Kaupunginhallitus, kokous 26.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 433 Valtuustoaloite; Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten arvioinnin huomioiminen päätöksenteossa ja budjetoinnissa

PRIDno-2019-1715

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Valtuutettu Henry Merimaa (VIHR) jätti puheenjohtajalle seuraavan valtuustoaloitteen:

Talousarvio on strategian ohella tärkein yksittäinen kaupungin toimintaa ohjaava päätös ja siksi on olennaista ymmärtää ja tunnistaa talousarvion ja kestävän kehityksen yhteys. Tilinpäätökseen tulisi sisällyttää arviointi ilmastovaikutuksista ja kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisesta.

Pori liittyi mukaan Kohti hiilineutraalia kuntaa –hankkeeseen vuonna 2016. Kaupunki on sitoutunut tavoittelemaan 80 prosentin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.

Pori profiloituu ympäristöystävällisenä kaupunkina. Kestävä kaupunkikehitys perustuu energiatehokkuuteen, vähähiilisyyteen ja kiertotalouteen, kestäviin julkisiin hankintoihin, älykkääseen liikkumiseen, sosiaaliseen kestävyyteen ja eriarvoisuuden vähentämiseen sekä terveelliseen kaupunkiin. Kestävän kehityksen tavoitteiden sisällyttäminen osaksi kaupungin talousarviovalmistelua vahvistaisi Porin kestävän kehityksen työtä.

Suomi on ensimmäisenä maana sisällyttänyt valtion talousarvioehdotukseen kestävän kehityksen osion. Suomi aikoo sisällyttää kestävän kehityksen periaatteet ja tavoitteet osaksi tulevia hallitusohjelmia, hallituksen tulevaisuustyötä ja budjettivalmistelua.

Kestävän kehityksen budjetointi on haastava tehtävä ja siksi se kannattaa toteuttaa vaiheittain. Ensi vaiheessa tulisi keskittyä kestävyyden ekologiseen ulottuvuuteen ja erityisesti ilmastovaikutuksiin, jatkossa myös sosiaalisiin ja kulttuurisiin tekijöihin.

Talousarvio ei kuitenkaan ole kaupungin ainoa ilmastovaikutuksiltaan merkittävä päätös. Siksi ilmastovaikutusten arviointi tulisi asteittain tuoda osaksi kaikkea kaupungin päätöksentekoa. Tavoitteena olisi saada kokonaiskuva kestävän kehityksen tavoitteita tukevista ja niitä rapauttavista resursseista sekä lisätä kustannustehokkuutta ja läpinäkyvyyttä.

Kestävän kehityksen sisällyttäminen osaksi taloussuunnittelua ja ilmastovaikutusten arvioinnin sisällyttäminen osaksi kaikkea päätöksentekoa edellyttää uutta osaamista ja työkaluja. Porin yhteistyötahoja ja verkostoja kannattaa hyödyntää uusien mallien kehittämisessä.

Osallistava valmisteluprosessi yhdessä toimialojen kanssa lisäisi myös laajemmin kaupungin henkilöstön tietoisuutta Porin kestävän kehityksen tavoitteista ja kaupungin toiminnan ilmastovaikutuksista sekä oman hallinnonalan kytköksistä niihin.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Porin kaupunki

  • sisällyttää kestävän kehityksen periaatteet ja tavoitteet poikkileikkaavasti osaksi kaupungin taloussuunnitelmia ja
  • tekee kaupungin päätösten ilmastovaikutukset näkyväksi esimerkiksi toteuttamalla ilmastovaikutusten arvioinnin osana kaikkea päätöksentekoa sekä
  • kartoittaa mahdollisuuksia rakentaa malleja kestävän kehityksen budjetointiin ja ilmastovaikutusten arviointiin yhteistyössä esimerkiksi muiden suurten kaupunkien kanssa ja/tai kansainvälisten verkostojen kautta.

