Kaupunginhallitus, kokous 27.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 645 Hyväksymisvaihe- Isosannan 8., Toejoen 52.,Hyvelänviikin 54. ja Lotskerin 55. kaupunginosien asemakaavan muutos 609 1748 (Maantien 2660 liikennealueen kaduksi muuttaminen ja kiertoliittymä)

PRIDno-2020-5947

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Risto Reipas, kaupunkisuunnittelupäällikkö, risto.reipas@pori.fi

Perustelut

Kaavamuutosalueen eteläpää sijaitsee 1,5 km ja pohjoispää 3,1 km etäisyydellä Porin keskustasta (Kauppatori) pohjoiseen. Suunnittelualueen pinta-ala on 12,9 ha.

Kaupungin käynnistämä asemakaavamuutos palvelee maantien 2660 ja Lounatuulentien/Pohjoisväylän risteyskohtaan kiertoliittymän toteutusta. Samassa yhteydessä on nähty tarkoituksenmukaisena muuttaa asemakaavamuutoksella risteyskohdasta etelään sijoittuva n. 1,5 km pitkä osa maantiestä käyttötarkoitukseltaan liikennealueesta kaduksi. 

Kaavamuutoksen alueeseen sisältyy risteyskohdasta etelään Hyvelänviikin, Toejoen ja Isosannan kaupunginosien läpi kulkevan asemakaavoitetun maantien (mt 2660) liikennealue (LT) koko matkalta Siltapuistokadun/Vanhansahankadun kiertoliittymään asti.

Riittävän tilavarauksen saaminen kiertoliittymän ja kevyen liikenteen alikulun sijoittamiseksi risteykseen, edellytti Hyvelänviikin kaupunginosassa teollisuuskorttelin (T) 23 ja toimitilakorttelin (KTY-7) 35 osalta risteykseen päin niiden rajojen muuttamista osana kaavamuutosta. Pinta-aloiltaan vähäisesti pienenevissä kortteleissa käyttötarkoitusmerkinnät ja muut rakentamista koskevat määräykset pysyvät asemakaavan muutoksessa ajantasa-asemakaavan mukaisina.

Asemakaavamuutoksen toteutuksessa on tarkoitus huomioida Pohjoisväylän puuttuvan, mutta jo asemakaavoitetun osuuden valmistuminen Lotskeri-Ruosniemi välillä. Kiertoliittymän myötä Pohjoisen kantakaupungin pääkatuverkon liikenteen sujuvuus paranee ja risteyskohdassa liikenneturvallisuus kohenee. Kiertoliittymässä toteutetaan alikulun kautta itä-länsisuuntaisesti yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä, joka mahdollistaa myös yhtenäisen ja turvallisen jalankulku- ja pyöräväylästön rakentamisen eri kaupunginosien välillä.

Asemakaavan muutos on tullut vireille 16.12.2020. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä kommentointia varten sekä samanaikaisesti asemakaavan muutosluonnos mielipiteen esittämistä varten 17.12.2020–29.1.2021.

Viranomaisilta saatuja Luonnosvaiheen lausuntoja on saatu ilman huomauttamisen aihetta Pori Vedeltä, Pori Energia Energiapalveluilta, Pori Energia Sähköverkot Oy:ltä. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Elinvoima- ja ympäristötoimialan lautakunnan lausuntoihin kaupunkisuunnittelun antamat vastineet on esitetty asemakaavan selostuksessa kappaleessa 4.3.4.

Kaavaluonnoksen kehittämisvaiheessa saatujen ennakkolausuntojen arvioinnin lisäksi kaupunkisuunnittelu on käynyt keskusteluja teknisen toimialan infran suunnittelun ja kehittämisen – mm. katu- ja puistosuunnittelun, tonttitiimin sekä hulevesien ja sulfidimaan kysymyksissä tulvasuojelun – asiantuntijoiden kanssa.  

Ennakkolausunnot ovat kokonaisuudessaan nähtävissä kaavan asiakirjoissa Porin kaupungin asianhallintajärjestelmässä.

Asemakaavamuutoksen alueella tonttijako laaditaan sitovana ja erillisenä.  

Asiakirjoihin sisältyy asemakaavakartta ja selostus.

