Kaupunginhallitus, kokous 27.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 653 Kumppanuussopimuksen solmiminen, Pormestarinluodon Asukasyhdistys ry.

PRIDno-2021-47

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tiina M Toivonen, controller, talousyksikkö, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Talousarvion III lukemisessa lisättiin perusturvan käyttötalousosaan kirjaus asukastupien toiminnan jatkamisesta Pihlavassa ja Pormestarinluodossa. Pormestarinluodon asukastuvan osalta selvitetään yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa mahdollisuutta yhdistää toimintoja saman katon alle esimerkiksi kumppanuussopimusmenettelyn kautta. Tavoitteena on toimijoiden välisen yhteistyön tiivistäminen ja asukaspalveluiden kehittäminen.

Kaupungin järjestämä asukastupatoiminta Pormestarinluodossa päättyi alkuvuonna. Asukastuvan toiminnot ovat siirtyneet Pormestarinluodon Asukasyhdistys ry:n toteutettavaksi Alahangantiellä sijaitsevaan kohtaamispaikka Kirjatupaan. Yhdistyksen kanssa on aloitettu kumppanuussopimusneuvottelut ja sopimuksen solmiminen etenee kesäkuussa perusturvalautakunnan ja elinvoima- ja ympäristölautakunnan kautta kaupunginhallituksen päätettäväksi elokuussa. 

Tänä vuonna tehtävien avustuspäätösten aikataulut poikkeavat tavanomaisesta avustusuudistuksen vuoksi. Tämä oli etukäteen tiedossa ja siksi yhdistyksille tarjottiin mahdollisuutta hakea siirtymäajan avustusta tammi-huhtikuulle. Jotta yhdistyksen toiminta voi jatkua edelleen syksyyn asti ilman häiriöitä, esitetään yhdistykselle myönnettäväksi ennakkoavustuksena 28.000 euroa. Yhdistys sai saman summan siirtymäajan avustuksena helmikuussa. Ennakkoavustuksilla turvataan esimerkiksi palkka- ja vuokrakustannusten maksaminen.

Ehdotus

Esittelijä

Aino-Maija Luukkonen, kaupunginjohtaja, aino-maija.luukkonen@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää myöntää Pormestarinluodon Asukasyhdistys ry:lle 28.000 euron ennakkoavustuksen ajalle 1.5.-31.8.2021. Ennakko sisältyy myöhemmin päätettävään avustussummaan ja se vähennetään täysimääräisesti tulevista maksatuksista samoin kuin siirtymäajan avustus. Vaikka kumppanuussopimusta ei solmittaisi, ei ennakkoon maksettuja avustuksia peritä yhdistykseltä takaisin.

Ennakkoavustus maksetaan mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Esteellisyys

Oili Heino

Kokouskäsittely

Oili Heino (palvelussuhdejäävi) poistui esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Valmistelija

Tiina M Toivonen, controller, talousyksikkö, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Pormestarinluodon Asukasyhdistys ry:llä on monipuolista toimintaa Pormestarinluodossa. Yhdistys ylläpitää avointa kohtaamispaikkaa Kirjatupaa ja Pyöräpajaa sekä järjestää yhteisöllisyyttä lisäävää toimintaa, asukaspalveluita ja tapahtumia. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää alueen viihtyisyyttä, houkuttelevuutta ja yhteishenkeä, edistää omilla toimillaan työllisyydenhoitoa sekä toimia linkkinä alueen asukkaiden ja kaupungin välillä. Keskeinen osa kumppanuussopimusta on kaupungin järjestämän asukastupatoiminnan toimintojen siirtyminen yhdistyksen toteutettavaksi. 

Yhdistys on aiemmin saanut avustusta työllisyysmäärärahoista järjestämäänsä työllisyystoimintaan (87.076 euroa vuonna 2020). Lisäksi yleishallinnon avustuksista on myönnetty 8.000 euron avustus venäjänkielen tulkin palkkakustannuksiin. Työllisyysmäärärahoista maksettavista avustuksista ja yleishallinnon avustuksista luovuttiin avustusuudistuksessa.

Yhdistys on aiemmin tänä vuonna saanut siirtymäajan avustusta (28.000 euroa) ja kesäkuussa kaupunginhallitus teki päätöksen ennakkoavustuksen maksamisesta yhdistyksen toimintaedellytysten turvaamiseksi (28.000 euroa). Jo maksetut avustukset tulee vähentää kumppanuussopimukseen liittyvästä avustusmäärästä kuluvan vuoden osalta.

Yhdistyksen kanssa on käyty neuvotteluja kumppanuussopimuksen sisällöstä, osapuolten välisestä yhteistyöstä ja toiminnan tukemiseksi yhdistykselle maksettavasta avustuksesta. Neuvotteluihin on osallistunut yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja työnohjaajat. Kaupungin puolelta neuvotteluissa ovat olleet mukana avustustyöryhmän puheenjohtaja, aikuissosiaalityön päällikkö, kiinteistöpalvelupäällikkö ja työvoimasuunnittelija. Neuvotteluiden tuloksena on laadittu liitteenä oleva sopimusluonnos.

Sopimuksen keskeisenä tavoitteena on turvata Pormestarinluodon kohtaamispaikkatoiminta ja alueen asukaspalvelut. Kaupunki sitoutuu tukemaan taloudellisesti yhdistyksen toimintaa vuosina 2021-24 ja tarjoaa vastikkeettomat toimitilat yhdistyksen käyttöön.

Sopimus liittyy elinvoima- ja ympäristötoimialan ohella myös perusturvan toimialaan, joten sopimusehdotus käsitellään myös perusturvalautakunnassa.