Ehdotus

Kaupunginvaltuusto lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Maija Arola, yksikön päällikkö, hallintoyksikkö, maija.arola@pori.fi

Perustelut

Valtuutettu Henry Merimaa (VIHR) kaupunginvaltuuston kokouksessa 25.3.2019  valtuustoaloitteen kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten arvioinnin huomioimisesta päätöksenteossa ja  budjetoinnissa.

Kaupunginvaltuusto lähetti aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 1.4.2019 pyytää lausuntoa asiassa 31.5.2019 mennessä konsernihallinnon talousyksiköltä ja elinvoimayksiköltä sekä ympäristö- ja lupapalveluiden suunnittelu- ja kehittämisyksiköltä.

Talous- ja elinvoimayksiköiden yhteinen lausunto 27.5.2019:

"Kaupunginhallitus on päättänyt 4.3.2019 vastauksena vasemmistoliiton valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen, ”Ilmasto-ohjelman laatiminen osaksi Porin kaupungin strategista johtamisjärjestelmä” seuraavasti: 
'Kaupunginhallitus toteaa, että valmisteltaessa vuosien 2020 - 2022 talousarvion ja -suunnitelman kehystä ja tavoitteita edellytetään, että jokainen toimiala asettaa omat ilmastotavoitteensa ja toimenpiteensä, jotka tukevat Porin HINKU-prosessia'. Tätä asiaa valmistellaan talousarvion yhteydessä yhteistyössä ympäristö- ja lupatoimialan kanssa.

Nyt esitetyssä valtuustoaloitteessa esitetään, että kaupunki sisällyttää kestävän kehityksen periaatteet ja tavoitteet poikkileikkaavasti osaksi kaupungin taloussuunnitelmia ja tekee kaupungin päätösten ilmastovaikutukset näkyväksi esimerkiksi toteuttamalla ilmastovaikutusten arvioinnin osana kaikkea päätöksentekoa sekä kartoittaa mahdollisuuksia rakentaa malleja kestävän kehityksen budjetointiin ja ilmastovaikutusten arviointiin yhteistyössä esimerkiksi muiden suurten kaupunkien kanssa ja/tai kansainvälisten verkostojen kautta. 

Talousyksikkö tulee lähivuosina kartoittamaan erilaisia budjetointimalleja, jotka paremmin tukevat kaupungin strategisten tavoitteiden toteuttamista mukaan lukien valtuustoaloitteessa esitetyt teemat. Tällä hetkellä ei ole mitään mahdollisuuksia toteuttaa esimerkiksi ilmastovaikutusten arviointia osana kaikkea päätöksentekoa. Joidenkin erikseen harkittavien päätösten osalta asiaa voidaan harkita.

Elinvoimayksikkö näkee, että ilmastovaikutusten arviointiin panostaminen kannattaa nähdä lisäksi kaupungin julkisuuskuvaa parantavana toimenpiteenä. Tällöin arviointityöstä aiheutuvat lisäkustannukset voitaisiin nähdä 
markkinointipanostuksena. Tämä kuitenkin edellyttää myös aktiivista viestintää aiheesta."

Ympäristö- ja lupapalveluiden suunnittelu- ja kehittämisyksikön lausunto 19.8.2019:

