Kaupunginhallitus, kokous 26.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 430 Työturvallisuusrikos Palveluliikelaitoksella

PRIDno-2019-3540

Valmistelija

  • Leena Tuominen, kaupunginlakimies, leena.tuominen@pori.fi

Perustelut

Satakunnan käräjäoikeus on 27.6.2019 antanut päätöksen Palveluliikelaitoksella 22.6.2016 tapahtuneeseen työturvallisuusrikokseen, jossa 16-vuotias kesätyöntekijä oli vahingoittunut jalkaan käyttäessään moottorisahaa ilman asianmukaisia suojavarustuksia.

Käräjäoikeus katsoi, että Palveluliikelaitoksen vt. johtaja Marjukka Palin oli huolimattomuudestaan rikkonut työturvallisuusmääräyksiä ja aiheuttanut työturvallisuusmääräysten vastaisen epäkohdan ja mahdollistanut työturvallisuusmääräysten vastaisen tilan jatkumisen ja syyllistynyt täten työturvallisuusrikokseen. Edelleen käräjäoikeus katsoi, että Palin oli myös huolimattomuudestaan rikkonut virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin ja määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa eikä teko kokonaisuutena arvostellen ole ollut vähäinen ja Palin on tällä menettelyllä syyllistynyt tuottamukselliseen virkavelvollisuuden rikkomiseen. Palin tuomittiin 20 päiväsakon suuruiseen sakkorangaistukseen.

Käräjäoikeus katsoi, että työnjohtaja Jari Korhonen, jonka vastuulla kesätyöntekijöiden perehdyttäminen ja valvonta on ollut, on huolimattomuudestaan rikkonut työturvallisuusmääräyksiä ja aiheuttanut työturvallisuusmääräysten vastaisen epäkohdan ja mahdollistanut työturvallisuusmääräysten vastaisen tilan jatkumisen. Korhonen tuomittiin 10 päiväsakon suuruiseen sakkorangaistukseen.

Käräjäoikeus katsoi, että työturvallisuusrikoksesta aiheutunutta seurausta ja kaupungin virheellistä menettelyä työturvallisuusasioissa ei ole pidettävä vähäisenä ja selvitetyt laiminlyönnit huomioon ottaen Palveluliikelaitoksen toiminnassa ei ole noudatettu vaadittavaa huolellisuutta ja varovaisuutta työturvallisuusrikoksen ehkäisemiseksi. Käräjäoikeus katsoi, että edellytykset kaupungin tuomitsemiseksi yhteisösakkoon ovat olemassa, ja sen oikea määrä on 20.000 euroa (syyttäjän vaatiman 30.000 euron sijaan). Edelleen kaupunki velvoitettiin korvaamaan asianomistajan vaatimukset kivusta ja särystä sekä kosmeettisesta haitasta, yhteensa alle tuhat euroa.

Edellä mainittuihin selvitettyihin laiminlyönteihin käräjäoikeus luki sen, että kaupungin työntekijöille, myös Palveluliikelaitoksella, oli lähivuosina ennen tätä sattunut useita vakavia työtapaturmia eikä työnantajalla ole ollut toimivia menettelyjä työpaikan vaarojen tunnistamiseen ja riskienhallintaan liittyen. Työnantajalla ei ole ollut myöskään menettelyjä, miten esimerkiksi nuoriin työntekijöihin liittyvä erityinen suojelun tarve käytännössä huomioidaan. Tarkastuskertomuksissa oli  todettu, ettei työnantajan linjaorganisaatio tue lähiesimiesten riskienhallintatyötä eikä työnantajajohto tee järjestelmällistä ja säännöllistä riskienhallintaa. Ohjeistus ja koulutus nuorten työntekijöiden suhteen on ollut puutteellista.

Koska käräjäoikeus antoi päätöksensä 27.6.2019 ja sekä tyytymättömyyden ilmoittamiselle että valittamiselle säädetyt määräajat päättyivät paljon ennen kaupunginhallituksen kokousta 19.8.2019, mahdollisesta tarpeesta valittaa päätöksestä neuvoteltiin kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja kaupunginjohtajan kanssa. Edellä mainitut käräjäoikeuden katsomat laiminlyönnit, aluehallintoviraston tapaturmatarkastajan todistajana kertoma sekä se tosiasia, että kesätyöntekijöille ei Palveluliikelaitoksella ollut hankittu ollenkaan kaikkia asianmukaisia suojavarusteita, johtivat harkinnan seurauksena lopputulokseen, että kaupungilla ei ole riittäviä perusteita valitukselle.

Kaupungille aiheutuneina kustannuksina on vielä otettava huomioon, että konsernihallinnon toimialajohtaja on kaupunginjohtajan sijaisena tämän vuosiloman aikana tehnyt päätöksen, että kaupunki korvaa vt. johtajan oikeudenkäyntikulut, ja vt. johtaja on tehnyt päätöksen, että kaupunki korvaa työnjohtajan oikeudenkäyntikulut. Näistä kustannuksista vastaa Palveluliikelaitos.

Koko käräjäoikeuden tuomio yksityiskohtaisine perusteluineen on esityslistan liitteenä. 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi käräjäoikeuden tuomion 27.6.2019, hyväksyä suoritetut toimenpiteet ja kehottaa konsernihallinnon talousyksikköä huolehtimaan tuomion täytäntöönpanosta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Konsernihallinnon talousyksikkö/Tuomas Hatanpää

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.