Ehdotus

Esittelijä

Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle kumppanuussopimuksen tekemistä Pormestarinluodon Asukasyhdistys ry:n kanssa ehdotuksen mukaisesti ja esittää yhdistyksen hallituksen kokouksiin nimettäväksi asiantuntijaksi toimialaltaan työllisyyspäällikkö Jenni Ketosen.

Pöytäkirja tarkastetaan asiakohdan osalta kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Pöytäkirja tämän asian osalta päätettiin tarkastaa välittömästi kokouksessa.

Valmistelija

Tiina M Toivonen, controller, talousyksikkö, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Pormestarinluodon Asukasyhdistys ry:llä on monipuolista toimintaa Pormestarinluodossa. Yhdistys ylläpitää avointa kohtaamispaikkaa Kirjatupaa ja Pyöräpajaa sekä järjestää yhteisöllisyyttä lisäävää toimintaa, asukaspalveluita ja tapahtumia. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on edistää alueen viihtyisyyttä, houkuttelevuutta ja yhteishenkeä, edistää omilla toimillaan työllisyydenhoitoa sekä toimia linkkinä alueen asukkaiden ja kaupungin välillä. Keskeinen osa kumppanuussopimusta on kaupungin järjestämän asukastupatoiminnan toimintojen siirtyminen yhdistyksen toteutettavaksi. 

Yhdistys on aiemmin saanut avustusta työllisyysmäärärahoista järjestämäänsä työllisyystoimintaan (87.076 euroa vuonna 2020). Lisäksi yleishallinnon avustuksista on myönnetty 8.000 euron avustus venäjänkielen tulkin palkkakustannuksiin. Työllisyysmäärärahoista maksettavista avustuksista ja yleishallinnon avustuksista luovuttiin avustusuudistuksessa.

Yhdistys on aiemmin tänä vuonna saanut siirtymäajan avustusta (28.000 euroa) ja kesäkuussa kaupunginhallitus teki päätöksen ennakkoavustuksen maksamisesta yhdistyksen toimintaedellytysten turvaamiseksi (28.000 euroa). Jo maksetut avustukset tulee vähentää kumppanuussopimukseen liittyvästä avustusmäärästä kuluvan vuoden osalta.

Yhdistyksen kanssa on käyty neuvotteluja kumppanuussopimuksen sisällöstä, osapuolten välisestä yhteistyöstä ja toiminnan tukemiseksi yhdistykselle maksettavasta avustuksesta. Neuvotteluihin on osallistunut yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja ja työnohjaajat. Kaupungin puolelta neuvotteluissa ovat olleet mukana avustustyöryhmän puheenjohtaja, aikuissosiaalityön päällikkö, kiinteistöpalvelupäällikkö ja työvoimasuunnittelija. Neuvotteluiden tuloksena on laadittu liitteenä oleva sopimusluonnos.

Sopimuksen keskeisenä tavoitteena on turvata Pormestarinluodon kohtaamispaikkatoiminta ja alueen asukaspalvelut. Kaupunki sitoutuu tukemaan taloudellisesti yhdistyksen toimintaa vuosina 2021-24 ja tarjoaa vastikkeettomat toimitilat yhdistyksen käyttöön.

Sopimus liittyy perusturvan toimialan ohella myös elinvoima- ja ympäristötoimialaan, joten sopimusehdotus käsitellään myös elinvoima- ja ympäristölautakunnassa.

Ehdotus

Esittelijä

Sanna Mustajoki, perusturvajohtaja, sanna.mustajoki@porinperusturva.fi

Lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle kumppanuussopimuksen tekemistä Pormestarinluodon Asukasyhdistys ry:n kanssa ehdotuksen mukaisesti ja esittää yhdistyksen hallituksen kokouksiin nimettäväksi asiantuntijaksi toimialaltaan johtavan ammatillisen sosiaalityöntekijän Johan Nilsenin.

Pöytäkirja tarkastetaan asiakohdan osalta kokouksessa.

Päätös

Päätös esityksen mukaan.

Valmistelija

  • Tiina M Toivonen, controller, talousyksikkö, tiina.m.toivonen@pori.fi

Perustelut

Elinvoima- ja ympäristölautakunta (15.9.2021 § 180) ja perusturvalautakunta (16.9.2021 § 239) esittävät kaupunginhallitukselle kumppanuussopimuksen solmimista Pormestarinluodon Asukasyhdistys ry:n kanssa.

Asian tarkempi esittely on luettavissa historiatiedoista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Lauri Kilkku, toimialajohtaja, elinvoima- ja ympäristötoimiala, lauri.kilkku@pori.fi

Kaupunginhallitus päättää

  • hyväksyä Porin kaupungin ja yhdistyksen välisen kumppanuussopimuksen ehdotuksen mukaisesti ja valtuuttaa talous- ja hallintojohtajan allekirjoittamaan sopimuksen kaupungin puolesta;
  • budjetoida vuosille 2021-24 yhdistykselle 100.000 euron vuosittaisen avustuksen, minkä lisäksi yhdistys saa veloituksetta hallintaoikeuden kaupungin omistamaan toimitilaan osoitteessa Alahangantie 1, jonka käyväksi vuokraksi katsotaan 5.684 euroa vuodessa; sekä
  • nimetä yhdistyksen hallituksen kokouksiin osallistuvaksi asiantuntijaksi johtavan ammatillisen sosiaalityöntekijän Johan Nilsenin ja hänen varahenkilökseen työllisyyspäällikkö Jenni Ketosen.

Vuoden 2021 avustuksen maksatuksesta vähennetään yhdistyksen aiemmin tänä vuonna saamat avustukset 56.000 euroa, jolloin maksettavaksi jää 44.000 euroa. Avustus maksetaan välittömästi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Päätös

Asia poistettiin esityslistalta.

Kokouskäsittely

Esittelijä ehdotti, että asia poistetaan esityslistalta.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.