Luettelo asianosaisista on nähtävissä asiakirjoissa.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää asettaa Isosannan 8., Toejoen 52., Hyvelänviikin 54. ja Lotskerin 55. kaupunginosien asemakaavan muutoksen 609 1748 (Maantien 2660 liikennealueen kaduksi muuttaminen ja kiertoliittymä) päivätty 11.6.2021 nähtäväksi vähintään 30 päivän ajaksi ja pyytää siitä Satakunnan pelastuslaitoksen,​ Porin Veden, ​Pori Energia Oy Energiapalvelujen,​ Pori Energia Sähköverkot Oy:n,​ DNA Oy:n, ​Caruna Oy:n,​ Varsinais-​Suomen ELY-​keskuksen,​ elinvoima-​ja ympäristölautakunnan sekä teknisen lautakunnan lausunnot,​ jonka jälkeen asia tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Valmistelija

  • Risto Reipas, kaupunkisuunnittelupäällikkö, risto.reipas@pori.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus on päättänyt asettaa 21.6.2021 Isosannan 8., Toejoen 52., Hyvelänviikin 54. ja Lotskerin 55. kaupunginosien asemakaavan muutoksen 609 1748 (Maantien 2660 liikennealueen kaduksi muuttaminen ja kiertoliittymä) päivätty 11.6.2021, nähtäväksi vähintään 30 päivän ajaksi ja on pyytänyt siitä Satakunnan pelastuslaitoksen, Porin Veden, Pori Energia Oy Energiapalvelujen, Pori Energia Sähköverkot Oy:n, DNA Oy:n, Caruna Oy:n, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, elinvoima-ja ympäristölautakunnan sekä teknisen lautakunnan lausunnot, jonka jälkeen asia tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Asemakaavaehdotus oli nähtävänä 1.7.-31.8.2021 ja siitä saatiin kaikki pyydetyt lausunnot. Asemakaavaehdotuksesta ei saatu yhtään muistutusta.  Asemakaavaehdotuksen kaikki viranomaislausunnot ovat nähtävissä kokonaisuudessaan kaavan asiakirjoissa Porin kaupungin asianhallintajärjestelmässä. Selostuksen liitteenä olevassa palauteraportissa on annettu kaupunkisuunnittelun laatimat vastineet ehdotusvaiheen lausuntoihin (liite 8). 

Lausuntojen perusteella kaavaehdotuksen selostusta ja kaavakarttaa on tarkistettu 17.9.2021 seuraavasti:

  • Kaavakarttaan on lisätty yleisiin määräyksiin korttelin 32 puhdistamista koskeva määräys: ”Korttelin 32 maaperän pilaantuneisuus on selvitettävä ennen rakentamistoimenpiteisiin ryhtymistä ja tehtävä tarvittavat maamassojen vaihdot.”

  • Kaavaselostukseen on lisätty kohtaan 5.5 Ympäristön häiriötekijät, pilaantuneita maa-alueita koskeva puhdistustarve, joka koskee korttelia 32.

  • Kaavakartasta on kaavateknisenä korjauksena poistettu kiertoliittymän alueelta Vaasantie-merkintä.

  • Kaavakarttaan on lisätty kiinteistötunnuksia siltä osin, kuin ne eivät tulostusalueeseen osuneet nähtävänäolovaiheessa. Ajantasainen kiinteistöjaotus on ollut kaavaa laadittaessa käytössä.

  • Asemakaavaselostukseen on lisätty ehdotusvaiheen nähtävilläolon tiedot ja palauteraportin yhteenveto.

 

Kaikki tehdyt muutokset kaavaehdotuksen selostukseen ja kaavakarttaan ovat kokonaisuuden kannalta merkitykseltään vähäisiä, eikä asemakaavaa tarvitse asettaa uudelleen nähtäväksi.

Maankäyttösopimusta ei laadita Teknisen lautakunnan antaman lausunnon perusteella.

Tämän asemakaavan alueella tonttijako laaditaan sitovana ja erillisenä. 

Asiakirjoihin sisältyy asemakaavakartta ja - selostus.

Luettelo asianosaisista on nähtävissä asiakirjoissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että Isosannan 8., Toejoen 52., Hyvelänviikin 54. ja Lotskerin 55. kaupunginosien asemakaavan muutoksen 609 1748 (Maantien 2660 liikennealueen kaduksi muuttaminen ja kiertoliittymä) päivätty 11.6.2021, muutettu 17.9.2021, hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginvaltuusto, Varsinais-Suomen ELY-keskus, kaupungingeodeetti, kaupunkisuunnittelu, Vaasan maanmittauslaitos ja Satakuntaliitto. Päätös tiedoksi: muut asianosaiset

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.