Kaupunginhallitus, kokous 26.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 440 Vanhusneuvoston jäsenen vaihtaminen

PRIDno-2019-3803

Valmistelija

  • Maija Arola, yksikön päällikkö, hallintoyksikkö, maija.arola@pori.fi

Perustelut

Satakunnan Omaishoitajat ry on lähettänyt Porin kaupunginhallituksen kirjeen. Kirjeessä yhdistys esittää muutosta yhdistyksen edustajaan Porin vanhusneuvostossa.

Satakunnan Omaishoitajat ry esittää, että Porin vanhusneuvoston uudeksi varsinaiseksi jäseneksi jäljelle olevaksi kaudeksi nimetään Auli Olenius, Satakunnan Omaishoitajat ry:n puheenjohtaja ja hänen varajäsenekseen Hannele Elomaa.

Vanhusneuvoston kokoonpano on seuraava:

Jäsen Varajäsen
Kaarina Ranne, pj  
Ismo Läntinen, vpj  
Juhani Wallin Mauri Jaakonsaari
Ari Nordström Veijo Rantanen
Sinikka Markkula Tuula Telin
Pertti Harju Eeva Reunavuori
Kirsti Santamäki Sanna-Mari Pudas-Tähkä
Hannele Elomaa Tanja Tukkikoski
Irma Roininen Raija Pakkala
Anna-Mari Järvinen, Winnova Susanna Alarvo-Messo
Sari Teeri, SAMK Tarja Javanainen-Levonen
Ulla Kallio Emilia Korkeaoja
Eeva-Liisa Koskinen Anne-Mari Hakuni

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus nimeää Hannele Elomaan tilalle uudeksi jäseneksi Auli Oleniuksen ja Tanja Tukkikosken tilalle uudeksi varajäseneksi Hannele Elomaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Auli Olenius, Hannele Elomaa, Tanja Tukkikoski, Vanhusneuvosto, Sirpa Kynäslahti

Muutoksenhaku

Oikeus oikaisuvaatimuksen tekemiseen

Päätökseen tyytymätön voi tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, sekä Porin kaupungin jäsen.

Päätöksen tiedoksianto ja oikaisuvaatimusaika

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän kuntalain 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua pöytäkirjanotteen lähettämisestä kirjeellä tai saantitodistuksen osoittamana aikana tai kolmantena päivänä pöytäkirjaotteen lähettämisestä asianomaisen suostumuksella sähköisenä viestinä. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuskirjelmä on allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimuksen käsittelemiseksi kirjelmässä on ilmoitettava vaatimuksen tekijän nimi ja postiosoite, johon asiaa koskevat ilmoitukset vaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.

Oikaisuvaatimuksen perille toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa osoitteeseen:

Porin kaupungin kirjaamo
PL 121
28101 PORI

Käyntiosoite:   Yrjönkatu 6 B
Vaihde:           (02) 621 1100
Kirjaamo:        (02) 623 4470
Faksi:             (02) 634 9417
Sähköposti:     kirjaamo@pori.fi