"Porin kaupunki on mukana Hiilineutraalit kunnat - eli HINKU-verkostossa. HINKU-verkosto on ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkosto, johon kuuluvien kuntien tavoitteena on 80 prosentin päästövähennys vuoteen 2030 vuoden 2007 tasosta. Porin kaupunki on saanut myös Reilun kaupan kaupunki -arvonimen ja kaupunginvaltuuston päätöksellä sitoutunut edistämään reilua kauppaa. Arvonimen keskeisenä kriteerinä on kestävien hankintojen lisääminen ja toiminnan kehittäminen jatkuvasti. Hyvien tavoitteiden tulee jatkossa näkyä myös taloussuunnitelmien teossa. Jotta Porin kaupunki voi varmistaa muun muassa Reilun kaupan kaupunki -arvonimen säilyttämisen ja HINKU-verkoston päästövähennystavoitteen saavuttamisen, tulee nämä sitoumukset nostaa esiin talousarviossa ja tilinpäätöksessä sekä päätöksenteossa. Hyvin usein kestävän kehityksen periaatteiden ja tavoitteiden edistäminen ja haitallisten ilmastovaikutusten vähentäminen kytkeytyvät hankintoihin. Reilun kaupan periaatteiden ja HINKU-tavoitteiden edistäminen tulisikin huomioida vähintään tärkeimmissä ja vaikuttavimmissa hankinnoissa ja hankkeissa.

Kaupunki on mukana monissa kestävän kehityksen hankkeissa. Esimerkiksi CIRCWASTE –hankkeessa etsitään keinoja jätteen määrän vähentämiseksi erityisesti ympäristökasvatuksen ja vihreiden julkisten hankintojen avulla. Osahanke tukee Porin kaupungin hankintapalveluja, jotta hankintojen ympäristö-, eettiset ja sosiaaliset näkökulmat voitaisiin ottaa paremmin huomioon julkisia hankintoja tehdessä. Osana hanketta laaditaan yksittäisten hankintojen tekemiseen hankintatyökalu, jonka tavoitteena on muuttaa julkisen hallinnon hankintakulttuuria resurssiviisaampaan suuntaan. Hankintatyökalu valmistuu viimeistään syyskuuhun 2021 mennessä, jonka jälkeen se on vapaasti hyödynnettävissä kaikilla toimialoilla. Ilmastoviisas Satakunta (ILSA) –hanke järjestää loppuvuodesta hankintakoulutusta eri toimialoille. HINKU työryhmä valmistelee HINKU –tiekarttaa tavoitteiden mukaisen 80% päästövähennyksen saavuttamiseksi. Kaikki nämä tavoitteet tulisi näkyä myös taloussuunnittelussa ja budjetoinnissa. 

Yhteistyö muiden suurten kaupunkien kanssa on kannatettavaa.  Esimerkiksi KEINO -osaamiskeskuksen (Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus) kautta on saatavissa yhteistyökautta osaamista mm. hankintaan ja budjetointiin. Porin kaupungin kannattaisi miettiä yhteistyötä esimerkiksi Turussa kehitettävän investointihankkeiden elinkaaren aikaisten ilmasto- ja 
ympäristövaikutusten ennakkoarviointi- ja ohjausmallin käyttöönottomahdollisuuksista. Tärkeää olisi yhteinen sitoutuminen kaikissa kaupungin yksiköissä ja konserniyhteisöissä sitoutua toteuttamaan 
resurssiviisaita toimenpiteitä ja kestävää kehitystä tukevaa toimintakulttuuria.

Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten arvioinnin huomioiminen päätöksenteossa ja budjetoinnissa sekä hankintojen kokonaisvaikutusten mittaaminen voidaan aloittaa kestävän kehityksen ekologisen ja
sosiaalisen ulottuvuuden mukaisten tavoitteiden asettamisella ja vaikutusten mittaamisella. Tämä voitaisiin tehdä kehittämällä esimerkiksi virkamiespäätösten työkaluun Aapeliin tarvittava lisäosa, jossa kunkin käsiteltävän asian yhteydessä olisi itsearvioitava tehtävien päätösten ilmastovaikutus vastaavaan tapaan kuin joitakin vuosia sitten oli arvioitava päätettävien asioiden elinkeinovaikutukset."

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto merkitsee konsernihallinnon talous- ja elinvoimayksikön sekä ympäristö- ja lupapalveluiden suunnittelu- ja kehittämisyksikön lausunnot tiedoksi vastauksena valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kokouskäsittely

Krista Kiuru poistui kokouksesta klo 16:12.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.