, että kaupunginvaltuusto voi tehdä päätökset keväällä 2019. Porin kaupunginhallitus käsitteli palveluverkkouudistusta kokouksessaan 4.3.2019 ja palautti sen jatkovalmisteluun yksimielisesti. Toimikunta on valmistellut asiaa uudelleen ja kaupunginjohtaja julkisti oman uuden ehdotuksensa tiedotustilaisuudessa 9.5.2019. Porin kaupunginvaltuusto päätti sivistystoimialan palveluverkkouudistuksesta 25.5.2019. 

 

 

 

 

 

 

Ehdotus

Esittelijä

Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Sivistyslautakunta toteaa lausuntonaan kaupunginhallitukselle, että valtuutettu Mikael Ropon esittämä kouluverkkoselvitys on laadittu perinpohjaisesti ja laajassa yhteistyössä sekä hyväksytty kaupunginvaltuustossa.  

Päätös

Päätös esityksen mukaan. 

Valmistelija

  • Esa Kohtamäki, toimialajohtaja, sivistystoimiala, esa.kohtamaki@pori.fi

Perustelut

Valtuutettu Mikael Ropo on jättänyt kaupunginvaltuuston kokouksessa 29.10.2018 seuraavan valtuustoaloitteen:

”Taustaa:
Porin kaupunki on toteuttanut viimeisimmän kouluverkkoselvityksen vuonna 2015. Viimeisimmän selvityksen jälkeen on tapahtunut paljon. Useissa Porin kouluissa on jouduttu kohtaamaan sisäilmaongelmia ja pahimmissa tapauksissa tiloja on jouduttu julistamaan jopa käyttökieltoon. 

Sisäilmaongelmat ovat johtaneet siihen, että kaupunginjohtaja on esittänyt periaatepäätöstä uusista kouluista Länsi- ja Pohjois-Poriin. Tilanne tulevaisuuden kouluverkon osalta saattaa muuttua radikaalisti nykytilanteeseen verrattuna. Kyseeseen saattaa tulla myös mittavat investoinnit ja jopa koulujen yhdistäminen uusiksi yhtenäiskoulun mallisiksi yksiköiksi.

Hätiköityihin päätöksiin ei ole varaa, vaan isoissa kouluverkkoa koskevissa asioissa on oltava pohjalla perusteellinen selvitys tulevaisuuden tarpeista. Tällä hetkellä päättäjillä ei ole riittävää tietopohjaa tehdä isoja tulevaisuuteen kohdistuvia päätöksiä. Isot päätökset on tehtävä harkitusti faktatietoon perustuen eikä tunnepohjalla. Tästä syystä esitän seuraavan selvityksen tekemistä.
Esitys:
Esitän, että Porin kaupunki toteuttaa pikaisesti kouluverkko- ja tarveselvityksen tulevaisuuden kouluverkosta ja sen tarpeista Porissa.”

Kaupunginvaltuusto lähetti aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 5.11.2018 pyytää lausuntoa asiassa 28.2.2019 mennessä sivistyslautakunnalta.

Sivistyslautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 13.8.2019 § 202 §. Lausunto on luettavissa historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee sivistyslautakunnan lausunnon tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.